Skip to main content

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies“ button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | Pardot Privacy Policy | Oktopost Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies“ button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY

 

1. Rozsah platnosti

 • Tieto všeobecné dodacie podmienky (ďalej len „VDP“) spoločnosti Atos IT Solutions and Services s.r.o., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 45 650 276, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro., vložka číslo 66638/B (ďalej aj „Atos“) sú vydané v súlade s § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a sú pre účastníkov zmluvného vzťahu záväzné.
 • VDP sú prílohou rámcovej zmluvy, zmluvy, objednávky, potvrdenia objednávky, resp. záväznej ponuky (ďalej len „zmluvy“) a sú jej neoddeliteľnou súčasťou, ak nie je účastníkmi zmluvného vzťahu dohodnuté inak. Odchýlky od VDP sú platné len v tom prípade, ak sú písomne potvrdené spoločnosťou Atos.
 • V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami a/alebo znením týchto VDP a ustanoveniami a/alebo znením zmluvy, majú prednosť ustanovenia a/alebo znenie zmluvy. Ustanovenie bodu 1.2 VDP týmto nie je dotknuté.
 • Pre potreby týchto VDP sa zmluvná strana, ktorej spoločnosť Atos poskytuje služby, práce a/alebo výkony, vrátane prípadných dodávok tovaru súvisiacich s predmetom zmluvy (ďalej len „dodávka“), ktorej prílohou sú tieto VDP, označuje ako „odberateľ“.
 • Predloženie objednávky odberateľom znamená úplný a bezvýhradný súhlas odberateľa s týmito VDP. Tieto VDP sa stávajú súčasťou zmluvy medzi spoločnosťou Atos a odberateľom momentom prijatia objednávky.
 • Na akékoľvek nákupné, dodacie a/alebo obchodné podmienky odberateľa sa neprihliada; to neplatí v prípade, ak ich spoločnosť Atos výslovne písomne akceptuje. Odkaz a/alebo odvolanie v potvrdení objednávky spoločnosti Atos na dokumenty, ktoré sú súčasťou objednávky odberateľa, neznamená akceptáciu všeobecných nákupných, dodacích a/alebo obchodných podmienok odberateľa.

2. Ponuka spoločnosti Atos

 • Ponuky spoločnosti Atos sú nezáväzné pokiaľ z ponuky nevyplýva opak (napr. určenie obdobia platnosti ponuky).
 • Žiadne ponukové, zmluvné a projektové podklady nesmú byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Atos rozmnožené, použité odberateľom, ani postúpené a/alebo sprístupnené tretím osobám. V prípade, že ponuka spoločnosti Atos nebude zo strany odberateľa prijatá, je odberateľ povinný podklady spoločnosti Atos bezodkladne vrátiť.
 • V prípade, ak odberateľ poskytne spoločnosti Atos pre účely plnenia zmluvy akýkoľvek podklad pre dodávku (napríklad výkres, náčrt, vzor, projekt, fotografia), zodpovedá odberateľ za to, že použitím takéhoto podkladu nedôjde k porušeniu autorských, priemyselných a/alebo iných práv duševného vlastníctva tretích osôb.

