Atos wśród Sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce!

Atos, międzynarodowy lider w branży IT, ma zaszczyt ogłosić, iż został przyjęty do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy realizowanej w wielu krajach Unii Europejskiej. Rzeczony dokument jest zobowiązaniem promocji różnorodności i wprowadzania zakazu dyskryminacji w miejscu pracy.

Idea różnorodności jest bliska naszej firmie. Jako Atos od wielu lat jesteśmy aktywnie zaangażowani w proces zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji. Podpisanie Karty Różnorodności jest bardzo ważnym elementem i dopełnieniem  wielu naszych dotychczasowych działań - mówi Kinga Bloch, CEE Diversity Leader w Atos.
 

Podpisanie Karty Różnorodności oznacza również gotowość do zaangażowania zarówno pracowników, jak i partnerów firmy w działania na rzecz równości społecznej. Mając to na uwadze, Sygnatariusze zobowiązują się do:

·         tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej,

·         wprowadzenia rozwiązań w celu rozwoju równego traktowania,

·         wypracowania i wdrożenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy,

·         wprowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego oraz antymobbingowego,

·         prowadzenia dialogu z osobami zarudnionymi,

·         corocznego raportowania podjętych działań,

·         promowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością w Polsce
 

W Atos nieustannie pracujemy nad kreowaniem równych szans zatrudnienia i rozwoju. Jednym z naszych celów jest współgranie zespołu. Połączenie wielu różnych osobowości, doświadczeń, kultur oraz poglądów tworzy nie tylko wysokiej jakości  kreatywne środowisko pracy, lecz również przyczynia się do zwiększania wyników biznesowych firmy. Różnorodność jest zatem elementem, który jest niezbędny do ciągłego i stabilnego wzrostu organizacji - dodaje Kinga Bloch, CEE Diversity Leader w Atos.
 

Zobacz serię filmów „Diversity” przygotowanych wespół z pracownikami Atos Poland Global Delivery Center w Bydgoszczy.

Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności powstała w maju 2011 roku. zaś niecały rok później – w lutym 2012 roku – nastąpiła jej inauguracja. Treść dokumentu spisana została po konsultacjach z przedstawicielami wielu organizacji reprezentujących interesy  grup społecznych, które narażone są na dyskryminację.
 

W kolejnych latach patronat honorowy nad dokumentem objęli Pełnomocnik ds. Równego Traktowania, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

  • Share on Linked In