Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

IT Journey

starts now!

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

Czy muszę jechać do biura pierwszego dnia pracy? Jak będzie wyglądała moja praca w pierwszych dniach?

Obecnie cały proces zatrudnienia oraz wdrożenia pracownika w codzienne obowiązki odbywa się zdalnie bez konieczności pojawienia się w biurze.

Czy mogę prosić o numer telefonu/adres email do mojego nowego managera?

Twój manager otrzymał dane do kontaktu do Ciebie, więc prawdopodobnie w pierwszym dniu pracy będzie się z Tobą kontaktował.

Kiedy otrzymam sprzęt? Czy sprzęt został już wysłany?

Sprzęt komputerowy wysyła Dział IT na podstawie przekazywanej przez Dział HR informacji. Moment otrzymania sprzętu jest ściśle związany z datą, w której udzielona została nam odpowiedź w zakresie akceptacji oferty oraz statusu realizacji wstępnych badań lekarskich. Brak tych badań utrudnia formalne zatrudnienie w firmie Atos.

Nadal nie mam sprzętu, boję się, że nie dotrze do mnie do pierwszego dnia pracy?

Może zdarzyć się, że sprzęt nie zostanie dostarczony w pierwszym dniu pracy pracownika. Ma na to wpływ wiele czynników, które mogą ten proces skomplikować. W takiej sytuacji bardzo prosimy o uczestnictwo w szkoleniu BHP pierwszego dnia pracy z wykorzystaniem własnego sprzętu IT (komputer). Jest to możliwe w związku z wyrażeniem na etapie rekrutacji wykorzystania prywatnego adresu mailowego do komunikacji z Atosem. Posiadając ten adres, zaprosiliśmy Panią/Pana na szkolenie BHP online.

Czy umowy będą wysłane pocztą w wersji papierowej? Kiedy mam podpisać umowy?

Akceptacja umowy mailowo= zawarcie umowy. Nie wysyłamy dokumentów pocztą. Na ten moment akceptacja mailowa jest już wiążąca i równoznaczna z zatrudnieniem. Jednak ze względu na wymogi formalne, będziemy oczywiście potrzebować podpisanych przez Ciebie dokumentów. Prosimy o wydrukowanie, podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza dokumentów – dokładniejsze instrukcje, jak to można przeprowadzić doślemy wkrótce.

Here are the most common questions and answers:

Do I have to go to the office on my first day of work? How will my job look like on the first days?

Nowadays, the whole process of hiring and implementing an employee into daily duties is done remotely without the need to appear in the office.

May I have my new manager’s phone number/email address?

Your manager has been given the details to contact you, so they will probably be contacted on your first day of work.

When will I get my equipment? Has the equipment been shipped yet?

Equipment is shipped by the IT Department based on information provided by the HR Department. The moment of getting the equipment is strictly related to the date we receive a response regarding acceptance of the offer and the status of completion of the initial medical examination. Failure to complete these medical examinations makes formal employment with Atos difficult.

I still don't have the equipment, I'm afraid it won't arrive until my first day of work?

It is possible that equipment will not be delivered on the employee’s first day of work. This is caused by many factors that can complicate the process. If this is the case, we kindly ask you to attend safety training on your first day of work using your own IT equipment (computer). This is possible thanks to your consent to use your private email address for communication with Atos during the recruitment. We have invited you to an online health and safety training using this email address.

Will the contracts be mailed in hard copies? When should I sign the contracts?

Acceptance of contract by email= conclusion of contract. We do not send documents by mail. At this point, email acceptance is already binding and tantamount to employment. However, due to formal requirements, we will obviously need your signed documents. Please print, sign and return one copy of each document – more detailed instructions on how to do this will be sent to you soon.