Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku rekrutacji


Ogólna informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w toku rekrutacji

Ponieważ jesteś zainteresowany naszą ofertą pracy, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

Kto będzie administrował Twoimi danymi osobowymi?

1) Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w związku z procesem rekrutacyjnym (dalej: „Dane”) jest Atos Global Delivery Center Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000653283, NIP: 5213207288, REGON: 015218598 (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres:  Warszawa (00-103) ul. Królewska 16, drogą mailową na adres e-mail: GDC-PL-ADO@atos.net.

2) Celem ułatwienia kontaktu z Administratorem, Administrator wyznaczył Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Warszawa (00-103) ul. Królewska 16, drogą e-mailową pod adresem: GDC-PL-PODO@atos.net

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Twoje dane osobowe będą przetwarzane?

3) Dane będą przetwarzane w celu:

a) realizacji procesu rekrutacji, w której uczestniczysz,
b) prowadzenia przyszłych rekrutacji na stanowisko podobne, tożsame lub inne zgodne z kwalifikacjami, jeżeli wyrazisz bądź wyraziłeś na to zgodę.

4) Przetwarzanie Danych będzie odbywać się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w granicach przewidzianych przepisami prawa.

Komu będą udostępniane Twoje dane osobowe?

5) Odbiorcami Danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie rekrutacji.

6) Administrator może przekazać Twoje Dane w celu ich administrowania oraz rozliczania do krajów trzecich, jednak w takim przypadku zapewniamy, że zastosowane będą odpowiednie zabezpieczenia w oparciu o Wiążące Reguły Korporacyjne (Atos Group Binding Corporate Rules), a także iż przysługuje Tobie prawo do uzyskania kopii tych zabezpieczeń. W przypadku przekazania Twoich Danych podmiotom trzecim zlokalizowanym w krajach trzecich, Spółka zapewni odpowiednie zabezpieczenia tych danych w oparciu o klauzule umowne między Administratorem lub podmiotem przetwarzającym a Administratorem, podmiotem przetwarzającym lub odbiorcą Danych w państwie trzecim.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?

7) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, posiadasz prawo do:

a) dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO),
b) żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO),
d) żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO),
e) wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),
f) przeniesienia Danych (zgodnie z art. 20 RODO),
g) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Powyższe możesz wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi, wysłanego (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Warszawa (00-103) ul. Królewska 16, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: GDC-PL-ADO@atos.net (3) lub poprzez skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora.

9) W związku z przetwarzaniem Danych osobowych posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Administrator nie będzie w oparciu o Twoje Dane podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał profilowania.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

11) Dane będą przetwarzane:

a) do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych;
b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych w celach przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych.

Information concerning personal data processing during recruitment


General information concerning personal data processing during recruitment

Because you are interested in our job offer, pursuant to Article 13 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016 on the protection of individuals in regard of the processing of personal data and on the free movement of such data and the revocation of Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as “General Data Protection Regulation” or “GDPR”) we provide information on the following matters:

Who will be the Controller of your data?

1) Your recruitment process related personal data (hereinafter referred to as “Data”) will be administered by Atos Global Delivery Center Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa having its principal place of business in Warsaw (Królewska Str. 16, 00-103 Warsaw), entered into the Register of Enterpreneurs of the National Court Register, kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, under KRS no. 0000653283, NIP [Taxpayer ID no.]: 5213207288, REGON [Business ID no.]: 015218598 (hereinafter referred to as: “Controller”).
Controller can be contacted via traditional mail under the following address: Warsaw (00-103) Królewska Str. 16, email communication should be sent on the following e-mail address: GDC-PL-ADO@atos.net

2) In order to simplify the contact with Controller, Controller has appointed Personal Data Protection Representative, who can be contacted via traditional mail under the following address: Warsaw (00-103) Królewska Str. 16, or by e-mail under the following address: GDC-PL-PODO@atos.net

Why is your personal data going to be processes and what is the legal basis for that?

3) Data will be processed:

a) in order for the execution of the recruitment process that you are participating in,
b) to conduct future recruitments for similar job positions, or other compliant with qualifications, if you express or have expressed your consent for that.

4) Data processing will be taking place based on consent for data processing compliant with legal regulations.

Who will be receiving your personal data?

5) Entities providing recruitment-related services for Controller might receive the access to Data.
6) Controller might disclose your Data to third countries for the purpose of administration and accounting. However, in such situation we make sure that proper security measures are undertaken based on Atos Group Binding Corporate Rules, keeping in mind that you are entitled to receive a copy of such security measures. In the event of disclosing your Data to third parties located in third countries, Company shall provide appropriate protection of that data based on clauses in the agreement between Controller and/or the processing entity, Controller, processing entity or recipient of Data in third country.

What are your rights in regard of personal data processing by Controller?

7) In regard of your Data processing, you are entitled to:

a) access content of Data (pursuant to Article 15 of GDPR),
b) request clarification of Data (pursuant to Article 16 of GDPR),
c) request deletion of Data (pursuant to Article 17 of GDPR),
d) request limitation of Data processing (pursuant to Article 18 of GDPR),
e) appeal against Data processed based on legally justified affair of Controller (pursuant to Article 21 of GDPR),
f) transfer of Data (pursuant to Article 20 of GDPR),
g) revoke the consent for Data processing at any time. Revocation of the consent does not affect compliance with the right to processing that has been executed before the revocation.

8) You can execute the aforementioned by filing a proper statement to Controller, sent (1) by traditional mail under the following address: Warsaw (00-103) Królewska Str. 16, (2) by an e-mail under the following address: GDC-PL-ADO@atos.net (3) or by using other functions or mechanisms provided by Controller.

9) In regard of your Data processing, you are entitled to file a complaint to the supervisory authority.

10) Controller will not be making automatic decisions based on your Data, including profiling.

How long your personal data will be stored?

11) Data will be processed:

a) until the recruitment process is over or until the consent to process Data is revoked;
b) in case of expressing consent to process Data during future recruitments by the period of 2 years or until the consent to process Data is revoked.