Uplatnite si Vaše práva k osobným údajom

  • MM slash DD slash YYYY
    Formát dátumu: MM lomka DD lomka RRRR

Informačné oznámenie o ochrane údajov pri tomto spracúvaní

Za tento formulár a toto spracúvanie zodpovedá Data Protection Office (t.j. Kancelária pre ochranu osobných údajov) Skupiny.

Týmto Vás informujeme, že osobné údaje, ktoré sa slobodne rozhodnete zdieľať, sú určené na to, aby pomohli spoločnosti Atos odpovedať na Vašu žiadosť. Tieto údaje budú spracúvané na to, aby sme vybavili Vašu žiadosť a poskytli Vám presné informácie alebo podnikli kroky, o ktoré ste požiadali.

Vezmite, prosím, na vedomie, že vyplnenie tohto formulára môže mať za následok prenos Vašich údajov iným relevantným subjektom spoločnosti Atos, ktoré sa môžu nachádzať v inej krajine alebo mimo Európskej únie. To nám umožňuje bezodkladne postúpiť Vašu žiadosť príslušným DPO (príjemcami sú miestne kancelárie pre ochranu údajov podľa krajiny, ktorú ste zadali pri vyplňovaní formulára).

Naším pravidlom je vymazať Vaše osobné údaje spojené s touto žiadosťou po 5 až 10 rokoch v súlade s Vašimi miestnymi právnymi predpismi o obmedzenom časovom období, počas ktorého môžete podať žalobu (premlčacia doba). Ochrana Vašich osobných údajov je zabezpečená našou vnútroskupinovou politikou informačnej bezpečnosti a ochrany údajov.

Toto spracúvanie slúži na splnenie našej zákonnej povinnosti poskytnúť Vám možnosť uplatniť Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom, ktorá nám vyplýva z rôznych zákonov a nariadení (napr. v EÚ je to GDPR). Ďalšie informácie nájdete v našich Pravidlách ochrany údajov, ktoré sa Vám zobrazia po kliknutí na tento odkaz.

Máte právo na prístup k oprave alebo vymazaniu údajov, ktoré zdieľate, právo na vyžiadanie obmedzenia alebo právo namietať proti ich spracúvaniu, alebo právo na odvolanie Vášho súhlasu, ak bol tento udelený. V prípade, že by ste si chceli uplatniť niektoré z týchto práv alebo podať sťažnosť proti subjektu, ktorý spracúva tento formulár, pošlite, prosím, e-mail na adresu dpo-global@atos.net s nasledovným exaktným znením jeho predmetu: „Uplatnenie práv – formulár žiadosti atos.net/privacy“ alebo „Sťažnosť – formulár žiadosti atos.net/privacy“.