Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Oficiální vyjádření Atos CZ jednatele k situaci na Ukrajině

notice : scroll down for English version

Vážený obchodní partnere,

stejně jako celý svět i my s velkým znepokojením sledujeme tragické události, ke kterým dochází na Ukrajině z důvodu nepochopitelného a agresivního válečného konfliktu vyvolaného Ruskou federací. Tato válka má samozřejmě negativní dopad na trh, ale je především neskutečnou lidskou a humanitární tragédií.

Atos ČR od samého počátku války aktivně finančně a materiálně podporuje Ukrajinu a ukrajinské uprchlíky, kteří k nám přicházejí. Naše pomoc zahrnuje jak finanční prostředky směřující na pomoc Ukrajině, a to nejen nyní, ale hlavně po konci válečného konfliktu, kdy bude zapotřebí pomoci v obnově zničené Ukrajiny, tak i materiální pomoc, ať už konkrétním uprchlíkům na základě různých doporučení našich zaměstnanců nebo prostřednictvím humanitárních organizací, kteří se o uprchlíky starají.

Z hlediska obchodního bych Vás rád tímto osobně ujistil, že s Ruskou federací a Běloruskem dlouhodobě nemáme žádné obchodní vztahy a v rámci našich stávajících či budoucích obchodních případů, dodávek zboží a služeb se zaměřujeme na dodržování mezinárodních pravidel pro vývoz a dovoz zboží a aktuálních sankcí proti Rusku a Bělorusku.

Ve vztahu ke koncernu Atos Vás tímto informuji, že koncern Atos své obchodní aktivity v Rusku v nedávné době ukončil. Odchod z ruského trhu si vyžadoval velmi promyšlenou a organizovanou akci, a to především s ohledem na zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců a jejich rodin, kteří v Rusku pro společnost Atos pracovali. Dále bylo nutné zajistit plynulý převod veškerých služeb mimo území Ruské federace tak, aby koncový zákazník nepocítil žádnou změnu, a to s důrazem na zachování kontinuity poskytovaných služeb a současném zajištění maximální kybernetické bezpečnosti. Tato opatření vycházejí ze základních hodnot, které společnost Atos vyznává, tj. svědomitá péče o zaměstnance a vysoká kvalita poskytovaných služeb našim zákazníkům.

Pro Vaši informaci současně přikládám odkaz na oficiální sdělení naší mateřské společnosti Atos SE: zde

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Vladek Šlezingr, generální ředitel a jednatel

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

***

Dear Business Partner,

like the whole world, we are watching with big concern the tragic events that are taking place in Ukraine because of the incomprehensible and aggressive war caused by the Russian Federation. Of course, this war has a negative impact on the market, but above all it is an unbelievable human and humanitarian tragedy.

Since the very beginning of the war, Atos CZ has been actively financially and materially supporting Ukraine and the Ukrainian refugees who come to us. Our assistance includes both, funds to help Ukraine, not only now, but especially after the end of the war, when assistance will be needed to rebuild devastated Ukraine, and material assistance, whether to specific refugees on the basis of various recommendations from our employees or through humanitarian organizations caring for refugees.

From a business point of view, I would like to assure you personally that we do not have any business relations with the Russian Federation and Belarus for a long time and focus on compliance with international rules for exports and imports of goods and current sanctions against our current or future business cases and supplies. Russia and Belarus.

In relation to the Atos Group, I hereby inform you that the Atos Group has recently ceased its business activities in Russia. Leaving the Russian market required a very thoughtful and organized action, especially with regard to ensuring the safety of our employees and their families who worked for Atos in Russia. Furthermore, it was necessary to ensure a smooth transfer of all services outside the territory of the Russian Federation so that the end customer did not experience any change, with an emphasis on maintaining the continuity of services provided while ensuring maximum cyber security. These measures are based on the core values ​​that Atos espouses, i.e. conscientious care for employees and high quality of services provided to our customers.

For your information, I enclose a link to the official announcement of our parent company Atos SE: link

Thank you.

Regards

Ing. Vladek Šlezingr, CEO and Managing Director

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

***

O Atos

Atos je globálním lídrem v digitální transformaci se 109 000 zaměstnanci a s ročním obratem ve výši více než 11 miliard EUR. Skupina, která je evropskou jedničkou v oblasti kybernetické bezpečnosti, poskytování cloudových služeb a výpočetní techniky s vysokým výkonem, poskytuje end-to-end řešení na míru pro všechna průmyslová odvětví v 71 zemích. Společnost Atos, průkopník v oblasti dekarbonizačních služeb a produktů, se zavázala poskytovat svým zákazníkům bezpečná a dekarbonizovaná digitální řešení. Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na Euronext Paris a zahrnutá v akciových indexech CAC 40 ESG a Next 20 v Paříži.

Cílem společnosti Atos je napomáhat ve vytváření budoucnosti informačních technologií. Svými odbornými znalostmi a službami podporuje rozvoj vědomostí, vzdělávání a výzkumu multikulturním přístupem a přispívá k rozvoji vědeckotechnické excelence. Atos na celém světě umožňuje svým zákazníkům a zaměstnancům, jakož i členům společností, aby žili, pracovali a rozvíjeli se udržitelně v bezpečném informačním prostoru.

O Atos Česká republika

Atos působí na českém trhu od 1. září 2011 v návaznosti na provedenou akvizici společnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. Má více než 300 zaměstnanců ve čtyřech pobočkách napříč republikou a v roce 2020 vygeneroval tržby v objemu 63 milionů EUR.

Kontakt pro média:

Sylvia Žažová, Head of Marketing and Communications – Slovakia and Czech Republic, Atos

sylvia.zazova@atos.net
tel.: +421 903 401 486