Editorial

De Europese Commissie wil dat Europa in 2050 klimaatneutraal wordt – als eerste
economie ter wereld. Naast beleid en maatregelen die voor de hele EU gelden, is
aan de lidstaten gevraagd om ook nationale plannen te maken. In Nederland gelden
daarvoor de nationale doelen in de Klimaatwet en het Klimaatakkoord.

Inmiddels is een meerderheid in de Eerste Kamer eind mei akkoord gegaan met die
Klimaatwet en is het Klimaatakkoord op 28 juni gepresenteerd door het kabinet.
De Klimaatwet verankert de wijze waarop het Nederlandse klimaatbeleid invulling
geeft aan de Klimaatovereenkomst van Parijs van 2015. Het gaat daarbij om een
broeikasreductie van 49 procent in 2030 ten opzichte van 1990 en een verdere
reductie naar 95 procent in 2050. Voor 2050 geldt bovenal ook dat er dan een 100
procent CO2-neutrale elektriciteitsproductie is.

Voor GOV magazine reden om voor dit actuele en mondiale maatschappelijke thema
representanten vanuit de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven te vragen naar
hun visie, ideeën en strategie om met behulp van innovatie en (digitale)techniek een
bijdrage te leveren aan de overgang naar een circulaire economie, de energietransitie
en het tegengaan van klimaatverandering.

Nederland kent een hoge energiedichtheid en grootschalige infrastructuur van (lucht)
havens en zware industrie. Innovatie, de internationale ontwikkelingen, als wel de
benutting van de bestaande infrastructuur vragen om een intensieve samenwerking
tussen alle stakeholders om succesvol te zijn, zo valt op te maken uit de diverse
interviews.

En als we de energietransitie willen versnellen dan is het creëren van draagvlak
cruciaal. Er dient een langetermijnplan te zijn met de vraag ‘Wat betekent de
energietransitie voor de toekomst van Nederland?’ als uitgangspunt, waarbij we
het klimaat combineren met de economie. De burgers en ondernemers moeten het
niet alleen zien als kosten voor een schoner energiesysteem en een beter klimaat,
maar juist ook als een investering in de toekomst; in kansen zoals nieuwe markten,
producten en nieuwe banen op het gebied van digitalisering, circulariteit, mobiliteit en
energiebeheer.

Ik wens u véél leesplezier en inspiratie toe!

Met vriendelijke groet,

Willem Beelen

Geïnspireerd?

Registreer en ontvang een bericht als er nieuwe artikelen zijn