Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÉ PODMIENKY

 

1. Rozsah

 • Tieto všeobecné nákupné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky (dodávok tovaru a/alebo služby) spoločnosti Atos IT Solutions and Services s.r.o. a spoločností, ktoré patria do skupiny Atos (ďalej len „Kupujúci“ alebo „Atos“).

2. Objednávka

 • Tieto všeobecné nákupné podmienky sa stávajú súčasťou zmluvy medzi spoločnosťou Atos a dodávateľom (ďalej len „Dodávateľ“) okamihom prijatia objednávky zo strany Dodávateľa. Objednávka musí byť vystavená v písomnej forme a riadne podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Kupujúceho, inak je neplatná. Na základe výslovnej dohody Kupujúceho a Dodávateľa je Kupujúci oprávnený zadávať objednávky prostredníctvom systému elektronickej výmeny dát (EDI – Electronic Data Interchange) alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), ktorej prílohou je naskenovaná podpísaná kópia príslušnej objednávky. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia objednávky sú platné iba vtedy, ak boli vopred písomne potvrdené Kupujúcim.
 • Akékoľvek plnenie, a to celkové alebo čiastočné, na základe objednávky vykonávané prostredníctvom tretích osôb podlieha predchádzajúcemu výslovnému súhlasu Kupujúceho.

3. Potvrdenie objednávky, všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa

 • Prijatie objednávky Kupujúceho je Dodávateľ povinný bezodkladne písomne potvrdiť. Na základe výslovnej dohody Kupujúceho a Dodávateľa môže Dodávateľ prijatie objednávky potvrdiť prostredníctvom systému elektronickej výmeny dát (EDI – Electronic Data Interchange) alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom). V prípade, ak Dodávateľ objednávku Kupujúceho písomne nepotvrdí a toto potvrdenie objednávky nedoručí Kupujúcemu v primeranej lehote, avšak najneskôr do dvoch týždňov odo dňa vystavenia objednávky, vyhradzuje si Kupujúci právo zrušiť/odvolať objednávku bez vzniku akýchkoľvek nákladov na strane Kupujúceho. Takéto zrušenie/odvolanie Kupujúcim sa považuje za vykonané včas, ak je zaslané Dodávateľovi skôr ako je potvrdenie objednávky doručené Kupujúcemu.
 • Ak sa potvrdenie objednávky Dodávateľa odlišuje od objednávky Kupujúceho, Dodávateľ je povinný v potvrdení objednávky jasne uviesť akúkoľvek takúto zmenu alebo odchýlku. Kupujúci je viazaný iba takou odchýlkou alebo zmenou, ktorú výslovne písomne schválil. Prijatie tovaru a/alebo služby Kupujúcim dodaných Dodávateľom sa nepovažuje za odsúhlasenie akejkoľvek takejto odchýlky alebo zmeny.
 • Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa platia iba v tom prípade, ak boli výslovne písomne schválené Kupujúcim. Odkaz alebo odvolávka v objednávke Kupujúceho na dokumenty, ktoré sú súčasťou ponuky Dodávateľa, neznamená akceptáciu všeobecných obchodných podmienok Dodávateľa zo strany Kupujúceho.
 • Akékoľvek všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa alebo tretích strán, ktoré sú dané k dispozícii Kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej forme spolu s dodávkou softvérových produktov nie sú pre Kupujúceho záväzné, predovšetkým v tých prípadoch, ak Kupujúci alebo akákoľvek tretia osoba (napr. zamestnanci Kupujúceho, poradcovia, zákazníci Kupujúceho) vykonajú úkon, ktorý podľa týchto všeobecných obchodných podmienok je predpokladom pre uzavretie zmluvy alebo ak Kupujúci zašle Dodávateľovi registráciu softvéru, ak takéto všeobecné obchodné podmienky Kupujúci výslovne písomne neschváli.

4. Dodacia lehota a následky omeškania

 • Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, začína plynúť dodacia lehota dňom vystavenia objednávky Kupujúcim. Dodávateľ je povinný dodať tovar a/alebo služby bez zbytočného odkladu, ak nebola dohodnutá žiadna dodacia lehota. Pre určenie včasnosti dodávok je rozhodujúcim časovým okamihom deň prevzatia v mieste dodania špecifikovanom Kupujúcim. Pre určenie včasnosti dodávok, ktoré zahŕňajú zhotovenie alebo montáž je rozhodujúcim časovým okamihom deň prevzatia zo strany Kupujúceho. Pri predvídateľnom omeškaní s dodaním tovaru a/alebo služby je Dodávateľ povinný bezodkladne upovedomiť Kupujúceho a vyžiadať si vyjadrenie Kupujúceho ohľadne toho, či na plnení naďalej trvá. V takom prípade sa dodacia lehota predĺži iba v prípade, ak Kupujúci takéto predĺženie výslovne potvrdí v písomnej forme.
 • V prípade omeškania Dodávateľa s dodaním tovaru a/alebo služby bez ohľadu na zavinenie Dodávateľa, je Kupujúci oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty dodávky za každý aj začatý deň omeškania až do momentu riadneho dodania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty. V prípade omeškania Dodávateľa s dodaním tovaru a/alebo služby je Kupujúci po uplynutí dodatočnej primeranej lehoty poskytnutej Dodávateľovi na nápravu oprávnený od zmluvy odstúpiť. Uvedené platí aj v prípade, ak Kupujúci už v minulosti prevzal od Dodávateľa čiastkové oneskorené plnenia bez výhrad. V prípade, ak je predmetom plnenia jednorázová dodávka, podmienku poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty nie je Kupujúci povinný dodržať.
 • V prípade, ak je omeškanie Dodávateľa s plnením predvídateľné, je Kupujúci oprávnený vykonať všetky opatrenia potrebné na odvrátenie bezprostredne hroziaceho omeškania s plnením, a to na náklady a nebezpečenstvo Dodávateľa.
 • Pri dodaní tovaru a/alebo služby pred dohodnutou dobou plnenia si Kupujúci vyhradzuje právo účtovať Dodávateľovi náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s predčasným plnením, ako napr. skladné, poistné atď., ako aj uskutočniť platbu za plnenie tak, akoby bolo plnenie uskutočnené v dohodnutom termíne. Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho až k dohodnutému dňu dodania.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy čiastočne alebo v celom rozsahu v prípade začatia konkurzného alebo reštrukturalizačného konania voči Dodávateľovi alebo ak dôjde k akejkoľvek zmene vlastníckej štruktúry Dodávateľa. Dodávateľ je povinný informovať Kupujúceho o akýchkoľvek takýchto skutočnostiach bez zbytočného odkladu.

