Digitální transformace

Industry 4.0

Bezpečná digitalizace Newsletter

Co vám může digitalizace přinést?

  • zefektivnění produkce,

  • zvýšení konkurenceschopnosti podniku

  • snížení podílu lidské práce na celkové produkci společnosti

  • omezení chybovosti 

  • lepší využití potenciálu lidí, kteří ve firmě pracují

Proč právě Industry 4.0.?

Cíle zavádění Industry 4.0 mohou být v každé firmě jiné, komplexní i parciální. Může jít například o růst konkurenceschopnosti společnosti jako takové, případně o zvýšení její atraktivity na trhu. Toho lze dosáhnout snížením podílu lidské práce na celkové produkci společnosti, zvýšením produktivity, omezením chybovosti nebo lepším využitím potenciálu lidí, kteří ve firmě pracují.

Parciálním cílem může být zavedení mobilní nebo prediktivní údržby, která zvýší plynulost výroby a prodlouží životnost strojů. Vzájemná komunikace po ose stroj – člověk – znalostní databáze dokáže totiž zvýšit efektivitu lidí, kteří se na údržbě podílejí.

K realizaci cílů však dochází v různém prostředí. Příkladem může být výrobce OEM, který vyrábí produkt na míru pro vícero klientů. Fungování takovéhoto výrobce se bude případ od případu zásadně lišit. U každého lze předpokládat jiné strojní vybavení, odlišné budou i jeho informační systémy.

Z těch bude pravděpodobně používat systémy MES (Manufacturing Execution System), PLM (Product Lifecycle Management), ERP (Enterprise Resource Planning) či CRM (Customer Relationship Management). Firma však může disponovat všemi nebo pouze vybranými řešeními a i ta mohou být od různých výrobců.

Se svými zákazníky může taková firma komunikovat různými kanály, přímo ale i zprostředkovaně. Externí prostředí však nelze zúžit pouze na klienty.

Patří do něj i dodavatelé, spolupracující firmy a podobně. Nelze zapomenout ani na využívání lidských zdrojů. I ty mohou být do výrobního procesu zapojeny v různé míře, zejména v závislosti na úrovni automatizace výroby.

Při zavádění Industry 4.0 je proto třeba mít celkový obraz o společnosti, jejím fungování, specifikách a podobně. Zásadní je celková vize firmy, včetně toho, čeho chce přechodem na Industry 4.0 dosáhnout.

Atos a Industry 4.0.

Právě s vytvořením celkového obrazu o firmě a následnou realizací vize prostřednictvím transformace na Industry 4.0 dokáže firmám společnost Atos zásadně pomoci. V tomto případě nejde pouze o dodávku informačního systému či produktů souvisejících s automatizací výroby. Nejde jen o nasazení senzorů, zabezpečení prediktivní údržby či o jiné parciální problémy vytrhnuté z celkového kontextu fungování společnosti.

Atos nabízí firmám komplexní poradenství, které jim může přechod na Industry 4.0 ulehčit. K tomu využívá zkušené konzultanty, kteří mají v dané oblasti mnohaletou praxi.

Pro účely mapování poskytne desítky vypracovaných konkrétních scénářů použití a uživatelských studií, které lze ve firmách implementovat.

Na jejich základě dokáže přesně identifikovat potřeby klienta a identifikovat kroky nezbytné při transformaci klientových činností podle doporučení Industry 4.0.

Díky tomu lze říci, jak by mělo vzájemně propojené interní prostředí firmy s externím prostředím vypadat, jakým způsobem by měla probíhat komunikace, a to tak, aby společnost mohla svoji vizi naplnit.

Je totiž nezbytné, aby byla komunikační platforma vedoucí k Industry 4.0 postavena nad konkrétním podnikem a jeho interním prostředím.

Je třeba, aby propojovala externí prostředí s firmou, dodavatele s koncovým zákazníkem, vyrobené stroje se zadavatelem zakázky.

Životní cyklus výrobku nekončí jeho expedicí na sklad, ale zahrnuje i období používání či konce životnosti, například repasování produktu a jeho opakované používání (prodej produktu jako služby).

Příkladem může být firma vyrábějící pneumatiky, která je nebude prodávat jednorázově koncovému zákazníkovi, ale nabídne mu je také jako službu. Po ukončení životnosti pneumatiky od klienta odebere a následně provede jejich recyklaci.

Tak sníží nároky na vstupní materiál, klientovi nabídne lepší servis a v konečném důsledku zvýší i objem výroby. Přechod na Industry 4.0 tak v tomto případě znamená redefinování celého způsobu fungování firmy.

Naši odborníci

Tomáš Hlavsa

Head of Big Data & Cyber Security


tomas.hlavsa@atos.net

Martin Hafinec

Client Manager


martin.hafinec@atos.net

Nenašli jste potřebné informace?