Toonaangevende netto–nul transformatie

CO2 Prestatieladder – duurzaamheidsinstrument voor het managen van carbon emissions

CO2 Prestatieladder

Decarbonisatie

Duurzaamheidsambitie

Carbon Footprint

Resultaten

Certificatie voor de CO₂-Prestatieladder

Atos in Nederland, is voornemens zich dit jaar voor de CO2-Prestatieladder op niveau 5 te certificeren, wat het hoogste niveau is. De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Deze methodiek is ontwikkeld door ProRail en is ondergebracht bij een onafhankelijke stichting SKAO. De ladder bestaat uit 5 niveaus. De eerste 3 niveaus richten zich op inzage in het energieverbruik in kantoren en datacenters, om vervolgens de CO2-uitstoot van de eigen organisatie te kunnen monitoren. De niveaus 4 en 5 richten zich op de uitstoot in de ketens van leveranciers en klanten, waarvan de organisatie een schakel is. (Atos was tot 2017 op level 4 gecertificeerd.) Naast het in kaart brengen en verminderen van de uitstoot, wordt van het bedrijf verwacht dat transparant te communiceren over alle aspecten van het CO2-beleid en initiatieven nemen binnen de sector of keten. Interne en externe audits zien toe op de juistheid van de gegevens en het ambitieniveau en permanente inzet van het bedrijf. Certificering voor de CO2-Prestatieladder is een aanvulling op de ISO14001 (milieucertificaat) en het interne klimaat- en energiebeleid van Atos Nederland en de Internationale Group.

Science Based Target Initiative (STBi)

Deze ontwikkeling is volledig in lijn met de inzet om tegen 2025 een reductie van -50% te realiseren.De duurzaamheidsdoelstellingen zijn afgestemd op het Science-Based Target-initiatief nieuwe Net-Zero Standard, rekening houdend met de nieuwe criteria die van toepassing zijn op zowel zijn korte- als langetermijnreductiedoelstellingen en klimaatneutrale doelstelling. Atos’ Sustainability Policy Statement geeft op een gedetaillerde wijze het milieubeleid weer. Atos heeft gekozen voor een reeks van krachtige instrumenten om deze ambities te realiseren. Het energiezorgsysteem en het CO2 Emissiereductieprogramma van het afgelopen jaar heeft een goed resultaat opgeleverd.

De koolstofemissie van de Atos in Nederland (scope 1, 2 en 3) t.o.v. referentie jaar 2019 met -43% gedaald, 123.514 eTon

Milieupionier in de digitale sector

Atos is zich volledig bewust van zijn verantwoordelijkheid jegens de planeet en streeft ernaar een milieupionier te zijn in de digitale sector. De organisatie draagt ​​bij aan een meer koolstofarme en duurzame wereld door zijn eigen koolstofemissies te verminderen en te compenseren (Atos carbon operational perimeter) en door digitale oplossingen te promoten om zijn klanten en partners te ondersteunen bij hun eigen decarbonisatietrajecten. Sinds 2008 zet Atos al een groot aantal beleidslijnen uit om de emissiereducties te realiseren.

Hoofddoelstellingen

  • De energie-efficiëntie jaarlijks te verhogen met minimaal 2%
  • Doelstellingen per BKG scope voor 2025 met als referentiejaar 2019:
    Voor Scope 1 & 2 jaarlijks een gemiddelde van 8% reductie
    Voor Scope 3 jaarlijks een gemiddelde van 6% reductie

Alle duurzaamheidsmaatregelen zijn volgens plan uitgevoerd. Een speerpunt is het verlagen van de CO2-voetafdruk en het minimaliseren van de impact op het milieu. Naast dat alle locaties van Atos Nederland ISO14001 zijn gecertificeerd, wil de organisatie met de CO2 Prestatieladder ook aantonen dat de CO2-emissies in haar bedrijfsketen worden gereduceerd. Daarnaast rapporteert Atos ook jaarlijks over haar wereldwijde CO2 reductie activiteiten aan het Carbon Disclosure Project (CDP).