5. Preprava, dodanie, prechod nebezpečenstva škody na tovare, vývozná kontrola

 • Pri plneniach zahrňujúcich stavbu alebo montáž a pri poskytovaní služieb prechádza nebezpečenstvo škody na Kupujúceho momentom prevzatia plnenia, pri plneniach, ktoré nezahŕňajú stavbu alebo montáž momentom prevzatia zo strany Kupujúceho v mieste dodania. Takto určený prechod nebezpečenstva škody na tovare platí bez ohľadu na dohodnuté obchodné klauzuly (INCOTERMS).
 • Čiastočné plnenia, rovnako ako plnenia vo väčšom alebo v menšom rozsahu sú prípustné iba na základe výslovného písomného súhlasu Kupujúceho. Dodávateľ je povinný dodať tovar oddeleniu Kupujúceho pre príjem tovaru v mieste dodania a v dodacej lehote uvedenej v objednávke. Ku každej dodávke musí Dodávateľ priložiť dodací list s presným uvedením obsahu dodávky, číslom objednávky ako aj všetkými potrebnými údajmi v zmysle príslušných právnych predpisov.
 • Dodávateľ je povinný bezvýhradne dodržiavať požiadavky Kupujúceho týkajúce sa spôsobu prepravy, špedície a prepravných podmienok. V prípade, ak Kupujúci nepožiada o žiaden špecifický spôsob prepravy, je Dodávateľ povinný uskutočniť prepravu tak, aby vznikli Kupujúcemu čo najnižšie náklady. Ak si Dodávateľ túto povinnosť nesplní, nesie zodpovednosť za všetky náklady, ktoré takto vzniknú. Akékoľvek dodatočné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s urýchlením prepravy za účelom dodržania dohodnutej doby dodania znáša Dodávateľ. V prípade nedodržania všetkých dohodnutých náležitostí dodania alebo prepravy, ako napr. chýbajúce alebo neúplné prepravné doklady, objednávkové údaje, platobné nástroje, si Kupujúci vyhradzuje právo odoprieť prevzatie plnenia na náklady a nebezpečenstvo Dodávateľa.
 • Dodávateľ je povinný za všetok dodávaný tovar a/alebo služby dodržať všetky príslušné použiteľné požiadavky národného a medzinárodného vývozného práva, colného práva a práva zahraničného obchodu (ďalej ako „Právo zahraničného obchodu“) a zaobstarať si potrebné vývozné a/alebo dovozné povolenia, okrem prípadov, keď podľa použiteľného Práva zahraničného obchodu nevzniká povinnosť požiadať o vývozné povolenia Dodávateľovi, ale priamo Kupujúcemu alebo tretej osobe.
 • Dodávateľ je povinný Kupujúcemu čo možno najskôr, najneskôr však pred dňom dodania, odovzdať v písomnej forme všetky informácie a údaje (pre každú položku na potvrdení objednávky, prepravnom dokumente a faktúre osobitne), ktoré Kupujúci potrebuje na dodržanie použiteľného Práva zahraničného obchodu v krajinách dovozu a vývozu ako aj reexportu v prípade ďalšieho poskytovania tovaru a/alebo služieb, vrátane nasledujúcich údajov pre jednotlivý tovar a/alebo službu:

– “Export Control Classification Number“ podľa „U.S. Commerce Control List“ (ECCN), pokiaľ výrobok podlieha „U.S. Export Administration Regulations“;

– všetky použiteľné čísla vývozného zoznamu;

– štatistické číslo tovaru podľa aktuálneho zaradenia tovaru štatistík zahraničného obchodu a HS („Harmonized System“) Code;

– krajinu pôvodu (nepreferenčný pôvod), a

– vyhlásenie Dodávateľa k preferenčnému pôvodu (u európskych dodávateľov) alebo certifikáty k preferenciám (u neeurópskych dodávateľov)

(ďalej ako „Údaje exportnej kontroly a zahraničného obchodu“).

