2021: Rok transformacji dla Atos

Modyfikacja celów rocznych

Potwierdzenie celów średnioterminowych

Atos, nawiązując do rozporządzenia UE nr 596/2014 zobowiązującego każdego emitenta do niezwłocznego informowania opinii publicznej o bezpośrednio dla nich istotnych informacjach korporacyjnych, zapowiada korektę swoich celów rocznych na 2021 rok. Dane z pierwszego półrocza nie są finalizowane ani audytowane, szczegółowe rozliczenie H1 zostanie opublikowane zgodnie z planem 28 lipca 2021 r.

W drugim kwartale wzrost przychodów przy stałym kursie walutowym powrócił do stabilności. Jednak wzrost organiczny pozostał ujemny na poziomie ok. -1,5% ze względu na przyspieszony spadek działalności związanej z tradycyjną infrastrukturą. Odbyło się to w warunkach znacznie silniejszego zapotrzebowania na migrację do chmury wynikający z trwającej pandemii COVID. Grupa przewiduje, że ta zmiana biznesowa utrzyma się w drugim półroczu. Pozostałe spółki Grupy skorzystały na ożywieniu gospodarczym napędzającym rosnący popyt na technologie cyfrowe. W tym kontekście Grupa dostosowuje swój cel wzrostu przychodów przy stałej walucie przez cały rok do stabilności.

Choć w tym roku Grupa spodziewała się cykliczności między pierwszym a drugim półroczem, marża operacyjna była niższa niż zakładano i w H1 osiągnęła poziom ok. 5,5%. Biorąc pod uwagę korektę przychodów w ciągu całego roku, która ma wpływ na dotychczasową działalność przy niskiej krótkoterminowej elastyczności kosztów, Grupa koryguje swoją założoną marżę operacyjną do ok. 6,0% za cały rok. W wyniku tej bezprecedensowej sytuacji kilka pozycji (odpisy aktywów, rezerwy na straty) zostało zaksięgowanych jako „Inne przychody i koszty operacyjne”. Linia ta liczyła łącznie ok.-160 mln euro w H1.

W pierwszym półroczu tego roku wolne przepływy gotówki wyniosły ok. 364 mln euro, gdy w tym samym okresie ubiegłego roku wyniosły -172 mln euro. Na poziom wolnych przepływów wpływ miał głównie kapitał obrotowy, a w szczególności zmniejszenie gotówki zaliczkowej od klientów - w związku z czym Grupa zdecydowała się na zmniejszenie tego komponentu. Skorygowany cel na rok 2021 to dodatnie wolne przepływy pieniężne, które odzwierciedlają zmniejszenie celu marży operacyjnej i kapitału obrotowego, a w szczególności płatności zaliczkowe dla klientów. Nowy cel zakłada również całkowity jednorazowy wypływ środków pieniężnych w wysokości 180 mln euro w 2021 r. plan naprawczy dla biznesu na rynku niemieckim.

Plan transformacji i cele średniookresowe

W tym kontekście Grupa zdecydowała o przyspieszeniu swojej transformacji – zarówno organicznej, jak i nieorganicznej – poprzez poszerzanie swoich możliwości w zakresie cyfryzacji, chmury, bezpieczeństwa i dekarbonizacji.

W szczególności finalizowany jest strategiczny przegląd portfela aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością, a Grupa poinformuje o swoich wnioskach 28 lipca 2021 r., co pozwoli w szybki sposób przejść do ich realizacji.

Negocjacje z partnerami dotyczące niezbędnej zmiany w niemieckim biznesie infrastrukturalnym przełożyły się na plan restrukturyzacji obejmujący ok. 1300 osób, który zapewnia dodatkowy 1% marży operacyjnej na poziomie Grupy w średnim okresie. Plan zostanie szczegółowo opisany 28 lipca 2021 r.

Po rocznej transformacji Grupa spodziewa się w roku 2022 poprawy wszystkich swoich kluczowych wskaźników efektywności (KPI) oraz utrzymania średnioterminowych celów wzrostu przychodów przy stałych kursach walut od +5% do +7%, marży operacyjnej od 11% do 12% i konwersji wolnych przepływów pieniężnych powyżej 60%.

Kontynuacja audytu w Ameryce Północnej

W odniesieniu do badania podmiotów prawnych w USA, Grupa podjęła w kwietniu br. decyzję o przeprowadzeniu pełnego przeglądu księgowości tych podmiotów na dzień 31 grudnia 2020 r. przy wsparciu doradców zewnętrznych.

Prace te są na ukończeniu i na tym etapie zidentyfikowane nieścisłości nie są istotne. Prace audytorów obejmują także przegląd pierwszego półrocza tego roku.

Zakończenie tego procesu ma nastąpić wraz z podsumowaniem pierwszym półroczu, czyli 28 lipca 2021 roku.

Poza tym plan naprawczy i zapobiegawczy został sfinalizowany i jest wdrażany.

 

Więcej szczegółów dotyczących modyfikacji celów Grupy można przeczytać tutaj.

 

 

 

###

O Atos

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 105 000 pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości 11 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, Chmura i wysokowydajne obliczenia, zapewniający kompleksowe, indywidualnie dostosowanie rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 71 krajach. Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos działa pod markami Atos i Atos | Syntel. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych CAC40 w Paryżu.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na:
linkedin.com/company/atospolska/
facebook.com/atos.polska

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net

  • Share on Linked In