3. Vznik záväzkového vzťahu

 • Záujem o dodávku vyjadruje odberateľ voči spoločnosti Atos formou písomnej objednávky; za písomnú objednávku sa považuje aj objednávka doručená prostredníctvom faxu alebo e-mailu.
 • Objednávka odberateľa musí obsahovať najmä :
  • špecifikáciu dodávky (množstvo, druh, charakter plnení),
  • ak je súčasťou dodávky montáž, inštalácia, zabudovanie alebo iná činnosť, ich špecifikácia,
  • termín dodania,
  • rozpočet alebo celkovú cenu bez DPH, určenú v súlade s ponukou spoločnosti Atos,
  • platobné podmienky,
  • ďalšie podmienky dodania.
 • Odberateľ je povinný v každej svojej objednávke uviesť všetky identifikačné údaje odberateľa vrátane identifikačného čísla pre DPH platného v štáte destinácie dodávky (IČ DPH). Odberateľ je povinný písomne oznámiť spoločnosti Atos každú zmenu alebo zrušenie IČ DPH odberateľa bez zbytočného odkladu po jeho zmene alebo zrušení.
 • Odberateľ je povinný na žiadosť spoločnosti Atos poskytnúť spoločnosti Atos všetku potrebnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na riadne splnenie dodávky, a to najmä, ale nielen prepravný doklad obsahujúci miesto určenia dodávky s menom a podpisom dopravcu; potvrdenie odberateľa, že prepravil dodávku do miesta určenia. Ak odberateľ poruší svoje povinnosti stanovené v tomto bode, je odberateľ povinný odškodniť spoločnosť Atos za sankcie vyrubené spoločnosti Atos zo strany príslušných štátnych orgánov a tretích strán najneskôr do desiatich /10/ dní odo dňa doručenia vyúčtovania spoločnosti Atos odberateľovi. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie povinností odberateľa.
 • Spoločnosť Atos sa zaväzuje posúdiť objednávku odberateľa a v lehote 5 pracovných dní odo dňa jej obdržania sa odberateľovi písomne k objednávke vyjadriť. Spoločnosť Atos je oprávnená objednávku odberateľa potvrdiť, predložiť protinávrh k objednávke na požadovanú dodávku, alebo objednávku zamietnuť. Nevyjadrenie sa k objednávke v stanovenej lehote zo strany spoločnosti Atos sa považuje za jej zamietnutie.
 • V prípade, že spoločnosť Atos objednávku odberateľa písomne potvrdí, vznikne medzi spoločnosťou Atos a odberateľom obchodný záväzkový vzťah, ktorého predmetom bude povinnosť spoločnosti Atos dodať dodávku v rozsahu uvedenom v objednávke a povinnosť odberateľa poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a zaplatiť spoločnosti Atos za dodávku dohodnutú cenu.
 • V prípade, že spoločnosť Atos zašle odberateľovi protinávrh k objednávke, vznikne stranám povinnosť na vzájomné plnenie, keď sa stretnú ich vzájomné súhlasné písomné prejavy vôle, t. j. bezvýhradnou akceptáciou protinávrhu odberateľom.
 • Údaje uvedené v katalógoch, prospektoch a pod. sú pre zmluvný vzťah smerodajné len vtedy, ak sa na ne spoločnosť Atos v potvrdení objednávky alebo v zmluve výslovne odvoláva.
 • Záväzkový vzťah medzi spoločnosťou Atos a odberateľom vznikne až na základe písomného potvrdenia objednávky zástupcami oboch účastníkov oprávnených konať za príslušného účastníka. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia v potvrdení objednávky sú platné iba vtedy, ak boli vopred týmito osobami písomne potvrdené.
 • Spoločnosť Atos nie je povinná poskytnúť zmluvné plnenie, ak poskytnutiu tohto plnenia bránia obmedzenia vyplývajúce z národných alebo medzinárodných obchodných a colných právnych predpisov alebo obmedzenia vyplývajúce z akýchkoľvek embárg alebo iných sankcií.
 • Spoločnosť Atos je oprávnená použiť pri poskytovaní zmluvného plnenia tretie osoby, pričom za konanie týchto tretích osôb spoločnosť Atos tak, ako keby konala sama.