 • V prípade zmien pôvodu a/alebo vlastností tovaru a/alebo služby a/alebo použiteľného Práva zahraničného obchodu je Dodávateľ povinný Údaje exportnej kontroly a zahraničného obchodu čo možno najskôr, najneskôr však pred dňom dodania, aktualizovať a písomne oznámiť Kupujúcemu. Dodávateľ znáša všetky náklady a/alebo škody, ktoré Kupujúcemu vzniknú v dôsledku chýbajúcich alebo nesprávnych Údajov exportnej kontroly a zahraničného obchodu. V prípade neuvedenia týchto údajov, si Kupujúci vyhradzuje právo faktúru vystavenú Dodávateľom neuznať.
 • Ak je to nevyhnutné, priame dodávky zákazníkom Kupujúceho je Dodávateľ povinný uskutočniť v neutrálnom balení a s prepravnými dokladmi v mene Kupujúceho. Dodávateľ je povinný odovzdať Kupujúcemu kópiu prepravných dokladov.
 • Výhrada vlastníctva Dodávateľa, a to v akejkoľvek podobe, sa vylučuje.
 • Cena je určená vrátane balenia. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je Dodávateľ povinný nahradiť Kupujúcemu hodnotu baliaceho materiálu, ktorý Kupujúci vráti Dodávateľovi k opätovnému použitiu. Všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že balenie nezodpovedá charakteru dodávky, znáša Dodávateľ. Pri dodávkach nebezpečného tovaru je Dodávateľ povinný dodržiavať príslušné právne predpisy, najmä tie, ktoré upravujú typ a označenie obalov a použitie dopravných prostriedkov.

6. Prerušenie plnenia, zrušenie objednávky

 • Kupujúci si vyhradzuje právo požadovať kedykoľvek počas realizácie plnenia jeho prerušenie. V prípade prerušenia plnenia po dobu dlhšiu ako 3 mesiace je Dodávateľ povinný preukázať Kupujúcemu náklady, ktoré vznikli v dôsledku prerušenia plnenia a oprávnený požadovať od Kupujúceho výlučne úhradu týchto preukázaných nákladov. Kupujúci však nezodpovedá Dodávateľovi za ušlý zisk. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať náhradu nákladov, ktoré vzniknú v dôsledku prerušenia plnenia po dobu kratšiu ako 3 mesiace alebo, v prípade, ak ide o prerušenie na dobu dlhšiu ako 3 mesiace, náhradu nákladov vzniknutých počas prvých troch mesiacov prerušenia plnenia.
 • Kupujúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy čiastočne alebo v celom rozsahu v prípade porušenia povinností Dodávateľa bez ohľadu na zavinenie Dodávateľa. Odstúpenie je účinné ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení dodávateľovi. V takomto prípade je Dodávateľ oprávnený účtovať odmenu za plnenie preukázateľne poskytnuté Kupujúcemu do momentu účinnosti odstúpenia.

7. Fakturácia, započítanie pohľadávok

 • Dodávateľ je povinný bezodkladne po dodaní tovaru a/alebo služby vystaviť faktúru v jednom vyhotovení s uvedením všetkých údajov podľa objednávky Kupujúceho (vrátane čísla objednávky), ako i v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a bezodkladne ju doručiť na adresu sídla Kupujúceho. Kópie faktúr musia byť označené ako duplikáty. Faktúry musí Dodávateľ vyhotovovať a štruktúrovať tak, aby uľahčili Kupujúcemu ich porovnávanie s objednávkou ako aj ich kontrolu. V prípade, že sa fakturácia uskutočňuje na základe uzatvorenej zmluvy, Dodávateľ uvedie okrem údajov podľa predchádzajúcej vety aj číslo zmluvy, kontaktnú osobu a príslušné nákladové stredisko (ak ho má k dispozícii). K faktúram vystaveným za poskytnuté služby alebo montáž, je Dodávateľ povinný priložiť doklad potvrdený Kupujúcim preukazujúci prevzatie poskytnutého fakturovaného plnenia (napr. výkaz prác). Na faktúrach týkajúcich sa tovaru, pre ktorý sú potrebné vývozné povolenia, je Dodávateľ povinný uviesť všetky splnené vývozné požiadavky na označenie tovaru. Ak sa sídlo Dodávateľa nachádza v EÚ, je Dodávateľ povinný poskytnúť IČ DPH najneskôr s faktúrou.
 • Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť Dodávateľovi faktúru, ktorá nie je vystavená v súlade s bodom 7.1. V tomto prípade sa má za to, že faktúra nebola Kupujúcemu doručená. V prípade vystavenia novej faktúry Dodávateľom platia ustanovenia bodu 7.1 obdobne.
 • Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho nie je Dodávateľ oprávnený jeho pohľadávky voči spoločnosti Atos postúpiť na tretie osoby, založiť alebo ich použiť akýmkoľvek iným spôsobom ako predmet právneho úkonu. Dodávateľ nie je oprávnený svoje pohľadávky, ktoré má voči Kupujúcemu, započítať proti pohľadávkam, ktoré má Kupujúci voči Dodávateľovi.

