Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku rekrutacji
Kto jak i dlaczego będzie przetwarzał Twoje dane osobowe?

Ogólna informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w toku rekrutacji

Ponieważ jesteś zainteresowany naszą ofertą pracy, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

Kto będzie administrował Twoimi danymi osobowymi?

1) Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w związku z procesem rekrutacyjnym (dalej: „Dane”) jest Eviden Poland R&D sp. z o.o (dawniej: Atos Poland R&D sp. z o.o) ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000814061, NIP 9671431453, REGON 384874129, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych (dalej: „Administrator”).
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: Bydgoszcz (85-240) ul. Kraszewskiego 1, lub drogą mailową na adres e-mail: GDC-PL-ADO@atos.net .

2) Celem ułatwienia kontaktu z Administratorem, Administrator wyznaczył Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bydgoszcz (85-240) ul. Kraszewskiego 1, lub drogą e-mailową pod adresem: GDC-PL-PODO@atos.net.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Twoje dane osobowe będą przetwarzane?

3) Dane będą przetwarzane w celu:
a) realizacji procesu rekrutacji, w której uczestniczysz,
b) prowadzenia przyszłych rekrutacji na stanowisko podobne, tożsame lub inne zgodne z kwalifikacjami, jeżeli wyrazisz bądź wyraziłeś na to zgodę.

4) Przetwarzanie Danych będzie odbywać się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w granicach przewidzianych przepisami prawa zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO.

Komu będą udostępniane Twoje dane osobowe?

5) Odbiorcami Danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie rekrutacji.

6) Administrator może przekazać Twoje Dane w celu ich administrowania oraz rozliczania do krajów trzecich, jednak w takim przypadku zapewniamy, że zastosowane będą odpowiednie zabezpieczenia w oparciu o Wiążące Reguły Korporacyjne (Atos Group Binding Corporate Rules), a także iż przysługuje Tobie prawo do uzyskania kopii tych zabezpieczeń. W przypadku przekazania Twoich Danych podmiotom trzecim zlokalizowanym w krajach trzecich, Spółka zapewni odpowiednie zabezpieczenia tych danych w oparciu o klauzule umowne między Administratorem lub podmiotem przetwarzającym a Administratorem, podmiotem przetwarzającym lub odbiorcą Danych w państwie trzecim.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?

7) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, posiadasz prawo do:
a) dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO),
b) żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO),
d) żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO),
e) wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),
f) przeniesienia Danych (zgodnie z art. 20 RODO),
g) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Powyższe możesz wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi, wysłanego (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bydgoszcz (85-240) ul. Kraszewskiego 1, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: GDC-PL-ADO@atos.net (3) lub poprzez skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora.

9) W związku z przetwarzaniem Danych osobowych posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Administrator nie będzie w oparciu o Twoje Dane podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał profilowania.

11) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa tj. art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy Dz.U. 1974 Nr 24, poz. 141, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320. Oznacza to, że jeśli chcesz wziąć udział w procesie rekrutacji, musisz podać swoje dane osobowe.

Jakie Dane będziemy przetwarzać?

12) Spółka będzie przetwarzała wyłącznie Dane, które są niezbędne do właściwego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego pomiędzy Tobą a Spółką, a dodatkowo te Dane, na których przetwarzanie wyrazisz zgodę. Są to w szczególności następujące rodzaje danych osobowych:
a) Służące identyfikacji ogólnej (m.in. imię, nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu);
b) Dotyczące Twojego doświadczenia, wykształcenia i posiadanych kwalifikacji zawodowych (m.in. dane o zajmowanych poprzednio stanowiskach w poprzednich miejscach pracy, okresy zatrudnienia w poprzednich miejscach pracy, dane ze świadectw ukończenia szkół, kursów, certyfikatów);

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

13) Dane będą przetwarzane:
a) do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych;
b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych w celach przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych.

Information concerning personal data processing during recruitment
Who, how and why will be processing your personal data?

