Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku rekrutacji


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku rekrutacji
(Kto, jak i dlaczego będzie przetwarzał Twoje dane osobowe?)

Ogólna informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w toku rekrutacji

Ponieważ jesteś zainteresowany naszą ofertą pracy, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

1) Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w związku z procesem rekrutacyjnym (dalej: „Dane”) jest Atos Poland Global Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000811198, NIP: 5213207288, REGON: 015218598 (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: Bydgoszcz (85-240), ul. Kraszewskiego 1 lub drogą mailową na adres e-mail: GDC-PL-ADO@atos.net

2) Celem ułatwienia kontaktu z Administratorem, Administrator wyznaczył Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: Bydgoszcz (85-240), ul. Kraszewskiego 1 lub drogą e-mailową pod adresem: GDC-PL-PODO@atos.net

Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych nie jest Inspektorem Ochrony Danych w rozumieniu sekcji 4 RODO.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Twoje Dane będą przetwarzane?

3) Dane będą przetwarzane w celu:
3.1. realizacji procesu rekrutacji, w której uczestniczysz,
3.2. prowadzenia przyszłych rekrutacji na stanowisko podobne, tożsame lub inne zgodne z kwalifikacjami, jeżeli wyrazisz bądź wyraziłeś na to zgodę,
3.3. ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w pkt 4 poniżej.

4) Przetwarzanie Danych będzie odbywać się na podstawie:
4.1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie Danych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy oraz przepisach, do których przepis ten odsyła – tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie kandydata do pracy, przed zawarciem umowy o pracę,
4.2. zgody na przetwarzanie Danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie Danych innych niż te, o których mowa w art. 221 kodeksu pracy podawanych w odniesieniu do aktualnej rekrutacji,
4.3. w odniesieniu do przyszłych rekrutacji – zgody na przetwarzanie Danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli zgoda taka została lub zostanie przez Ciebie wyrażona,
4.4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte zostaną dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane wrażliwe), konieczna będzie Twoja dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Komu będą przekazywane Twoje Dane?

5) Odbiorcami Danych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie rekrutacji.

6) Twoje Dane mogą być przekazywane do odbiorców w państwie trzecim (państwie nienależącym do EOG), tj. podmiotów należących do tej samej, co Administrator, grupy przedsiębiorstw.

Jednocześnie Administrator pragnie wskazać, iż w oparciu o wiążące reguły korporacyjne grupy Atos (ang. Atos Group Binding Corporate Rules) (dalej: „Atos WRK”), zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia.
Atos WRK dostępne są pod adresem internetowym:

https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Danych przez Administratora?

7) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, posiadasz prawo do:
7.1. dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO),
7.2. żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO),
7.3. żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO),
7.4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO),
7.5. przeniesienia Danych (zgodnie z art. 20 RODO),
7.6. cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody w odniesieniu do Danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Powyższe możesz wykonać poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia wysłanego: (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bydgoszcz (85-240), ul. Kraszewskiego 1, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: GDC-PL-ADO@atos.net lub (3) poprzez skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora.

9) W związku z przetwarzaniem Danych posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Administrator nie będzie w oparciu o Twoje Dane podejmował zautomatyzowanych decyzji ani dokonywał profilowania.

Czy podanie Danych jest wymagane?

11) Podanie przez Ciebie Danych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy oraz przepisów, do których przepis ten odsyła jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych Danych jest dobrowolne.

Jak długo będą przetwarzane Twoje Dane?

12) Dane będą przetwarzane:
12.1. w związku z aktualnie prowadzoną rekrutacją – do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub – w odniesieniu do Danych, które przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody – do momentu cofnięcia zgody,
12.2. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych w celach przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych.

13) Niezależnie od powyższego Twoje Dane, w niezbędnym zakresie, będą przetwarzane przez okres, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Information concerning personal data processing during recruitment
(Who, how and why will be processing your personal data?)


General information concerning personal data processing during recruitment

Because you are interested in our job offer, pursuant to Article 13 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016 on the protection of individuals in regard of the processing of personal data and on the free movement of such data and the revocation of Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as “General Data Protection Regulation” or “GDPR”) we provide information on the following matters:

Who will be the controller of your data?