8. Platobné podmienky

 • Lehota splatnosti faktúry Dodávateľa začína plynúť po dodaní tovaru a/alebo služby, a to okamihom doručenia riadne vystavenej faktúry v súlade s bodom 7.1. V prípade, ak je Dodávateľ povinný vykonať/doručiť spolu s plnením aj zákonom vyžadované skúšky materiálov, protokoly o vykonaných skúškach, dokumenty preukazujúce kvalitu alebo iné dokumenty, plnenie Dodávateľa sa považuje za vykonané až momentom doručenia týchto dokumentov Kupujúcemu. Vystavenie zálohovej faktúry Dodávateľom je podmienené predchádzajúcim súhlasom Kupujúceho.
 • Ak nie je dohodnuté inak, faktúry Dodávateľa sú splatné v lehote 60 dní odo dňa doručenia faktúry. Počas záručnej doby je Kupujúci oprávnený uplatniť si nárok na záručnú zábezpeku (zádržné) vo výške 10 % hodnoty dodávky, a to bezúročne. Zaplatenie faktúry Dodávateľa Kupujúcim nemá za následok uznanie toho, že dodávka alebo plnenie bolo vykonané riadne, ani vzdanie sa iných práv, ktoré prislúchajú Kupujúcemu. Faktúra Dodávateľa sa považuje za uhradenú momentom odpísania peňažnej sumy z účtu Kupujúceho. Bankové poplatky prijímajúcej banky znáša Dodávateľ.
 • Kupujúci je oprávnený započítať si pohľadávky spoločností, ktoré patria do koncernu (skupiny) Atos, voči pohľadávkam Dodávateľa.

9. Prevzatie, uplatnenie vád, zodpovednosť za vady, zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, práva duševného vlastníctva, záruka za akosť a záručná doba

