FAKTURAČNÉ ÚDAJE

 

Obchodné meno: Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Pribinova 19, 811 09 Bratislava

Zastúpený: Ing. Pavel Struhárik

IČO: 45 650 276

IČ DPH: SK2023110661

 

Zapísaný/á v v obch. reg. okr. Bratislava 1, odd.: Sro, vložka č66638/B

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu: IBAN: SK27 1111 0000 0010 9789 5000

SWIFT: UNCRSKBX