4. Cena a platobné podmienky

 • Cena dodávky je dohodnutá účastníkmi zmluvného vzťahu v súlade so všeobecnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Cena dodávky, pokiaľ nie je dohodnuté inak, je určená na základe katalógových cien a rabatov spoločnosti Atos, pričom spoločnosť Atos si vyhradzuje právo na jej zmenu. Spoločnosť Atos bude o akýchkoľvek zmenách katalógových cien, pokiaľ budú mať vplyv na odberateľa, tohto vopred informovať.
 • Cena dodávky, ktorá nie je určená podľa bodu 4.2 týchto VDP bude určená samostatnou ponukou, ktorú spracuje spoločnosť Atos na základe požiadavky odberateľa do 30 pracovných dní odo dňa obdržania požiadavky.
 • Odberateľ je povinný zaplatiť spoločnosti Atos za dodávku dohodnutú cenu v zmysle platobných podmienok uvedených v potvrdení objednávky resp. v zmluve, ktorými sú účastníci zmluvného vzťahu viazaní, inak platí bod 4.10 týchto VDP.
 • V cene nie je zahrnuté balenie, nakladanie, dopravné, clo a DPH. V prípade, že sa zvýšia resp. zavedú nové poplatky, dane alebo iné výdaje súvisiace s dodávkou, toto zvýšenie znáša odberateľ. Ak je dohodnutá dodávka s doručením, táto, ako aj prípadné odberateľom vyžiadané prepravné poistenie sa zúčtuje osobitne. V tomto zúčtovaní nebude však zahrnuté vyloženie a manipulácia. Obaly spoločnosť Atos prevezme späť iba na základe dohody podpísanej oboma účastníkmi zmluvného vzťahu.
 • Cena dodávky sa určuje na základe nákladov v čase predloženia ponuky. Ak sa v priebehu realizácie dodávky zvýšia náklady vyplývajúce zo zmien platných colných a daňových predpisov, bankových sadzieb, kurzových rozdielov, cien surovín a/alebo energií slúžiacich k výrobe dodávky, alebo nákladov na dopravu dodávky do miesta dodania a iných podmienok, oproti podmienkam v čase uzatvorenia zmluvy, spoločnosť Atos je oprávnená cenu primerane upraviť.
 • Cena je stanovená v EUR, bez DPH, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 • V prípade zníženia ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti (napr. skontá) spoločnosť Atos nevyčísľuje opravu DPH (nevystavuje dobropis).
 • Pokiaľ nebudú dohodnuté osobitné platobné podmienky, je Atos oprávnený vystaviť faktúru pri dodaní dodávky.
 • Lehota splatnosti faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej vystavenie spoločnosťou Atos, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 • Lehota splatnosti faktúry pri opakujúcich sa plneniach je dohodnutá k prvému dňu určeného obdobia.
 • Peňažná suma uvedená na faktúre sa platí bezhotovostným prevodom prostredníctvom banky bez akýchkoľvek zrážok na bankový účet spoločnosti Atos v dohodnutej mene.
 • Peňažná suma uvedená na faktúre sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na bankový účet spoločnosti Atos.
 • V prípade omeškania odberateľa s dohodnutou platbou alebo iným plnením, je spoločnosť Atos oprávnená najmä:
  • predĺžiť dodaciu lehotu o dobu trvania omeškania,
  • požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej, neuhradenej peňažnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania,
  • pri nedodržaní primeranej dodatočnej lehoty na úhradu omeškanej platby odstúpiť od zmluvy, a/alebo
  • vyúčtovať si náklady spojené s uplatnením nároku na zaplatenie
  • požadovať úhradu ceny za akékoľvek nasledujúce plnenie vopred.
 • Odberateľ nie je oprávnený z dôvodu uplatnenia svojich nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady alebo z nárokov zo záruky za akosť, resp. zo zodpovednosti za škodu alebo akýmkoľvek iným nárokom odberateľa voči spoločnosti Atos platby zadržať alebo jednostranne započítať. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie povinností odberateľa.
 • V prípade preukázateľného zhoršenia ekonomickej situácie odberateľa, najmä zníženia platobnej schopnosti, poklesu ratingu odberateľa pridelovaného agentúrou Fitch, Moody’s, S&P prípadne inou obdobnou agentúrou na úroveň BB/negative alebo nižšie, poklesu indexu odberateľa vypočítaného spoločnosťou Duns&Bradstreet pod úroveň 3 alebo zhoršenia výsledkov vykázaných v súvahe a vo výkaze ziskov a strát, je spoločnosť Atos oprávnená jednostranne zmeniť platobnú podmienku (napr. požadovať platbu vopred).
 • V prípade, že odberateľ zadržal akúkoľvek časť ceny za dodávku spoločnosti Atos ako zabezpečenie za splnenie povinnosti spoločnosti Atos, spoločnosť Atos má právo nahradiť poskytnuté zabezpečenie ručiteľským vyhlásením resp. zárukou vystavenou spoločnosťou Atos alebo banky, ktoré svojím obsahom zodpovedajú poskytnutému zabezpečeniu vo forme zadržanej časti ceny za dodávku; odberateľ má povinnosť akceptovať uvedené ručiteľské vyhlásenie resp. záruku a vyplatiť spoločnosti Atos zadržanú časť ceny za dodávku bezodkladne po predložení uvedeného ručiteľského vyhlásenia resp. záruky. Právo spoločnosti Atos nahradiť poskytnuté zabezpečenie ručiteľským vyhlásením resp. zárukou a povinnosť odberateľa akceptovať uvedené ručiteľské vyhlásenie resp. záruku a vyplatiť spoločnosti Atos zadržanú časť ceny za dodávku neplatí iba vtedy, ak je toto právo v zmluve medzi spoločnosťou Atos a odberateľom výslovne vylúčené.

