VxRailHyperkonvergovanézařízení pro systém VMware

Exkluzivnízařízení HCI, optimalizované pro vašeprostředí VMware.Řadazařízení Dell EMC VxRailzjednodušujenasazenívirtualizovanýchaplikací. S nasazenímrychlejším o 73 % oprotitradičníinfrastruktuřeumožňujezařízeníVxRailvyužívatneustáléinovaceplatforem Dell EMC PowerEdge a VMware vSAN a předvídatelnýmzpůsobemrozvíjetprostředí VMware. Zároveňpřinášínávratnostinvesticvevýšiohromujících 619 % za pět let.

  • Vybudujtesijistotu v oblasti ITdíkybezproblémovéintegraci do ekosystémů VMware.
  • Předvídatelně se rozvíjejtedíkyzjednodušenémunasazení a správěživotníhocyklu.
  • Nepřetržitěinovujtedíkytechnologii, kterávámpomůžesoustředit se navašecíle.

ZařízeníVxRailposkytujívysocepředvídatelnývýkon v rámcimiliónůkonfiguračníchmožností a splníveškerépřípadypoužívání HCI.

VxRack System FLEXHyperkonvergované, rackové, softwarovědefinovanéserverovéúložiště SAN

Transformujtesvouinfrastrukturupomocísoftwarovědefinovanéhoserverovéhořešení san VxRack FLEX, které je optimalizováno pro širokouškálupoužitívčetně IaaS a PaaS. Toto řešení HCI naklíčposkytuje:[Konec obtékání textu]

  • Flexibilitu s vícehypervisory a základnímimožnostmi
  • Vysokývýkon pro aplikace a databáze
  • Integrovanásíťovátopologie fabricnavržená pro škálování

Extrémnívýkonaatraktivníekonomika

Vstupně-výstupníoperacezpracovávákaždýuzel v clusteruVxRack FLEX a díkytomujsouvšechnyvstupy a výstupy a propustnost k dispozicivšemaplikacím v rámciclusteru. Tentorozsáhlýparalelnírežimvstupů a výstupůumožňuješkálovatvýkon a počet I/O operací za sekundupřímoúměrněpočtupřidanýchuzlů, cožpomáhápředcházetvznikuúzkýchmíst a zlepšujepoměrcena/výkonběhemrůstu. Servery Dell EMC PowerEdge se všemidiskytypu flash nabízejí 2,5krát vyššíhustotunežpředchozívarianty flash, poskytují o 50 % vyššíkapacitu all-flash za stejnounebonižšícenu a zároveňmajímenšínárokynaprostor.

Dell EMC Microsoft Storage Spaces Direct Ready Nodes

Softwarově definované stavební bloky úložiště.

Nakonfigurovanépředem, s certifikovanýmikomponentamiaověřenýmistavebnímibloky, kterézjednodušujíobjednávání a snižujírizikapřinasazení.Zjednodušte informační technologie pomocí uzlů Dell EMC vSAN Ready Nodes a technologie VMware vSAN™.

Softwarovědefinovanéúložiště VMware vSANnaserverech PowerEdge

Nechte nám svůj kontakt!

Thank you for your interest.You can download the report here.
A member of our team will be in touch with you shortly