 • Prevzatie tovaru a/alebo služby Kupujúcim poskytnutého Dodávateľom prípadne uskutočnenie platieb Kupujúcim nemajú za následok vzdanie sa práv Kupujúcim. Potvrdenia vydané oddelením pre príjem tovaru Kupujúceho o prevzatí tovaru a/alebo služby sa nepovažujú za potvrdenia Kupujúceho o konečnom prevzatí tovaru a/alebo služby.
 • Prevzatie tovaru a/alebo služby ako aj preverenie úplnosti dodávky a prípadných zjavných vád uskutoční Kupujúci v primeranej lehote po doručení plnenia. Ak bude pri vykonaní náhodnej kontroly zistené, že časti dodávky nezodpovedajú požiadavkám Kupujúceho a/alebo nemajú vlastnosti vyžadované v bežnom obchodnom styku, je Kupujúci oprávnený dodávku v celom rozsahu vrátiť Dodávateľovi. Zistené vady oznámi Kupujúci Dodávateľovi bezodkladne.
 • Dodávateľ zodpovedá za to, že dodané plnenie je vyhotovené z najlepšieho, účelu zodpovedajúceho a nového materiálu, v odbornom a technicky spôsobilom vyhotovení v súlade s podkladovými technickými podkladmi, účelu slúžiacom prevedení a zhotovení, proti ktorému nie je možné vzniesť námietky a že zabezpečí jeho riadnu montáž. Dodávateľ poskytuje na dodaný tovar a/alebo službu záruku v trvaní dvoch rokov. Záručná doba na dodávku tovaru a/alebo služby, ktorá sa stane neoddeliteľnou súčasťou budovy alebo pozemku, je tri roky. Po oprave vád, ktoré sú nahlásené Kupujúcim, začína plynúť záručná doba vymenených tovarov odznova. Záručná doba začína plynúť pri dodávkach, s ktorými je spojené zhotovenie alebo montáž, a pri službách momentom prevzatia Kupujúcim, pri dodávkach bez zhotovenia a montáže prevzatím v mieste určenia, a pri skrytých vadách momentom ich zistenia. Pri dodávkach na miesta, kde Kupujúci vykonáva činnosti s použitím dodaných tovarov mimo svojich priestorov, začína plynúť záručná doba prevzatím plnenia konečným zákazníkom Kupujúceho. Záručná doba poskytnutá Dodávateľom však neuplynie skôr ako záručná doba poskytnutá zo strany Kupujúceho jeho konečnému zákazníkovi. Na uplatnenie nároku z vád tovaru v záručnej dobe postačuje písomné uplatnenie Kupujúcim voči Dodávateľovi.
 • Pri poskytovaní inžinierskych, poradenských, softvérových, konzultačných služieb alebo poskytovaní personálu Dodávateľom, zodpovedá Dodávateľ v celom rozsahu za správnosť a úplnosť písomných a ústnych informácií a pokynov, a to po dobu dvoch rokov od ich poskytnutia/udelenia.
 • Kupujúcemu prislúchajú voči dodávateľovi nároky z vád tovaru v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka, v prípade, ak je Kupujúci konečným spotrebiteľom, tak mu prislúchajú nároky v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 • Voči dodávateľovi Dodávateľa platia tie isté podmienky ako voči Dodávateľovi vyplývajúce z týchto všeobecných nákupných podmienok.
 • Záručná doba na plnenie je dvadsaťštyri (24) mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia plnenia Kupujúcim.
 • Akékoľvek vady tovaru zistené Kupujúcim počas záručnej doby je Dodávateľ povinný odstrániť bezodkladne na mieste určenia v súlade s uplatnenými nárokmi Kupujúceho alebo v priebehu lehoty stanovenej Kupujúcim dodať nový tovar a/alebo služby. Kupujúci je oprávnený požadovať od Dodávateľa taktiež náhradu všetkých nákladov vzniknutých v súvislosti s odstraňovaním vád, napr. náklady na montáž a odstraňovanie ako aj náhradu spôsobenej škody. Dodávateľ je povinný nahradiť Kupujúcemu náklady vzniknuté so zisťovaním vád v prípade, ak pri tomto zisťovaní boli vady zistené. V prípadne bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ako napríklad za účelom predídenia omeškania Kupujúceho voči konečnému zákazníkovi alebo pri omeškaní Dodávateľa s odstránením vád, vyhradzuje si Kupujúci právo bez predchádzajúceho oznámenia a bez toho, aby boli dotknuté práva Kupujúceho vyplývajúce z vád tovaru, na náklady Dodávateľa nahradiť tovar bezvadným tovarom od tretích osôb alebo vadný tovar na náklady Dodávateľa opraviť alebo zabezpečiť jeho opravu. Tieto náklady je Dodávateľ povinný Kupujúcemu uhradiť i v takom prípade, ak tieto náklady sú vyššie ako náklady, ktoré by vznikli pri oprave vykonanej Dodávateľom.
 • Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť Kupujúcemu akékoľvek prípadné škody a sám sa zaväzuje nepožadovať náhradu škody od Kupujúceho v prípade sporov vzniknutých v súvislosti s akýmkoľvek nárokom tretích osôb vyplývajúcim z patentového, autorského práva, práva ochranných známok a dizajnov súvisiacim s dodaným plnením a zároveň sa zaväzuje zabezpečiť neobmedzený výkon práv k dodaným plneniam. Bez ohľadu na iné záväzky, Dodávateľ preberá zodpovednosť aj za nároky konečných zákazníkov Kupujúceho, ktorým boli dodané plnenia Dodávateľa. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje uhradiť Kupujúceho všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením nárokov alebo náhradného plnenia konečných zákazníkov Kupujúceho. Dodávateľ sa zaväzuje pre tento prípad prípadné riziká dostatočne poistiť a doklad o tomto poistení predložiť Kupujúcemu na požiadanie.
 • Dodávateľ sa zaväzuje po dobu 11 rokov po poslednom dodaní plnenia na základe požiadavky Kupujúceho bezodkladne, najneskôr však do dvoch týždňov od požiadania, označiť každého výrobcu, dovozcu alebo predchádzajúceho dodávateľa, a za účelom odvrátenia nárokov tretích osôb z vád tovaru, poskytnúť účelné dôkazné prostriedky, a to najmä výrobné podklady a podklady, z ktorých vyplývajú výrobné a dodávateľské podmienky a/alebo dátum výroby a dodania.
 • Zariadenia a produkty dodávané Dodávateľom musia byť opatrené predpísanými bezpečnostnými prvkami a musia zodpovedať platným (pri zariadeniach a dieloch predovšetkým platným v mieste určenia) bezpečnostným predpisom a musia vyhovovať najnovším znalostiam a technickým pravidlám. Dodávateľ je povinný dodržiavať príslušné právne predpisy slovenského právneho poriadku, Európskej únie a Európskych spoločenstiev. Dodávateľ zodpovedá za to, že dodané zariadenia, systémy a produkty budú opatrené označeniami (napr. označenie CE) podľa predpisov Európskej únie, Európskych spoločenstiev a slovenského právneho poriadku. Pri dodaní sa Dodávateľ zaväzuje predložiť zodpovedajúce prehlásenia o zhode so stručným popisom ako aj návody a požiadavky na montáž. Okrem toho je Dodávateľ povinný včas informovať Kupujúceho o zmenách materiálov, procese zhotovenia a dodávateľských dieloch ako aj o prehláseniach o zhode. Pri dodávke zariadenia určeného na montáž Kupujúcim alebo treťou osobou, Dodávateľ je povinný poskytnúť Kupujúcemu v požadovanom rozsahu všetku dokumentáciu vrátane montážnych plánov, dátových listov, návodov na montáž, pokynov na spracovanie, pokynov na prevádzku, údržbu a skladovanie, zoznamov náhradných a nespotrebovateľných dielov, a pod. Dodaný tovar musí Dodávateľ označiť v slovenskom jazyku a na požiadanie Kupujúceho aj v iných jazykoch. Prevádzkové požiadavky a pokyny je Dodávateľ povinný vyhotoviť v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku a na požiadanie Kupujúceho aj v iných jazykoch.
 • Kupujúci si vyhradzuje právo vyžadovať predloženie dokladu o systémovom zabezpečení kvality Dodávateľa a dokumentáciu o vykonaní skúšok kvality ako aj právo kedykoľvek vykonať audit v priestoroch Dodávateľa. Dodávateľ je povinný uhradiť Kupujúcemu náklady na audit v prípade, ak sa počas auditu odhalia nedostatky v systéme kontroly kvality alebo chyby v dokumentácii o vykonaní skúšok kvality.

10. Materiály obstarané Kupujúcim

 • Materiály obstarané Kupujúcim zostávajú vo vlastníctve Kupujúceho a Dodávateľ je povinný ich tak označiť a oddelene bezodplatne skladovať a spravovať. Dodávateľ je povinný prevzatie týchto materiálov na základe žiadosti Kupujúceho potvrdiť. Dodávateľ je oprávnený použiť tieto materiály výlučne iba pre plnenia poskytované Kupujúcemu. Pri znížení hodnoty týchto materiálov ako aj pri ich strate alebo inom poškodení je Dodávateľ povinný uhradiť Kupujúcemu tento rozdiel hodnoty. Akékoľvek nároky na náhradu škody zo strany Dodávateľa voči Kupujúcemu z dôvodu nedodržania termínu dodania týchto materiálov ako aj zádržné právo Dodávateľa na dané materiály sú vylúčené.