5. Dodacie podmienky

 • Dodacie podmienky sú stanovené v súlade s INCOTERMS 2010 na základe dohody účastníkov zmluvného vzťahu.
 • Termín dodania je určený dohodou, v opačnom prípade začína plynúť od termínu, ktorý je z ďalej uvedených termínov najneskorší:
  • dátum potvrdenia objednávky, alebo podpisu zmluvy, resp. dátum uvedený v potvrdení objednávky, alebo v zmluve,
  • dátum, ktorým odberateľ splní všetky jemu prináležiace technické, obchodné a iné predpoklady,
  • dátum, ku ktorému spoločnosť Atos obdrží preddavok alebo zábezpeku, splatné pred dodaním dodávky.
 • Spoločnosť Atos nie je povinná dodať tovar odberateľovi pokiaľ odberateľ neposkytne spoločnosti Atos jednu alebo viacero nasledovných záruk:
  • neodvolateľnú bankovú záruku.
  • neodvolateľný dokumentárny akreditív,
  • vlastnú zmenku,
  • platbu vopred,
  • firemnú záruku, a/alebo
  • inú formu zábezpeky schválenú písomne spoločnosťou Atos.

  Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že spoločnosť Atos je oprávnená zvoliť jednu alebo viacero foriem zábezpeky z vyššie uvedených foriem.

 • Odberateľ sa zaväzuje, že zabezpečí/získa na svoje vlastné riziko a na svoje vlastné náklady akékoľvek potrebné vývozné/dovozné povolenia, povolenia tranzitu, certifikáty o schválení alebo akékoľvek iné potrebné úradné povolenia/licencie požadované právnym poriadkom príslušného štátu a súčasne sa zaväzuje, že splní akékoľvek a všetky colné a iné obdobné povinnosti nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie predmetu zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie povinností odberateľa.
 • Spoločnosť Atos je oprávnená vykonať a zúčtovať čiastočné dodávky alebo preddodávky. Odberateľ sa zaväzuje takéto dodávky prijať.
 • Dohodnutá dodacia lehota platí, pokiaľ nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež živelné pohromy, prírodné katastrofy, ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú k predĺženiu dodacej lehoty aj vtedy, keď sa vyskytli u subdodávateľov spoločnosti Atos.
 • Dodávka sa považuje za včas dodanú, ak je dodaná v čase a mieste určenom v zmluve (ďalej len „miesto určenia“), pri dodaní tovaru, s ktorým je spojené zhotovenie alebo montáž ako aj pri poskytovaní výkonov momentom odovzdania zo strany spoločnosti Atos.
 • V prípade, že dodávku pripravenú na odoslanie nie je možné bez zavinenia spoločnosti Atos odoslať, alebo odberateľ nie je pripravený na prevzatie dodávky, môže spoločnosť Atos dodávku na náklady a riziko odberateľa uskladniť, pričom dodávka sa považuje za riadne odoslanú. Dohodnuté platobné podmienky týmto nie sú v žiadnom prípade dotknuté.
 • Ak dodávka nebude odberateľovi dodaná napriek avízu o preprave dodávky, odberateľ sa zaväzuje o tom bezodkladne písomne informovať spoločnosť Atos.
 • Ak sa odberateľ zaviaže zaistiť prepravu dodávky, odberateľ je povinný dodávku prevziať od spoločnosti Atos najneskôr do 5 dní odo dňa obdržania avíza od spoločnosti Atos.
 • Ak odberateľ poruší predchádzajúci bod 5.10 týchto VDP je spoločnosť Atos oprávnená:
 • odoslať dodávku na náklady a riziko odberateľa, a/alebo
 • uskladniť dodávku na náklady a riziko odberateľa v sklade spoločnosti Atos, alebo v sklade ktorejkoľvek tretej osoby.
 • Ak je odberateľ v omeškaní s platením ceny dodávky, spoločnosť Atos si vyhradzuje právo opäť získať držbu dodávky a/alebo dodávku reexportovať. Odberateľ je povinný poskytnúť spoločnosti Atos všetku súčinnosť požadovanú spoločnosťou Atos na znovunadobudnutie držby dodávky alebo na reexport dodávky. Náklady znovunadobudnutia držby dodávky alebo reexportu dodávky pôjdu na účet odberateľa.

