Robotic Process Automation


RPA

Automatizačné technológie sa stále vyvíjajú a ich cieľom je zvyšovať objem vykonanej práce. Čoraz viac spoločností hľadá riešenie na zvýšenie efektivity v kognitívnych a automatizačných platformách. Jednou z nich je automatizácia procesov pomocou robotov a automatizačných aplikácií (RPA, z angl. Robotics Process Automation). Táto konvergencia nízkonákladovej a ľahko realizovateľnej automatizácie procesov, ktorá je prípadne spojená so strojovým učením, analýzou údajov a kognitívnymi inováciami, vytvára novú triedu „digitálnych pracovníkov“.

Presunutím procesov z ľudí na technológiu znížite alebo eleminujete rast nákladov. „Inteligentné stroje“ sa učia a prispôsobujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni, navyše nie sú len vysoko presné, ale môžu urýchľovať proces, ktorý majú za úlohu robiť.

Technolóhia RPA založená na cloude predstavuje zvrat nielen z hľadiska ceny, ale aj výkonu, a umožňuje spoločnostiam poskytovať výrazne responzívnejšie, cielenejšie, škálovateľné, nákladovo efektívnejšie služby bez veľkých nárokov na pracovnú silu.


Dôvody
 automatizácie procesov nasadením robotov. 

Eliminácia opakujúcich sa manuálnych procesov. Uvoľnenie rúk zamestnancom na prácu s vyššou hodnotou.

Alternatíva trvalo udržateľnej pracovnej sily, pri zmenšujúcej sa skupine talentov v dôsledku globálnych demografických trendov.

Zvyšovanie nájkladov na pracovné sily na rozvíjajúcich sa trhoch.

Zvýšená rýchlosť interakcie so zákazníkmi, dodávateľmi a partnermi.

Nižšie prevádzkové riziko v dôsledku zníženého (až nulového) počtu chýb.

Lepší interný reporting a ďalšie procesy s jasne definovanými štandardnými prevádzkovými postupmi.

Nie je nutná investícia do výmeny súčasných IT systémov.

Zaistenie ochrany osobných údajov a súkromia.

Uplatnenie Robotic Process Automation 

Prostredníctvom robotickej automatizácie procesov (RPA) je možné automatizovať opakujúce sa procesy, štandardizované procesy alebo procesy založené na pravidlách :

  • Správa užívateľských práv
  • Fakturácia
  • Spracovanie platieb
  • Vytváranie finančných výkazov a zostáv
  • HR procesy (napr. Onboarding nových zamestnancov, zmena kmeňových údajov zamestnancov atď.)
  • A mnoho ďalších!

Zamerajte sa na riešenia s najväčším okamžitým prínosom. 

Viac informácií

Atos, spolu so svojim rozšíreným ekosystémom softvérových partnerov, ponúka jasný prístup k zavádzaniu a implementácii automatizácie a robotiky. Výstup údajov z automatizovaného procesu sa stáva vstupom pre pokročilú analytiku, vytvára reťazec podnikových informácií a neustály pokrok.