11. Osobitné ustanovenia o dodávkach hardvéru a softvéru

 • Hardvér a softvér sa považujú vždy za jeden celok/produkt, pokiaľ v objednávke nie je uvedené inak.
 • V prípade, ak dodáva Dodávateľ Kupujúcemu softvér, ktorý nebol vytvorený výlučne pre Kupujúceho, udeľuje Dodávateľ Kupujúcemu prevoditeľné a nevýhradné užívacie právo. Toto užívacie právo Kupujúceho je časovo neobmedzené, ak bolo dohodnuté zaplatenie jednorázovej odmeny. K softvéru, ktorý bol vytvorený výlučne pre Kupujúceho, prevádza Dodávateľ výhradné, prevoditeľné a časovo neobmedzené užívacie právo k softvéru pre akékoľvek spôsoby použitia v rozsahu podľa Autorského zákona. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Dodávateľ je povinný odovzdať Kupujúcemu zdrojový kód v aktuálnej verzii. Dodávateľ je povinný uskutočniť inštaláciu softvéru. Po inštalácii Dodávateľ odovzdá Kupujúcemu nosič dát, ktorý je možné čítať na počítačových systémoch Kupujúceho, so zdrojovým a strojovým kódom ako aj so súvisiacou technickou dokumentáciou (obsah a postup zostavenia dátového nosiča, program a diagramy dátových tokov, testovacie protokoly, testovacie programy, ošetrenie chýb, atď). Okrem tejto dokumentácie je Dodávateľ povinný odovzdať Kupujúcemu pred prevzatím písomnú komplexnú užívateľskú dokumentáciu v slovenskom jazyku a/alebo v inom jazyku požadovanom Kupujúcim v dostatočnom počte vyhotovení podľa požiadavky Kupujúceho.
 • Softvér vyvinutý pre Kupujúceho sa považuje za prevzatý Kupujúcim podpisom písomného preberacieho protokolu, za podmienky, že vyhovuje dohodnutým špecifikáciám a požiadavkám. Akákoľvek oprava, ktorú vykoná Dodávateľ, musí byť uvedená v preberacom protokole. Softvér sa považuje za prevzatý Kupujúcim až po uplynutí najmenej štyroch týždňov bezplatnej uspokojivej testovacej prevádzky bez hlásenia chýb. V pochybnostiach sa má za to, že uvedená doba začína plynúť až nasadením softvéru Kupujúcim alebo konečným zákazníkom Kupujúceho do produktívnej prevádzky.
 • Dodávateľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne poskytnúť Kupujúcemu všetky nasledujúce programové verzie, ktoré obsahujú korekciu chýb („Updates“). Dodávateľ sa zároveň zaväzuje ponúknuť Kupujúcemu na dodaný softvér údržbu (maintenance) minimálne počas doby 5 rokov od prevzatia softvéru za bežné trhové ceny. Počas plynutia záručnej doby sa Dodávateľ zaväzuje poplatky za údržbu softvéru primerane znížiť.
 • Dodávateľ je povinný informovať Kupujúceho najneskôr v momente potvrdenia objednávky o tom, či dodávané tovary a/alebo služby obsahujú softvér s otvoreným zdrojovým kódom (open source software) podľa definície ifross (ifross.org). Ak Dodávateľ riadne a včas neinformuje Kupujúceho o tom, že tovary a/alebo služby obsahujú open source software, Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku v celom rozsahu a Dodávateľ je povinný nahradiť Kupujúcemu vzniknutú škodu.

12. Osobitné ustanovenia pre plánovacie činnosti

 • Dodávateľ sa zaväzuje previesť vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii ako napríklad plánom, nákresom a modelom bezplatne na Kupujúceho, a to aj v prípade predčasného ukončenia zmluvy a odovzdať ju Kupujúcemu na požiadanie. Dodávateľ udeľuje Kupujúcemu bezodplatne výlučné a neodvolateľné právo na užívanie tejto dokumentácie, bez obmedzenia vzhľadom na obsah, čas a priestor ako aj zodpovedajúce oprávnenie na používanie diela. Kupujúci je oprávnený využívať a implementovať danú dokumentáciu v pôvodnej podobe alebo po úprave bez akejkoľvek ďalšej účasti alebo súhlasu Dodávateľa.

13. Nákresy, náradie, pomocné nástroje, povolenia

 • Dodávateľ je povinný v prípade potreby poskytnuť Kupujúcemu nákresy a technické výpočty bezplatne. Akékoľvek náradia, formy, vzory, modely, profily, nákresy, normovacie listy, tlačové šablóny a materiály poskytnuté Kupujúcim ako aj materiály z nich vytvorené zostávajú vo vlastníctve Kupujúceho a bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho ich Dodávateľ nesmie sprístupniť tretej strane ani použiť na žiadne iné ako zmluvné účely. Náradia, formy a pod., ktoré boli zhotovené Dodávateľom na náklady Kupujúceho, prechádzajú zaplatením faktúry Dodávateľa do vlastníctva Kupujúceho.
 • Všetky vyššie uvedené predmety v širšom slova zmysle je Dodávateľ povinný označiť dohodnutým spôsobom ako vlastníctvo Kupujúceho a zabezpečiť proti neoprávnenému prístupu alebo použitiu, prípadne opraviť, ak to bude potrebné. Dodávateľ je povinný tieto predmety s dodávkou alebo stornom objednávky vrátiť Kupujúcemu. Vyhradzujúc si iné práva môže Kupujúci požadovať vydanie týchto predmetov, keď Dodávateľ poruší vyššie uvedené povinnosti. Zádržné právo Dodávateľa na vyššie uvedené predmety je vylúčené.
 • Dodávateľ výslovne prehlasuje, že je držiteľom všetkých priemyselných ako aj iných povolení potrebných na zabezpečenie poskytovania plnenia podľa zmluvy a že poskytne Kupujúcemu na požiadanie príslušné povolenia a dokumenty. Ak sa pre dodávku tovaru a/alebo služby vyžadujú osobitné správne povolenia, súhlasy alebo kontroly, tieto povolenia, súhlasy a kontroly je Dodávateľ povinný včas zabezpečiť bez nároku na osobitnú odmenu.

14. Miesto plnenia, rozhodné právo, súdna príslušnosť, doložka o oddeliteľnosti, výhrada

 • Miestom plnenia pre dodávky tovaru a/alebo služby je miesto určenia, pre platby je miestom plnenia sídlo Kupujúceho.
 • Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právnemu poriadku, obzvlášť Obchodnému zákonníku (zákonu č. 513/1991 Zb. v platnom znení). Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa vylučujú.
 • Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, rozhodne s konečnou platnosťou vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • V prípade neplatnosti jednotlivých ustanovení týchto všeobecných nákupných podmienok ostávajú ostatné ustanovenia v platnosti.
 • Zmluvné plnenie zo strany Kupujúceho platí za podmienky, že nevzniknú žiadne obmedzenia na základe národných a medzinárodných obchodných a colných právnych predpisov, ako ani žiadne embargá a/alebo iné sankcie.

15. Mlčanlivosť, ochrana osobných údajov

 • Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách vzťahujúcich sa na Kupujúceho ako aj na predmet plnenia, ktoré oprávnene získal v súvislosti s objednávkou, pokiaľ tieto informácie nie sú všeobecne známe alebo pokiaľ sa o nich nedozvedel iným zákonným spôsobom. Ďalej sa Dodávateľ zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o celkových alebo čiastočných výsledkoch, ktoré vznikli v súvislosti s vykonaním objednávky a použiť ich výlučne na plnenie tejto objednávky. V prípade ak Dodávateľ poverí plnením zmluvných povinností tretiu osobu, zodpovedá za to, že tretia osoba bude zachovávať mlčanlivosť v rozsahu podľa týchto všeobecných nákupných podmienok.
 • Všetky informácie, ktoré sa Dodávateľ dozvedel ohľadne Kupujúceho a tretích osôb na základe alebo v súvislosti so zmluvou, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, sa považujú za dôverné a Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o takýchto skutočnostiach alebo informáciách až do doby, kedy sa tieto stanú všeobecne známymi za predpokladu, že sa tak nestane porušením povinnosti mlčanlivosti.
 • Údaje Dodávateľa (údaje zapisované do obchodného registra, sídlo, telefónne a faxové čísla ako aj iné údaje, ktoré sú potrebné na doručovanie, ktoré sa vyskytujú v súvislosti s modernými komunikačnými prostriedkami, pracovné miesta, kontaktné osoby, objednané tovary, dodávané množstvá), ktoré sa Kupujúci dozvie v súvislosti s jednotlivými obchodnými transakciami je Kupujúci oprávnený spracovávať výlučne na účely plnenia zmluvy, predovšetkým na účely správy a zúčtovania. Kupujúci je oprávnený uložiť tieto údaje na servery jednej zo spoločností v rámci koncernu Atos.
 • Dodávateľ týmto dáva svoj výslovný súhlas, aby údaje z jednotlivých obchodných transakcií podľa bodu 15.3 boli poskytnuté iným spoločnostiam v rámci koncernu Atos, a to predovšetkým spoločnosti Atos IT Solutions and Services GmbH, Nemecko za účelom poskytnutia informácií (napr. cash pooling) a v rámci koncernovo predpísaných informačných povinností pre štatistické účely a riadenie rizika a aby tieto spoločnosti ako aj Kupujúci mohli posielať údaje Dodávateľa o tovaroch a službách písomne, e-mailom alebo inou formou (napr. telefonicky). Dodávateľ týmto zároveň dáva súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

