Obecné objednací podmínky Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

1. Platnost obecných objednacích podmínek

  • Tyto obecné objednací podmínky upravují závazná pravidla pro realizaci dodávek zboží a služeb na základě písemné objednávky, vystavené společností Atos IT Solutions and Services, s.r.o. (dále jen „objednatel“), a potvrzené příjemcem objednávky (dále jen “dodavatel”). Každá jednotlivá objednávka se řídí těmito obecnými objednacími podmínkami. V případě rozporu ustanovení uvedených v objednávce a v těchto obecných objednacích podmínkách, mají přednost ustanovení uvedená v konkrétní objednávce objednatele.

2. Objednávka a potvrzení objednávky

  • Objednávka vstupuje v platnost dnem vystavení ze strany objednatele; smluvní vztah na jejím základě je účinný dnem jejího potvrzení ze strany dodavatele. Dodavatel je povinen uvědomit objednatele o potvrzení nebo odmítnutí objednávky prokazatelným způsobem, a to ve lhůtě do 2 (dvou) pracovních dnů od obdržení objednávky, není-li v jednotlivých případech objednatelem stanoveno jinak. Za prokazatelný způsob se považuje i doložená faxová zpráva nebo doložená zpráva zaslaná elektronickou cestou od oprávněné osoby dodavatele.
  • Objednatel může objednávku odvolat kdykoli před jejím písemným potvrzením ze strany dodavatele.
  • Tyto obecné objednací podmínky se vztahují i na smluvní vztah vzniklý na základě splnění objednávky dodavatelem. Jestliže se potvrzení a/nebo plnění dle objednávky odchyluje od sjednaného obsahu plnění objednávky, je objednatel takovou objednávkou vázán, jen pokud odchýlení od objednávky dodavateli předem písemně nebo elektronickou formou (tzn. emailem) odsouhlasil. Všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele je objednatel vázán, jen pokud je objednatel dodavateli výslovně písemně (tj. vč. emailem) předem odsouhlasil. Přijetí dodávky a/nebo služby od dodavatele ani platba ze strany objednatele neznamená udělení takového souhlasu objednatelem.