Sustainability in Nederland

CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatieladder

Atos plaatst duurzaamheid in de kern van haar corporate strategy. De milieu component en de (wereldwijde) ambitie om energie efficiency te verhogen en de CO2-footprint te verlagen maakt hier onderdeel van uit. Concrete hoofddoelstellingen van Atos zijn:

  • Verhogen van energie efficiëntie tussen 2008 en 2020 met 30%
  • Additioneel verlagen van de CO2-footprint tussen 2016 en 2020 met 5-15%

Atos Sustainability Policy Statement detailleert beleid, doelen en gevolgde standaards verder.

Atos heeft gekozen voor een reeks van krachtige instrumenten om deze ambities te realiseren. Zo heeft zij haar milieu management systeem gecompleteerd en ISO 14001 gecertificeerd. Ook heeft Atos met de Nederlandse overheid het MJA3-convenant ondertekend. Wereldwijd heeft Atos als eerste ICT-bedrijf het Global Reporting Initiatief omarmd en sinds 2010 elk jaar opnieuw de hoogste status bereikt, waardoor alle relevante duurzaamheids KPI’s extern geverifieerd en inzichtelijk zijn gemaakt. Daarnaast rapporteert Atos ook jaarlijks over haar wereldwijde CO2 reductie activiteiten aan het Carbon Disclosure Project (CDP). Sinds 2012 is Atos ook toegetreden tot de Dow Jones Sustainability Index, waar Atos is gewaardeerd met een “Gold” status.

De CO2 Prestatieladder is een aanvulling op bovenstaand beleid, welke beide doelstellingen helpt te realiseren. De CO2 Prestatie ladder is opgezet door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) en ziet toe op transparante en meetbare CO2 vermindering in de bedrijfsvoering en in de keten van bedrijven. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruiken van duurzame energie. Het is concreet, pragmatisch, meetbaar en maakt handig gebruik van financiële prikkels om betrokken partijen te stimuleren hun footprint met ketenpartners verder te verlagen. Certificiering hangt samen met de mate van innovatie en samenwerking op vermindering van CO2 in de gehele keten, welke continue verbetering vereist. Atos beoogt zijn vermindering te behalen rondom vier verschillende thema’s (voor meer details zie Thema’s en resultaten).

Sinds april 2012 is Atos gecertificeerd op maturity level 4 van de CO2 Prestatieladder en gehercertificeerd op maturity level 4 in November 2015. Dit level is in 2016 bevestigd. In scope zijn alle diensten, gebouwen, organisatieonderdelen en processen van Atos NL B.V. (voor meer details zie Atos CO2 PL op SKAO).

Inzicht

Inzicht in de eigen CO2-prestatie is cruciaal om effectieve maatregelen te nemen om deze te verbeteren. Sinds 2009 hanteert Atos een emissie inventaris gebaseerd op NEN –EN 16001, ISO 50001 met verslaglegging conform NEN-ISO 14064-1. Deze inventaris geeft exact aan welke bedrijfsaspecten hoeveel CO2 veroorzaken (Footprint) en biedt de benodigde aanknopingspunten deze verder te verlagen. Inzicht in de CO2-gevolgen van Atos’ acties en uitgevoerde projecten in de keten van stakeholders zoals klanten, leveranciers en medewerkers, heeft speciale aandacht omdat met name daar de potentiele CO2-winst het grootst is. De uitgevoerde keten analyses ondersteunen dit inzicht.

Voor Atos projecten is een green project management methodiek ontwikkeld.

Reductie

Atos’ reductie strategie op energiegebied (directe en indirecte emissies (scope 1 en 2)) volgt de Trias Energetica:

  1. Drastisch verhogen van de energie efficiëntie zodat gebruikte energie optimaal wordt ingezet – datacenters, offices
  2. Voor de resterende energie: zoveel mogelijk inzet van duurzame energie – datacenter, offices, vervoer
  3. Zuinig en efficiënt gebruik maken van fossiele bronnen – vervoer, diesel voor generatoren

Verdere CO2 reductie wordt bereikt door met stakeholders in de keten te werken aan steeds stringenter CO2-emissie afspraken.

Hiervoor hanteert Atos vier thema’s: continue programma’s waarin reductieplannen worden opgesteld, gerealiseerd, gemeten en bijgestuurd:

  • green datacenters,
  • green offices,
  • green travel
  • en sustainable purchasing.

Het ISO 50001 compliant energie management proces garandeert betrouwbare cijfers en management van de energie component in deze thema’s.

Communicatie

Communicatie is cruciaal om energie en CO2-bewustwording binnen en buiten Atos te verhogen als basis voor effectieve reductie van het energieverbruik en de CO2-footprint. Communicatie is bij Atos geïntegreerd in de financiële jaarcyclus en wordt door senior management gemonitord. Het communicatieplan garandeert dat alle stakeholders (intern en extern Atos) op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en inzicht op CO2-footprint terrein. Dit plan wordt ondersteund door het interne sustainability communicatie programma waarin details en timing verder zijn uitgewerkt en gemonitored door het Sustainability Core Team van Atos. Atos communiceert minimaal 2 keer per jaar zowel intern als extern, eind januari en eind augustus.

Participatie

Atos werkt met diverse stakeholders aan concrete initiatieven om de CO2 op bredere schaal verder te reduceren: klanten, leveranciers, overheid, ICT-sector genoten en kennisinstituten.

Dossier

Gedetailleerde informatie is beschikbaar in het CO2-Prestatieladder dossier. Zie overzicht in de rechterkolom van deze pagina. Informatie omtrent de ketenanalyses van Atos staan ook op www.skao.nl.