16. Informácie, deklarácie o materiáloch, odstránenie odpadu, balenie, nebezpečný tovar

 • Bez ohľadu na zákonné informačné povinnosti je Dodávateľ povinný poskytnúť Kupujúcemu všetky potrebné a použiteľné informácie o dodávaných tovaroch a/alebo službách, predovšetkým pokyny pre riadne skladovanie ako aj bezpečnostné listy v súlade s Nariadeniami 1907/2006/ES a 1272/2008/ES. Dodávateľ je povinný upovedomiť Kupujúceho o možných účinkoch nebezpečných odpadov alebo odpadových olejov pri tovaroch ním dodaných a najmä odporučiť Kupujúcemu spôsob možného zneškodnenia. Na požiadavku Kupujúceho je Dodávateľ povinný bezplatne odobrať odpady, ktoré vzniknú z bežného použitia dodaných tovarov v súlade s ich určením, predovšetkým v súlade so zákonom o odpadoch, v rozsahu doručeného množstva tovarov. Ak Dodávateľ odmietne odobratie odpadu alebo ak odobratie odpadu nie je možné, je Kupujúci oprávnený zneškodniť odpad na náklady Dodávateľa.
 • Dodávateľ zodpovedá za to, že plnenia podľa objednávky sú v čase dodania vykonané v súlade so zákonom o odpadoch a inými príslušnými právnymi predpismi (predovšetkým s ohľadom na Smernicu 2002/95/ES – RoHS). V prípade, že plnenia nie sú vykonané v súlade s vyššie uvedenými predpismi, Dodávateľ je povinný bez ohľadu na nároky Kupujúceho zo zodpovednosti za vady nahradiť Kupujúcemu akúkoľvek v tejto súvislosti vzniknutú škodu.
 • Ak Dodávateľ dodá tovar, ktorý podlieha predpisom o obmedzeniach látok a/alebo sa naň vzťahujú informačné požiadavky (napr. REACH), Dodávateľ je povinný nahlásiť príslušné látky do webovej databázy BOMcheck (BOMcheck.net) alebo v inom primeranom formáte poskytnutom Kupujúcim najneskôr v deň dodania tovaru. Vyššie uvedené ustanovenie sa uplatní v súlade s právnymi predpismi platnými v mieste sídla Dodávateľa alebo Kupujúceho alebo v mieste určenia.
 • V prípade, ak dodávka obsahuje tovar, ktorý podľa medzinárodných predpisov je klasifikovaný ako nebezpečný tovar, Dodávateľ je povinný o tom informovať Kupujúceho dohodnutým spôsobom najneskôr v deň potvrdenia objednávky.
 • Akékoľvek prepravné, predajné alebo dopravné balenie dodávok pre Kupujúceho je Dodávateľ povinný zneškodniť výlučne prostredníctvom osoby oprávnenej na zneškodňovanie odpadov. Dodávateľ je povinný nahradiť Kupujúcemu akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne z dôvodu porušenia tejto povinnosti.

17. Právne nástupníctvo

 • Kupujúci je oprávnený previesť/postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu s Dodávateľom na inú spoločnosť v rámci koncernu Atos aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa. Dodávateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu takého prevodu/postúpenia.

18. Protikorupčné ustanovenie

 • Dodávateľ je povinný písomne informovať Kupujúceho najneskôr pri doručení ponuky Dodávateľa Kupujúcemu o tom, že Dodávateľ alebo členovia jeho štatutárneho orgánu boli v posledných piatich rokoch pred doručením ponuky Dodávateľa Kupujúcemu právoplatne odsúdení za niektorý z trestných činov korupcie a/alebo o tom, že Dodávateľ alebo členovia jeho štatutárneho orgánu boli obvinení za niektorý z trestných činov korupcie bez zbytočného odkladu v období medzi doručením ponuky Dodávateľa Kupujúcemu a prevzatím tovaru a/alebo služby podľa bodu 9.2. Takéto oznámenie Dodávateľa musí byť v súlade s požiadavkami stanovenými Odporúčaniami OECD pre boj s korupciou.

19. Etický kódex pre Dodávateľa, bezpečnosť dodávateľského reťazca

 • Dodávateľ je povinný dodržiavať príslušné právne predpisy. Dodávateľ sa predovšetkým nesmie podielať aktívne alebo pasívne, priamo alebo nepriamo, akýmkoľvek spôsobom na podplácaní, porušovaní základných práv svojich zamestnancov alebo využívaní detskej práce. Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov pri práci, zaväzuje sa konať v súlade s príslušnými predpismi na ochranu životného prostredia a vynaložiť maximálne úsilie za účelom uplatnenia tohto etického kódexu medzi svojimi dodávateľmi.
 • Dodávateľ je povinný poskytnúť potrebné organizačné pokyny a prijať opatrenia, predovšetkým s ohľadom na bezpečnosť priestorov, balenia a dopravy, obchodného partnera, personálu a informácií za účelom zabezpečenia bezpečnosti dodávateľského reťazca podľa požiadaviek príslušných medzinárodne uznávaných iniciatív založených na štandardoch WCO SAFE Framework of Standards (napr. AEO, C-TPAT). Dodávateľ je povinný chrániť tovar a/alebo služby poskytované Kupujúcemu alebo poskytované tretím osobám určeným Kupujúcim proti neoprávnenému prístupu alebo manipulácii. Dodávateľ je povinný použiť iba spoľahlivých a zodpovedných zamestnancov a je povinný zaviazať aj svojich subdodávateľov aby prijali obdobné bezpečnostné opatrenia.
 • Bez toho, aby boli dotknuté iné práva a opravné prostriedky Kupujúceho, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak Dodávateľ poruší niektorú z povinností uvedených v tomto článku. Ak porušenie povinnosti Dodávateľa je možné odstrániť, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nedôjde k odstráneniu porušenia zmluvy v lehote stanovenej Kupujúcim.

V Bratislave, dňa 1.8.2016