Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Wyniki Grupy Atos za pierwsze półrocze 2022

Potwierdzono cele roczne i dopracowano ich szczegóły
Pomyślnie zabezpieczono finansowanie planu transformacji
Poprawa dynamiki komercyjnej, dzięki wskaźnikowi zamówień do wartości księgowej na poziomie 101% w II kwartale i podpisanym kontraktom
Wolne przepływy pieniężne w wysokości -555 mln EUR to wynik pojawiających się czynników sezonowych i rynkowych;
Prognozowanie zwiększenia marży operacyjnej i wolnych przepływów pieniężnych w drugim półroczu

Atos, światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, wysokowydajnych obliczeń i infrastruktury informatycznej, przedstawił wyniki za pierwszą połowę roku 2022.

Nowy zespół zarządzający Atos, złożony z Nourdine Bihmane, Diane Galbe i Philippe Oliva, podsumował: „W drugim kwartale dynamika komercyjna znacznie się poprawiła, dzięki silnemu odbiciu w liczbie zamówień od obecnych i nowych klientów, a także zawartym kontraktom – w tym wysokowydajnego komputera w ramach programu EuroHPC. Oprócz typowych czynników sezonowych, na marżę operacyjną i wolne przepływy pieniężne w pierwszym półroczu wpływ miały inflacja i problemy związane z łańcuchem dostaw. Spodziewamy się znacznej poprawy obu wskaźników w drugim półroczu, przy wsparciu podjętych na początku roku decyzji dotyczących struktury kosztów i portfela kontraktów. Dzięki temu jesteśmy pewni realizacji naszych całorocznych celów. Pomyślnie zabezpieczyliśmy finansowanie naszej transformacji – nasz plan jest teraz w pełni finansowany na okres śródroczny przed planowanym podziałem na dwie spółki giełdowe, a nasza płynność została znacznie wzmocniona”.

€M H1 H1 Variation Variation at constant currency
2022 2021
Revenue 5,563 5,424 +2.6% -0.6%
Operating Margin 59 302
In % of revenue 1.1% 5.6% -450 bps -460 bps
OMDA 369 633
In % of revenue 6.6% 11.7% -510 bps
Normalized Net income (loss) -119 162
Net income (loss) -503 -129
Free Cash Flow -555 -369
Net debt 1,792 1,129

Atos korzysta obecnie z ponownego wzrostu komercyjnego, z gwałtownym odbiciem liczby zamówień w drugim kwartale do 2,8 mld euro (w porównaniu z 2 mld euro w Q1) oraz silną poprawą kwartalną w ujęciu wskaźnika zamówień do wartości księgowej na poziomie 101% w Q2 (w porównaniu z 72% w Q1). Zamówienia objęło kilka ważnych umów z obecnymi i nowymi klientami, w tym superkomputer w ramach programu EuroHPC (przyznany Atos jako 6. z ośmiu w programie). Ten wzrost handlowy stanowi podstawę przyspieszenia wzrostu przychodów spodziewanego w drugiej połowie roku i wskazuje na silne wsparcie klientów dla planu transformacji Atos – po jego ogłoszeniu podpisano ponad 0,6 mld euro nowych zamówień.

Przychody wyniosły 5 563 mln euro w pierwszym półroczu 2022 r., nieznacznie spadły o -0,6% przy stałej walucie. W ujęciu organicznym przychody spadły o -2,1%, przy kontynuacji poprawy kwartalnej w II kwartale na poziomie -1,9% (w porównaniu do -2,4% w I kwartale). Linia biznesowa Tech Foundations odnotowała znacznie większy ograniczony spadek niż w roku finansowym 2021, na poziomie -2,6% przy stałej walucie, dzięki ukierunkowaniu w ramach nowego zarządzania Grupą. Sektor dot. rozwiązań Evidian odnotował wzrost o +2,0%, dzięki silnym trendom w zakresie cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa, a także chwilowo niskiemu poziomowi sprzedaży HPC wynikającemu z cykliczności zmiennych i wyzwań związanych z łańcuchem dostaw. Przejęcia przyczyniły się do wzrostu przychodów Grupy o 1,6%. Udział wymiany walutowej wyniósł +3,1%, odzwierciedlając głównie wzrost wartości dolara amerykańskiego i funta szterlinga w stosunku do euro w tym okresie.

Marża operacyjna wyniosła 59 mln euro, czyli 1,1% przychodów. Oprócz czynników sezonowych wpływ na to miała wysoka inflacja (wynagrodzenia, koszty energii) oraz problemy w łańcuchu dostaw, podczas gdy pierwsze korzyści z działań na rzecz poprawy wyników rozpoczętych w pierwszym półroczu powinny pojawić się w drugim półroczu. Na poziom marży operacyjnej wpłynęło również zatrudnienie ponad 16 000 nowych pracowników, głównie w sektorze Digital i BDS, a przede wszystkim w lokacjach modelu offshore i nearshore, w oczekiwaniu na wzrost w drugiej połowie roku oraz w celu zapewnienia warunków do osiągnięcia przyszłego sukcesu. Marża operacyjna w I półroczu była spójna z dostawą back-end load wpisaną w całoroczne cele Grupy.

Wolne przepływy pieniężne wyniosły 555 mln euro w pierwszej połowie 2022 r., co wynikało z marży operacyjnej, sezonowości kapitału obrotowego oraz kosztów związanych z planowaną na początku roku restrukturyzacją i reorganizacją, które są płynnie wprowadzane.

Zadłużenie netto na koniec czerwca 2022 r. wyniosło 1,792 mln euro. Płynność Grupy pozostała wysoka, tzn. ok 3,5 mld euro gotówki brutto oraz 2,3 mld euro niewykorzystanego kredytu odnawialnego.

Pomyślnie zabezpieczono finansowanie planu transformacji Atos

Grupa Atos informuje również, że z sukcesem zabezpieczyła nowy pakiet wierzytelności, który zapewni Grupie niezbędne finansowanie w okresie przejściowym przed ewentualnym podziałem na dwie spółki giełdowe i znacząco wzmocni jej płynność.

Atos otrzymał już zobowiązanie od banków (z zastrzeżeniem dokumentacji) na konwersję 1,5 mld euro z łącznej kwoty 2,4 mld euro zobowiązania do kredytu odnawialnego na niezabezpieczoną pożyczkę terminową z 18-miesięcznym terminem spłaty z możliwością dwukrotnego przedłużenia o 6 miesięcy według uznania Grupy. Utrzymany jest kredyt odnawialny o wartości 900 mln euro z terminem spłaty w 2025 r. Grupa Atos spodziewa się podpisania ostatecznej dokumentacji w ciągu najbliższych kilku dni.

W ramach tego procesu kowenant finansowy netto/OMDA zostaje zresetowany do poziomu 3,75x i będzie testowany corocznie.

Sukces tego finansowania świadczy o silnym wsparciu partnerów bankowych dla strategii Grupy i stanowi ważny kamień milowy w przewidywanym planie transformacji.

Okres śródroczny jest w pełni finansowany przed planowanym podziałem na dwie spółki giełdowe, a płynność Grupy zostaje znacząco wzmocniona.

Korporacja S&P Global w połowie lipca obniżyła rating kredytowy Atos do poziomu BB. Ten nowy rating, który uwzględnia przewidywany plan transformacji przedstawiony 14 czerwca, nadal zapewnia korzystne ramy dla ustanowienia odpowiedniej i trwałej struktury kapitałowej. Pozwala również Atos na dalszy dostęp do szerokiej gamy instrumentów finansowania, zachowując w ten sposób elastyczność niezbędną do optymalizacji struktury kapitałowej.

Jak podkreślono w oświadczeniu firmy S&P Global, płynność Atos jest stabilna, a jej polityka finansowa jest prawidłowa. W szczególności stwierdzono, że planowana płynność Atos powinna zapewnić Grupie środki do realizacji planu transformacji, z obecnie zabezpieczonym kredytem terminowym o wartości 1,5 mld euro oraz kredytem odnawialnym o wartości 900 mln euro, zmniejszonym wykorzystaniem papierów komercyjnych oraz wartość 700 mln euro w zbyciach aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością.