1) Your recruitment process related personal data (hereinafter referred to as “Data”) will be administered by Atos Poland Global Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością having its principal place of business in Bydgoszcz (Kraszewskiego Str. 1, 85-240 Bydgoszcz), entered into the Register of Enterpreneurs of the National Court Register, kept by the District Court in Bydgoszcz, 13th Commercial Division of the National Court Register, under KRS no. 0000811198, NIP [Taxpayer ID no.]: 5213207288, REGON [Business ID no.]: 015218598 (hereinafter referred to as “Controller”).

Controller can be contacted via traditional mail under the following address: Bydgoszcz (85-240) Kraszewskiego Str. 1 or by email communication which should be sent on the following e-mail address: GDC-PL-ADO@atos.net

2) In order to simplify the contact with Controller, Controller has appointed Personal Data Protection Representative, who can be contacted via traditional mail under the following address: GDC-PL-PODO@atos.net or by e-mail under the following address: Bydgoszcz (85-240) Kraszewskiego Str. 1.

Personal Data Protection Representative is not a Data Protection Officer within the meaning of Section 4 of GDPR.

Why is your Data going to be processes and what is the legal basis for that?

3) Data will be processed:
3.1. in order for the execution of the recruitment process that you are participating in,
3.2. to conduct future recruitments for similar job positions, or other compliant with your qualifications, if you express or have expressed your consent for that,
3.3. the protection of Controller’s legitimate interests, which are mentioned in point 4 below.

4) Data processing will be taking place based on the following legal basis:
4.1. Article 6(1)(b) of GDPR – within the scope of Data indicated in Article 221 of Polish Labour Code and in the regulations, which this provision refers to – i.e. due to the fact that Data processing is necessary to take steps at the request of job applicant prior to entering into an employment contract,
4.2. Your consent to Data processing (Article 6(1)(a) of GDPR) – within the scope of Data other than those referred to in Article 221 of Polish Labour Code, which are provided in relation to the current recruitment process,
4.3. in relation to future recruitment processes – Your consent to Data processing (Article 6(1)(a) of GDPR), if such consent is given,
4.4. Article 6(1)(f) of GDPR, i.e. due to the fact that Data processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by Controller, which may consist of the establishment, exercise or defence of legal claims.
If you include the personal data referred to in Article 9(1) of GDPR (the so called ‘sensitive data’) in the recruitment documents, your additional consent to processing them will be necessary (Article 9(2)(a) of GDPR).

Who will be receiving your Data?

5) Entities providing recruitment-related services for Controller might receive the access to Data.

6) Your data may be received by the recipients in third countries within the meaning of GDPR (countries not belonging to the European Economic Area), i.e. by entities being part of the same group of undertakings as Controller.
In this context, Controller ensures an adequate level of protection based on binding corporate rules applied in Atos group (hereinafter referred to as “Atos BCR”) in accordance with Article 47 of GDPR.

Atos BCR have been made available on the website at:

https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf

What are your rights in regard of Data processing by Controller?

7) In regard of your Data processing, you are entitled to:
7.1. access content of Data (pursuant to Article 15 of GDPR),
7.2. request clarification of Data (pursuant to Article 16 of GDPR),
7.3. request deletion of Data (pursuant to Article 17 of GDPR),
7.4. request limitation of Data processing (pursuant to Article 18 of GDPR),
7.5. transfer of Data (pursuant to Article 20 of GDPR),
7.6. in relation to Data processing solely on the basis of your consent – revoke the consent for Data processing at any time.
Revocation of the consent does not affect compliance with the right to processing that has been executed before the revocation.

8) You can execute the aforementioned by filing a proper statement to Controller, sent (1) by traditional mail under the following address: Bydgoszcz (85-240) Kraszewskiego Str. 1 (2) by an e-mail under the following address: GDC-PL-ADO@atos.net or (3) by using other functions or mechanisms provided by Controller.

9) In regard of your Data processing, you are entitled to file a complaint to the supervisory authority.

10) Controller will not be making automatic decisions based on your Data nor profiling.

Is it required to give your Data?

11) Within the scope of Data indicated in Article 221 of Polish Labour Code and in the regulations, which this provision refers to, giving Data is necessary to take part in the recruitment process. The provision of other Data is voluntary.

How long your personal data will be processed?

12) Data will be processed:
12.1. in relation to the current recruitment process: until the recruitment process is over or – in relation to Data processing solely on the basis of your consent – until the consent to process Data is revoked,
12.2. in case of giving consent to process Data for the needs of future recruitment processes: recruitments by the period of 2 years or until the consent to process Data is revoked.

13) Notwithstanding the foregoing, your Data – within the necessary scope – will be processed by the period, which arises from applicable provisions of law and is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims.