iCard

prináša nové možnosti

Charakteristika systému iCard

iCard je systém personálnej identifikácie, ktorý Vám prináša spoločnosť Atos IT Solutions and Services  so svojím tímom riešiteľov a vývojárov, s takmer 30-ročnými skúsenosťami v tejto oblasti.

Systém je založený na báze jediného identifikačného média (čipová karta, s možnosťou využitia aj dodatočnej biometrickej identifikácie) pokrývajúci všetky potrebné činnosti personálnej identifikácie.

Je modulárny a variabilný, čo zabezpečuje maximálne prispôsobenie potrebám a predstavám konečného používateľa.  Jeho hlavnou prednosťou je to, že k nemu má prístup každý zamestnanec, na úrovni jemu pridelených prístupových práv. Od najnižšej úrovne – od zamestnancov, využívajúcich iba obmedzené množstvo funkcií, cez majstrov a vedúcich, ktorí majú dostupných viac možností, až po administrátorov, ktorí môžu ovplyvniť aplikačné nastavenia, t.j. správanie systému.

Systém iCard obsahuje viacero vzájomne prepojených modulov, ktoré pokrývajú jednotlivé procesy firemnej agendy – od nástupu zamestnanca, cez spracovanie dochádzky, evidencia povinných školení, zlepšovacích návrhov, kontrola pohybu v rámci objektu firmy, odber stravy, spracovanie cestovných príkazov, poskytnutie ochranných osobných pracovných prostriedkov až po spracovanie podkladov pre výpočet miezd.  Samozrejmosťou sú aj integračné kanály pre okolité informačné systémy.

Nie je určený iba personalistom, ale aj zamestnancom, ktorých hlavným zameraním je bezpečnosť a vzdelávanie v podniku. Jeho prednosťou je dostupnosť všetkých potrebných informácií na jednom mieste cez prehliadač webových stránok.

Systém je dostupný cez WEB. Prihlásenie je možné vyplnením mena a hesla alebo čipovou kartou z kiosku.

Celá aplikácia je dostupná výlučne cez prehliadač internetových stránok, preto na pracovných staniciach používateľa nevyžaduje žiadnu špeciálnu inštaláciu, postačuje prehliadač webových stránok Internet Explorer 11, Chrome, resp. Firefox. Základný aplikačný softvér je vytvorený v ASP.NET v programovacom jazyku C#.  Aplikácia využíva databázové prostredie MS SQL 2005, resp. vyššie. Je prevádzkovateľná aj v cloudovom prostredí.

Pre zavedenie systému iCard v  organizácii je rozhodujúcich niekoľko faktorov. Nie vždy je rozhodujúca finančná úspora. Niekedy je kladený väčší dôraz na prístup k dátam v  reálnom čase, jednotnosť dodržiavania pravidiel, ochranu informácií, zabezpečený vstup, jednoznačnosť dokladovania,…

Motivačné faktory zavedenia systému iCard

Centralizácia spracovania

 • zavedenie jednotného systému so znížením nákladov na budúcu údržbu
 •  zjednotenie pravidiel v rámci celej organizácie
 • možnosť kontroly zamestnancov územne odčlenených priamo z centra
 • optimalizácia vnútorných procesov

Zníženie nákladov organizácie

 • skrátenie doby spracovania miezd pri znížení počtu zamestnancov zodpovedných za tvorbu podkladov pre mzdy
 • zlepšenie dodržiavania pracovnej disciplíny
 • zamedzenie možnosti zneužívania vyplácania rôznych benefitov
 • obmedzenie toku papierových dokumentov so znížením nákladov na ich tvorbu, archiváciu a údržbu
 • integrácia s inými systémami – otvorenie pre ďalšie prepojenia
 • synergický efekt pri plnom zavedení systému (návratnosť investície v najkratšom čase)

Zlepšenie komfortu pre zamestnancov

 • zjednodušenie spôsobu evidencie (dotykové obrazovky, bezkontaktné snímanie)
 • zvýšenie komfortu obsluhy prácou s počítačom
 • zvýšenie objemu informácií dôležitých pre zamestnancov
 • podpora rozhodovacieho a schvaľovacieho procesu

Čo ponúka iCard?

Prístupový systém

Úlohou tohto modulu je umožniť povereným osobám prideliť práva prechodu určenými miestami a regulovať práva vstupu vybraných osôb do vymedzených priestorov v  konkrétnom čase. Inštalovaný systém zabezpečí automatické vyhodnotenie oprávnenosti prechodu osôb a  umožní, prípadne neumožní odblokovanie  fyzických zábran.

Vedieť viac

Stravovací systém

Stravovací systém umožňuje využitie moderného, bezlístkového spôsobu objednávania a výdaja stravy v jedálňach a bufetoch. Prioritne je určený na zjednodušenie objednávania stravy, ale dá sa využiť aj v prípade bezobjednávkového výdaja. Jeho prepojenie s dochádzkovým systémom zabezpečí automatický výpočet hodnoty dotovanej stravy na základe odpracovaných hodín. Na konci mesiaca systém poskytuje podklady pre mzdy o výške zrážky za odobratú stravu, vrátane rozúčtovania nákladov za poskytnutie stravy podľa rôznych členení.

Vedieť viac

Dochádzkový systém

Je určený na automatizovaný zber informácií o príchodoch a odchodoch zamestnancov, s okamžitým vyhodnotením odpracovanej doby a prekážok v práci. Vďaka vysokej parametrizácii je využiteľný v akejkoľvek organizácii. Prioritne je určený pre stredné a veľké firmy a firmy, ktoré majú pracoviská územne dislokované.

Vedieť viac

Seminár iCard

Každoročne organizujeme stretnutie používateľov systému iCard u nás v Prievidzi.Cieľom stretnutia je nielen poskytnutie informácie o novej funkcionalite systému a jej predvedenie formou školenia, ale najmä vzájomná výmena skúseností s používaním systému medzi účastníkmi akcie.

Napíšte nám! 

Vinohradnícka 6
Prievidza
Slovakia
971 01

tel. č. 1: 0903820959
tel. č. 2: 20911785144

Referencie