Perspektywa dla H2

Przewiduje się, że wzrost przychodów przy stałej walucie w drugim półroczu będzie dodatni, w związku z odnowioną dynamiką komercyjną obserwowaną w drugim kwartale oraz sukcesem Grupy w pozyskiwaniu odpowiednich zasobów w pierwszym półroczu.

Oczekuje się, że marża operacyjna wyraźnie wzrośnie, ponieważ korzyści z podjętych na początku roku działań poprawiających wyniki zmaterializują się w drugiej połowie roku. Takie działania skupiają się na kosztach struktury (m.in. rozwinięcie organizacji Spring, ograniczenie podwykonawstwa, selektywne zatrudnianie i wzmocnienie dyscypliny kosztowej), słabszych kontraktach i cenach. Dodatkowo Atos spodziewa się wzrostu marży operacyjnej w branżach intensywnie korzystających ze sprzętu (głównie HPC), dzięki odzyskiwaniu wolumenów i dostawom zabezpieczonych komponentów.

Wolne przepływy pieniężne, z wyłączeniem dodatkowych kosztów planu przekształcenia, ulegną znacznej poprawie jako bezpośredni wynik odbudowy marży operacyjnej, wspieranej przez pozytywne efekty sezonowego kapitału obrotowego.

Cele na rok 2022 potwierdzone i doprecyzowany

Atos powtarza, że jego wydajność w roku finansowym 2022 będzie obciążona back-endem i precyzuje swoje plany na cały rok.

Cel wzrostu przychodów pozostaje niezmieniony i wynosi od -0,5% do +1,5% przy stałej walucie.

Marża operacyjna jest oczekiwana na dolnym końcu przedziału od 3% do 5%.

Oczekuje się, że wolne przepływy pieniężne znajdują się w dolnej granicy przedziału od 150 mln euro do 200 mln euro, z wyłączeniem dodatkowych skutków przewidywanego planu transformacji. Takie dodatkowe skutki szacuje się na około -250 mln EUR, wliczając w to koszty finansowania, zgodnie z informacjami przekazanymi podczas czerwcowego dnia Atos Capital Markets.

Postępy w tworzącym wartość projekcie podziału Grupy Atos

Dogłębna analiza projektu separacji ogłoszonego 14 czerwca 2022 r. przechodzi w fazę planowania.

Zgodnie z założonym harmonogramem na początek września planowane jest rozpoczęcie konsultacji organów przedstawicielstwa pracowników Grupy.

Okres przejściowy przed przewidywanym podziałem na dwa podmioty notowane na giełdzie jest obecnie w pełni finansowany.

Firma i jej Zarząd są przekonani, że ten projekt jest najbardziej wartościowy dla wszystkich jej interesariuszy, biorąc pod uwagę w szczególności potencjalne synergie między obszarami BDS i Digital oraz perspektywy poprawy wyników operacyjnych linii biznesowej Tech Foundation.

W połowie lipca Atos przekazał informację o powołaniu nowego zarządu, aby zapewnić pomyślną realizację rozważanego projektu transformacji strategicznej. W jego skład wchodzi:

  • Nourdine Bihmane – wiceprezes odpowiadający za biznes Tech Foundations,
  • Philippe Oliva – wiceprezes odpowiadający za obszar Evidian,
  • Diane Galbe – wiceprezes wykonawcza odpowiedzialna za projekty strategiczne i funkcje wsparcia.

Ponadto, Grupa powołała w ramach Zarządu doraźny Komitet konsultacyjny odpowiedzialny za nadzorowanie projektu strategicznego. Komitet ten składa się w większości z niezależnych dyrektorów, a przewodniczy mu René Proglio.

Więcej szczegółów wyników finansowych i planów transformacji Grupy Atos znajdziesz tutaj.

 

 

 

###

O Atos

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 112 000 pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości 11 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, Chmura i wysokowydajne obliczenia, zapewniający kompleksowe, indywidualnie dostosowanie rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 71 krajach. Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos działa pod markami Atos i Atos | Syntel. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych CAC40 w Paryżu.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na:

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net