General information concerning personal data processing during recruitment

Because you are interested in our job offer, pursuant to Article 13 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016 on the protection of individuals in regard of the processing of personal data and on the free movement of such data and the revocation of Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as “General Data Protection Regulation” or “GDPR”) we provide information on the following matters:

Who will be the Controller of your data?

1) Your recruitment process related personal data (hereinafter referred to as “Data”) will be administered by Eviden Poland R&D sp. z o.o. (formerly: Atos Poland R&D sp. z o.o.) (limited liability company) with its registered office in Bydgoszcz, at Kraszewskiego 1 St., 85-240 Bydgoszcz, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw under the number 0000814061, Tax Identification No. (NIP) 9671431453, REGON 384874129, share capital: 5.000 PLN (hereinafter referred to as: “Controller”).
Controller can be contacted via traditional mail under the following address: Bydgoszcz (85-240) Kraszewskiego Str. 1, email communication should be sent on the following e-mail address: GDC-PL-ADO@atos.net.

2) In order to simplify the contact with Controller, Controller has appointed Personal Data Protection Representative, who can be contacted via traditional mail under the following address: Bydgoszcz (85-240) Kraszewskiego Str. 1, or by e-mail under the following address: GDC-PL-PODO@atos.net.

Why is your personal data going to be processes and what is the legal basis for that?

3) Data will be processed:
a) in order for the execution of the recruitment process that you are participating in,
b) to conduct future recruitments for similar job positions, or other compliant with qualifications, if you express or have expressed your consent for that.

4) Data processing will be taking place based on consent for data processing compliant with legal regulations, based on Article 6.1.a. GDPR.

Who will be receiving your personal data?

5) Entities providing recruitment-related services for Controller might receive the access to Data.

6) Controller might disclose your Data to third countries for the purpose of administration and accounting. However, in such situation we make sure that proper security measures are undertaken based on Atos Group Binding Corporate Rules, keeping in mind that you are entitled to receive a copy of such security measures. In the event of disclosing your Data to third parties located in third countries, Company shall provide appropriate protection of that data based on clauses in the agreement between Controller and/or the processing entity, Controller, processing entity or recipient of Data in third country.

What are your rights in regard of personal data processing by Controller?

7) In regard of your Data processing, you are entitled to:
a) access content of Data (pursuant to Article 15 of GDPR),
b) request clarification of Data (pursuant to Article 16 of GDPR),
c) request deletion of Data (pursuant to Article 17 of GDPR),
d) request limitation of Data processing (pursuant to Article 18 of GDPR),
e) appeal against Data processed based on legally justified affair of Controller (pursuant to Article 21 of GDPR),
f) transfer of Data (pursuant to Article 20 of GDPR),
g) revoke the consent for Data processing at any time. Revocation of the consent does not affect compliance with the right to processing that has been executed before the revocation.

8) You can execute the aforementioned by filing a proper statement to Controller, sent (1) by traditional mail under the following address: Bydgoszcz (85-240) Kraszewskiego Str. 1, (2) by an e-mail under the following address: GDC-PL-ADO@atos.net (3) or by using other functions or mechanisms provided by Controller.

9) In regard of your Data processing, you are entitled to file a complaint to the supervisory authority.

10) Controller will not be making automatic decisions based on your Data, including profiling.

11) Providing data is necessary to conclude contracts and settle the business as well as the Administrator to fulfill the legal requirements, i.e. art. 221 of the Act of June 26, 1974. Labor Code Journal of Laws 1974 No.24, item. 141. This means that if you want to take part in the recruitment process, you must provide your personal data.

What type of Data will be processed?

12) Company will process Data exclusively in order to properly perform the recruitment process entered by and between you and the Company, as well as the Data that you will express consent to be processed. Those are mainly the following types of personal data:
a) For general identification (i. a. name, surname, birthdate, address for deliveries, e-mail address),
b) Concerning your professional experience, education and qualifications (i.e. work data from previous jobs, employment periods, diplomas from schools, courses, certificates).

How long your personal data will be stored?

13) Data will be processed:
a) until the recruitment process is over or until the consent to process Data is revoked;
b) in case of expressing consent to process Data during future recruitments by the period of 2 years or until the consent to process Data is revoked.