Voldoen aan de vereisten

  • Inzicht: CO2-emissierapporten conform ISO14064-1 (de carbon footprint)
  • Reductie: Kwantitatief geformuleerde CO2 reductiedoelstellingen
  • Communicatie: Doelstellingen en resultaten intern als extern bekend gemaakt
  • Participatie: Sectorbrede actieve rol en keteninitiatieven rond klimaatverandering

Inzicht

Inzicht in de eigen CO2-prestatie is cruciaal om effectieve maatregelen te nemen om deze te verbeteren. De emissie inventaris is een verslaglegging conform NEN-ISO 14064-1. Deze inventaris geeft exact aan welke bedrijfsaspecten hoeveel CO2 veroorzaken (Footprint) en biedt de benodigde aanknopingspunten deze verder te verlagen. Inzicht in de CO2-gevolgen van Atos’ acties en uitgevoerde projecten in de keten van stakeholders zoals klanten, leveranciers en medewerkers, heeft speciale aandacht omdat met name daar de potentiele CO2-winst het grootst is. De uitgevoerde keten analyses ondersteunen dit inzicht. Voor Atos projecten is een green project management methodiek ontwikkeld.

Reductie

Atos zet voortdurend in op het reduceren van haar CO2– voetafdruk

We moderniseren onze datacenters
We optimaliseren ons energieverbruik in onze kantoren en datacenters
We optimaliseren van het kantooroppervlakte
We gebruiken energie afkomstig uit koolstofarme bronnen
We minimaliseren de impact van ons zakelijk reizen
We hebben een aangescherpt vervoersbeleid
We elektrificeren ons wagenpark
We stimuleren het hybride werken

Lees meer over het Decarbonisatie-programma

Communicatie

Communicatie is cruciaal om energie en CO2-bewustwording binnen en buiten Atos te verhogen als basis voor effectieve reductie van het energieverbruik en de CO2-footprint. Communicatie is bij Atos geïntegreerd in de financiële jaarcyclus en wordt door senior management gemonitord. Het communicatieplan (3.C.2 Communicatie Management Plan) garandeert dat alle stakeholders (intern en extern Atos) op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en inzicht op CO2-footprint terrein. Dit plan wordt ondersteund door het interne sustainability communicatie programma waarin details en timing verder zijn uitgewerkt en gemonitored door het Sustainability Core Team van Atos. Atos communiceert minimaal 2 keer per jaar zowel intern als extern, eind januari en eind augustus.

Dossier

Gedetailleerde informatie is beschikbaar in het CO2-Prestatieladder dossier. Binnenkort zijn de ketenanalyses van Atos beschikbaar op www.skao.nl.
Voor meer informatiie bekijk de certificaathouders op de SKAO website.

Participatie en Initiatieven

Atos werkt met diverse stakeholders aan concrete initiatieven om de CO2 op bredere schaal verder te reduceren: klanten, leveranciers, overheid, ICT-sector genoten en kennisinstituten. Atos werkt met een ecosysteem welke co-innovatie nastreeft en hierdoor leveranciers, partners en groepen van startups aan zich weet te binden, terwijl een sterke bedrijfsgroei en kansen op innoveren van decarboniseren nog meer versterkt en geborgen wordt in de toekomst.
Het ecosysteem van bedrijven ontwikkelt initiatieven en platforms welke worden aangestuurd door de Innovation Labs en de Business Technology Innovatie Centra van Atos. Samen met het samenwerkingsverband van startups is de “Atos Scaler” een stimulerend initiatief voor een open innovatie tussen klanten, partners en startups in alle industrieën wereldwijd. Het doel is hier de borging van innovatie en versnellen van de technische ontwikkelingen op het gebied van decarbonisatie van bedrijven in alle sectoren.

Talk to us

Muriël van Mameren

Corporate Responsibility
& Sustainability Manager Benelux & The Nordics

muriel.vanmameren@atos.net

LinkedIn