iCard

prináša nové možnosti

Motivačné faktory zavedenia systému iCard

Centralizácia spracovania

 • zavedenie jednotného systému so znížením nákladov na budúcu údržbu
 • zjednotenie pravidiel v rámci celej organizácie
 • možnosť kontroly zamestnancov územne odčlenených priamo z centra
 • optimalizácia vnútorných procesov

Zníženie nákladov organizácie

 • skrátenie doby spracovania miezd pri znížení počtu zamestnancov zodpovedných za tvorbu podkladov pre mzdy
 • zlepšenie dodržiavania pracovnej disciplíny
 • zamedzenie možnosti zneužívania vyplácania rôznych benefitov
 • obmedzenie toku papierových dokumentov so znížením nákladov na ich tvorbu, archiváciu a údržbu
 • integrácia s inými systémami – otvorenie pre ďalšie prepojenia
 • synergický efekt pri plnom zavedení systému (návratnosť investície v najkratšom čase)

Zlepšenie komfortu pre zamestnancov

 • zjednodušenie spôsobu evidencie (dotykové obrazovky, bezkontaktné snímanie)
 • zvýšenie komfortu obsluhy prácou s počítačom
 • zvýšenie objemu informácií dôležitých pre zamestnancov
 • podpora rozhodovacieho a schvaľovacieho procesu

Čo ponúka iCard?

Prístupový systém

Úlohou tohto modulu je umožniť povereným osobám prideliť práva prechodu určenými miestami a regulovať práva vstupu vybraných osôb do vymedzených priestorov v konkrétnom čase. Inštalovaný systém zabezpečí automatické vyhodnotenie oprávnenosti prechodu osôb a umožní, prípadne neumožní odblokovanie fyzických zábran.

Vedieť viac

Stravovací systém

Stravovací systém umožňuje využitie moderného, bezlístkového spôsobu objednávania a výdaja stravy v jedálňach a bufetoch. Prioritne je určený na zjednodušenie objednávania stravy, ale dá sa využiť aj v prípade bezobjednávkového výdaja. Jeho prepojenie s dochádzkovým systémom zabezpečí automatický výpočet hodnoty dotovanej stravy na základe odpracovaných hodín. Na konci mesiaca systém poskytuje podklady pre mzdy o výške zrážky za odobratú stravu, vrátane rozúčtovania nákladov za poskytnutie stravy podľa rôznych členení.

Vedieť viac

Dochádzkový systém

Je určený na automatizovaný zber informácií o príchodoch a odchodoch zamestnancov, s okamžitým vyhodnotením odpracovanej doby a prekážok v práci. Vďaka vysokej parametrizácii je využiteľný v akejkoľvek organizácii. Prioritne je určený pre stredné a veľké firmy a firmy, ktoré majú pracoviská územne dislokované.

Vedieť viac

Seminár iCard

Každoročne organizujeme stretnutie používateľov systému iCard u nás v Prievidzi.Cieľom stretnutia je nielen poskytnutie informácie o novej funkcionalite systému a jej predvedenie formou školenia, ale najmä vzájomná výmena skúseností s používaním systému medzi účastníkmi akcie.

Napíšte nám!

Vinohradnícka 6
Prievidza
Slovakia
971 01

tel. č. 1: 0903820959
tel. č. 2: 20911785144

Referencie