Atos modyfikuje swoje cele dekarbonizacyjne – zobowiązuje się do osiągnięcia poziomu „Net Zero” do roku 2028

Atos rozszerzył swoje cele dekarbonizacyjne, aby osiągnąć poziom „net zero” do 2028 roku. Z tym postanowieniem Atos zobowiązuje się do zmniejszenia pod pełną kontrolą własnej globalnej emisji dwutlenku węgla o 50% do 2025 r. [1] (zakres 1,2,3 [2]) oraz zrównoważenia wszystkich swoich emisji do 2028 r.

Nowy plan Atos wyprzedza o 22 lata cel wyznaczony przez Porozumienie Paryskie dotyczący ograniczenia globalnego ocieplenia do 2oC do 2050 r. powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, a także o 7 lat początkowy cel wyznaczony przez Grupę.

Atos zobowiązuje się również do osiągnięcia do roku 2025 celu inicjatywy Science Based Target (SBTi). Cel ten dotyczy redukcji emisji gazów cieplarnianych i zakłada ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5oC powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Cel Atos wyprzedza zarówno rygorystyczną inicjatywę SBTi, jak i wcześniej ustalony przez samą Grupę cel o 5 lat.

Decyzja o rozszerzeniu celów była zmotywowana dotychczasowym sukcesem planów dekarbonizacyjnych Atos, które już spowodowały redukcję globalnej emisji dwutlenku węgla Grupy o 15% w 2020 r. [3] (z 2,3 mln do 2,8 mln ton CO2), z czego szacunkowo 10% stanowi strukturalną poprawę w stosunku do efektów wywołanych pandemią Covid-19. Deklaracja odzwierciedla również zaangażowanie firmy Atos w działania przyspieszające cyfrową dekarbonizację swoich klientów.

Atos po raz kolejny wyróżnia się wśród najbardziej zaawansowanych firm technologicznych na świecie w obszarze walki ze zmianami klimatycznymi i pomaga ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5oC powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Atos zajmuje pierwsze miejsce w sektorze cyfrowym na świecie wg indeksu Dow Jones Sustainability.

Nadszedł czas, aby zintensyfikować walkę ze zmianami klimatycznymi. Rozszerzając nasze cele dekarbonizacyjne, będziemy lepiej wspierać naszych klientów w ich działaniach, wykorzystując moc technologii cyfrowych i ich potencjał w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla nawet o 20% w innych sektorach. Nasza światowa pozycja lidera w zakresie dekarbonizacji przyniesie bezpośrednie korzyści wszystkim naszym klientom” - powiedział Elie Girard, Prezes Grupy Atos.

W ostatnim roku Atos w dużym stopniu zrealizował swoje plany dekarbonizacyjne, które objęły wszystkie działania i jednostki biznesowe, a także wieloletnie inwestycje w obszarach kompetencji i badań. Działania Grupy w zakresie dekarbonizacji koncentrują się na czterech głównych obszarach:

  • Nieruchomości: optymalizacja powierzchni biurowej i zużycia energii we wszystkich lokalizacjach, przy nacisku na wykorzystanie energii zdekarbonizowanej. Działania mają odzwierciedlenie w 34% redukcji globalnej emisji CO2 biur Atos w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. (19% z wyłączeniem efektu Covid-19), przy przyspieszonym przejściu na bezemisyjną i odnawialną energię, zasilającą 44% wszystkich biur Atos w 2020 r. (w porównaniu z 25% w 2019 r.);
  • Centra danych: poprawa efektywności energetycznej przekładająca się na 15% spadek globalnego zużycia energii centrów danych Atos w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. Przejście na energię bezemisyjną oraz energię źródeł odnawialnych, które obecnie zasilają 55% wszystkich centrów danych Atos w 2020 r. (w porównaniu z 32% w 2019);
  • Łańcuch dostaw: wprowadzenie systematycznych kryteriów dekarbonizacji dla łańcucha dostaw Atos, co doprowadziło do osiągnięcia znacznych korzyści (np. 10% zmniejszenie zużycia energii przez wszystkie nowe komputery PC). Atos znalazł się wśród 7% najlepszych firm ocenianych pod kątem zaangażowania dostawców w przeciwdziałanie zmianom klimatu w rankingu CDP Supplier Engagement Leaderboard w 2020 r.
  • Produkty & rozwiązania: Atos stale poprawia efektywność energetyczną swoich produktów, czego dowodem jest wypuszczenie w 2020 roku najbardziej ekologicznej maszyny wśród 100 największych superkomputerów na świecie, dostarczonej do Centrum Jülich Supercomputing w Niemczech.

Dla potwierdzenia zaangażowania w dekarbonizację na wszystkich poziomach w całej firmie i zwiększenia świadomości pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju cyfrowego, Atos wprowadził w 2020 r. wewnętrzny mechanizm wyceny emisji dwutlenku węgla (80 EUR / tona CO2), który ma zastosowanie dla wszystkich działań Atos - także inicjatywy „Atos Green”, która zapewnia pracownikom Atos zasoby zapewniające możliwie najmniejsze oddziaływanie na środowisko.

Równocześnie, Atos planuje wprowadzenie wzmocnionego programu kompensacyjnego, skupiającego się głównie na sekwestracji dwutlenku węgla w odniesieniu do wszystkich swoich emisji resztkowych.

Atos dla swoich klientów opracowuje osobną ofertę dekarbonizacji, aby wesprzeć ich w szybkim wdrażaniu kompleksowych strategii dekarbonizacyjnych. Korzystając z przejęcia firmy EcoAct w 2020 r. oraz rozwoju specjalnie przeznaczonego portfela, Atos obliguje się do redukcji emisji CO2 za pośrednictwem umów DLAs (Decarbonization Level Agreements) we wszystkich dużych kontraktach. Zobowiązania te, które są mierzalne i podlegające audytowi przez strony trzecie, zobowiązują Atos do wypłaty odszkodowań klientom, jeśli nie zostaną spełnione zobowiązania umowne dotyczące redukcji emisji CO2 rok do roku.

 

 

 

###

[1] Odniesienie do 2019 r.; Nowe ambicje firmy Atos zostały w pełni potwierdzone w ramach inicjatywy Science Based Targets (SBT)
[2] Zgodnie z definicją Protokołu dot. gazów cieplarnianych: https://ghgprotocol.org/
[3] Zakres 1,2 i 3

O Atos

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 105 000 pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości 11 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, Chmura i wysokowydajne obliczenia, zapewniający kompleksowe, indywidualnie dostosowanie rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 71 krajach. Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos działa pod markami Atos i Atos | Syntel. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych CAC40 w Paryżu.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na:
linkedin.com/company/atospolska/
facebook.com/atos.polska

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net

  • Share on Linked In