Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Special prize in category for the best cooperation in helping

Atos in the face of the humanitarian crisis resulting from the situation in Ukraine, took a number of assistance activities and support actions. The actions were in response to the needs verified by the „EMIC” Foundation and „Pomagam.pl”. These actions were noticed and appreciated by the jury of the competition „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza 2022”.

Atos was one of the companies that were awarded a special prize in the category „For the best cooperation in helping”. The support offered by Atos was directed both to the company’s employees and to refugees coming from Ukraine.

 • Atos has created a dedicated fundraiser on the website pomocam.pl. The collected funds were allocated to the „Nasz Choice” Foundation for the purchase of first aid kits, equipment for hospitals, and support for the Ukrainian House in Warsaw;
 • Employees could remotely purchase ready-made kits containing food and school / stationery supplies, which were given to the „EMIC” Foundation and then to those in need;
 • The company’s employees carried out stationary collections at the company’s headquarters in Bydgoszcz, Wrocław, Łódź, Warsaw and Kraków, as part of which 30 sets of food and towels were donated to the „EMIC” Foundation;
 • The company donated 500 softshell sweatshirts to the „EMIC” Foundation;
 • Students from Ukraine who came to Polish schools were given computer sets by Atos;
 • The company organized an internal sports challenge, in which for every kilometer run by employees, Atos donated money to the „EMIC” Foundation. The collected funds were allocated to the provision of basic foodstuffs, purchase of medicines, payment of the first rents and deposits, as well as financial support for enrolling children in nurseries and kindergartens;
 • To support the City Hall in Bydgoszcz, Atos has launched a dedicated helpline for refugees from Ukraine to contact the office and register visits to the Municipal Refugee Service Center. Atos employees created and operated this hotline;
 • In cooperation with the „EMIC” Foundation, Atos organized a meeting for people coming from Ukraine, during which it was possible to obtain information about the company, available job offers, as well as take part in CV creation workshops, consult a recruitment specialist, or take part in a quick recruitment interview;
 • Job offers for people from Ukraine have been prepared. A series of recruitment chats addressed to candidates from this country was organized on the company’s fanpage;
 • Atos has created a special internal platform for employees to exchange information about the needs of people from Ukraine, as well as the types of support that can be offered;
 • In cooperation with the „EMIC” Foundation, Atos also organized an online information meeting for its employees to talk about forms of long-term assistance;
 • Each employee from Ukraine could apply for financial assistance, take advantage of free legal help or consultation a psychologist.

The award was given to all organizations in Lower Silesia, as well as its residents, to recognize their support and solidarity. To commemorate all the helpful gestures, a symbolic gnome holding a Dolnośląski Gryf statuette will stand in the center of Wroclaw.

For more information, please visit:

https://www.facebook.com/atos.poland.global.services/

Firma Atos obliczu kryzysu humanitarnego wynikającego z sytuacji w Ukrainie, podjęła szereg działań pomocowych. Akcje były odpowiedzią na potrzeby weryfikowane przez Fundację „EMIC” oraz „Pomagam.pl”. Działanie te zostały zauważone i docenione przez Kapitułę konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza 2022”.

Atos był jedną z firm, które zostały wyróżnione nagrodą specjalną w kategorii „Za najlepszą współpracę w niesieniu pomocy”. Oferowane przez Atos wsparcie kierowane było zarówno do pracowników firmy, jak i do uchodźców przybywających z Ukrainy.

 • Atos utworzył dedykowaną zbiórkę pieniężną na stronie pomagam.pl. Zebrane środki zostały przeznaczone Fundacji „Nasz Wybór” na zakup apteczek pierwszej pomocy, zakup sprzętu dla szpitali, wsparcie dla Ukraińskiego Domu w Warszawie;
 • Pracownicy mogli zdalnie zakupić gotowe zestawy pomocowe, zawierające żywność oraz przybory szkolne/papiernicze, które zostały przekazane Fundacji „EMIC”, a następnie osobom potrzebującym;
 • Pracownicy firmy przeprowadzili zbiórki stacjonarne w siedzibach firmy w Bydgoszczy, Wrocławiu, Łodzi, Warszawie i Krakowie, w ramach których przekazano Fundacji „EMIC” 30 zestawów zawierających jedzenie oraz ręczniki;
 • Firma przekazała Fundacji „EMIC” 500 bluz typu softshell;
 • Uczniom z Ukrainy, którzy przybyli do polskich szkół, Atos przekazał zestawy komputerowe;
 • Firma zorganizowała wewnętrzne wyzwanie sportowe, w którym za każdy przebiegnięty przez pracowników kilometr, Atos przekazywał pieniądze dla Fundacji „EMIC”. Zebrane środki przeznaczono na zapewnienie podstawowych artykułów spożywczych, zakup leków, opłacenie pierwszych czynszów i kaucji oraz wsparcie finansowe przy zapisywaniu dzieci do żłobków i przedszkoli;
 • Aby wesprzeć Urząd Miasta w Bydgoszczy, firma Atos uruchomiła dedykowaną infolinię dla uchodźców z Ukrainy do kontaktu z urzędem i rejestracji wizyt w Miejskim Centrum Obsługi Uchodźców. Pracownicy Atos stworzyli i obsługiwali tę infolinię;
 • We współpracy z Fundacją „EMIC” Atos zorganizował spotkanie dla osób przybywających z Ukrainy, podczas którego można było uzyskać informacje o firmie, dostępnych ofertach pracy, a także wziąć udział w warsztatach tworzenia CV, skorzystać z możliwości konsultacji ze specjalistą rekrutacji, czy wziąć udział w szybkiej rozmowie rekrutacyjnej;
 • Przygotowane zostały gotowe propozycje ofert pracy dla osób z Ukrainy. Na firmowym fanpage’u zorganizowano serię chatów rekrutacyjnych skierowanych do kandydatów z tego kraju;
 • Atos stworzył specjalną platformę wewnętrzną dla pracowników służącą do wymiany informacji o potrzebach osób z Ukrainy, a także rodzajach wsparcia, jakie można zaoferować;
 • We współpracy z Fundacją „EMIC”, Atos zorganizował również spotkanie informacyjne w formie online dla swoich pracowników, aby porozmawiać o formach pomocy długofalowej;
 • Każdy pracownik z Ukrainy mógł ubiegać się o zapomogę finansową, skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej czy też konsultacji z psychologiem.

Nagrodę przyznano ostatecznie wszystkim organizacjom z Dolnego Śląska, a także jego mieszkańcom, aby docenić ich wsparcie i solidarność. Aby upamiętnić wszystkie pomocowe gesty, w centrum Wrocławia stanie symboliczny krasnal trzymający w rękach statuetkę – Dolnośląski Gryf.

Po więcej informacji odwiedź:

https://www.facebook.com/atos.poland.global.services/