6. Dodávka, nebezpečenstvo škody na dodávke, nadobudnutie vlastníckeho práva, miesto plnenia

 • Nebezpečenstvo škody na dodávke prechádza zo spoločnosti Atos na odberateľa:
  • v prípade, ak dodávka má byť dodaná spoločnosťou Atos do určitého miesta alebo v určitom mieste na náklady a zodpovednosť spoločnosti Atos alebo ak má byť odberateľovi umožnené nakladať s dodávkou v sídle, prevádzke, sklade alebo inak označenom priestore spoločnosti Atos, prechádza nebezpečenstvo škody na dodávke na odberateľa v čase prevzatia dodávky od spoločnosti Atos. Ak tak odberateľ neurobí včas, v čase, keď odberateľ dodávku v rozpore so svojimi povinnosťami neprevezme, pričom nie je rozhodujúce, či odberateľ dodávku neprevzal konaním alebo opomenutím,
  • v prípade, ak dodávka má byť spoločnosťou Atos odoslaná, a to bez ohľadu na formu odoslania (napr. nákladná, železničná, letecká alebo poštová preprava) do určitého miesta pre odberateľa, prechádza nebezpečenstvo škody na dodávke na odberateľa odoslaním.
 • Ak odberateľ neprezrie alebo nezariadi, aby sa dodávka prezrela v čase prechodu nebezpečenstva škody, môže uplatniť nároky z vád dodávky zistiteľných pri tejto prehliadke len vtedy, ak sa preukáže, že tieto vady mala dodávka v čase prechodu nebezpečenstva škody.
 • Účastníci zmluvného vzťahu sa v súlade s § 445 Obchodného zákonníka dohodli na výhrade vlastníckeho práva na dodávku v prospech spoločnosti Atos až do úplného zaplatenia zmluvnej ceny, vrátane prípadných úrokov a ostatných nákladov spojených s dodávkou. Odberateľ je povinný upozorniť tretie osoby, ktoré prídu do kontaktu s predmetom dodávky na skutočnosť, že táto je vo vlastníctve spoločnosti Atos.
 • Osobitne dohodnuté skúšky kvality alebo skúšobné prevádzky sa nedotýkajú ustanovení o mieste plnenia alebo prechode nebezpečenstva škody.
 • Miestom plnenia dodávky je miesto určenia, ak nie je v zmluve uvedené iné miesto.

7. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

 • Spoločnosť Atos zodpovedá za vady, ktoré má dodávka v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na dodávke na odberateľa. Spoločnosť Atos zodpovedá za to, že dodávka bude vyhotovená v súlade s dohodnutými podmienkami, podľa platných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 • Ak bude dodávka zhotovená podľa konštrukčných údajov, výkresov, modelov alebo iných špecifikácií poskytnutých odberateľom, zodpovedá spoločnosť Atos výlučne za správne vyhotovenie.
 • V prípade, že je účastníkmi zmluvného vzťahu dohodnutá záručná doba, spoločnosť Atos sa zaväzuje, že dodávka počas záručnej doby bude mať dohodnuté vlastnosti.
 • Ak je dohodnutá záručná doba, začína plynúť dňom odovzdania dodávky odberateľom spôsobom dohodnutým v zmluve.
 • Ak je dohodnutá záručná doba (záruka za akosť), záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie, ani poškodenie, ktoré vznikne po prechode nebezpečenstva škody na dodávke, vzhľadom na chybnú alebo nedbalú manipuláciu, nadmerné namáhanie, použitie nevhodného materiálu pre prevádzku a také chemické, elektrochemické alebo elektrické vplyvy, ktoré sa nepredpokladali v čase uzatvorenia zmluvy. Spoločnosť Atos nezodpovedá za vady dodávky pri opravách, ktoré uskutoční odberateľ alebo tretia strana.
 • Zo záruky za akosť sú vylúčené aj také vady, ktoré nevzniknú zavinením spoločnosti Atos pri inštalácii a montáži, ale vinou odberateľa, a to nedostatočným technickým zabezpečením, nedodržaním inštalačných požiadaviek, preťažením dielov nad spoločnosťou Atos a/alebo výrobcom udaný výkon, nezodpovedným alebo nesprávnym zaobchádzaním a použitím nevhodných prevádzkových materiálov, toto platí taktiež pri vadách, majúcich pôvod v materiáli, dodanom odberateľom. Spoločnosť Atos nezodpovedá ani za poškodenia, ktoré vznikli konaním tretích osôb, atmosférickými výbojmi, preťažením a chemickým pôsobením.
 • Spoločnosť Atos sa zaväzuje začať s bezplatným odstraňovaním záručnej vady do 48 hodín od prijatia reklamácie a odstrániť vady dodávky v dohodnutom termíne. Termín odstránenia spoločnosť Atos oznámi odberateľovi písomnou formou. Termín odstránenia vady bude určený najmä v závislosti od toho, či ide o vady odstrániteľné opravou s použitím náhradných dielov, ktoré nie je potrebné objednať v zahraničí, alebo nie.
 • Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne, e-mailom alebo faxom s dodatočným písomným potvrdením na adresu sídla spoločnosti Atos. Reklamácia musí obsahovať označenia vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Vady je odberateľ povinný reklamovať bezodkladne po ich zistení.
 • V prípade, že sa dodávka v čase vyskytnutia záručnej vady nachádza mimo územia Slovenskej republiky, odberateľ zabezpečí dopravenie dodávky do Slovenskej republiky, kde spoločnosť Atos vykoná opravu vadnej dodávky. V prípade, že dodávka má vady podľa bodu 7.1 týchto VDP, obvyklé náklady na dopravu preplatí odberateľovi spoločnosť Atos a zabezpečí na vlastné náklady odstránenie vady (oprávnená reklamácia). V prípade, že sa preukáže, že dodávka nemá vady z dôvodov uvedených v čl. 7.1 týchto VDP, všetky náklady na dopravu tovaru hradí odberateľ (neoprávnená reklamácia).
 • Záruka za akosť zaniká ihneď, ak bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Atos odberateľ vykoná sám alebo poverí tretiu osobu, ktorá nie je spoločnosťou Atos výslovne splnomocnená, zmeny alebo opravy na dodávke. Pôvodná záručná lehota sa z dôvodu odstraňovania vád v rámci záručnej doby nepredlžuje.
 • Pre potreby výkonu servisu dodávky, môžu účastníci zmluvného vzťahu uzavrieť servisnú zmluvu, upravujúcu bližšie podmienky jeho poskytovania.

8. Následný predaj

 • Odberateľ má právo dodávku a/alebo jej časť ďalej predať tretej osobe len výhradne ako výrobky spoločnosti Atos. Odberateľ bude takéto dodávky a/alebo jej časti predávať vo vlastnom mene a na vlastný účet a vlastné riziko.
 • Týmito VDP spoločnosť Atos neudeľuje odberateľovi výhradné právo predaja výrobkov spoločnosti Atos. Odberateľ má právo výrobky predávať na území Slovenskej republiky neobmedzene, do tretích krajín len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Atos.
 • Odberateľ sa zaväzuje, že na svojich dokumentoch používaných pri výkone obchodných aktivít nepoužije obchodné meno, ani logo Atos bez toho, aby ho spoločnosť Atos k tomu vopred písomne splnomocnila. Taktiež nie je oprávnený poskytovať v mene spoločnosti Atos žiadne obchodno-právne vyjadrenia, ani vystupovať v mene spoločnosti Atos.
 • Porušenie ustanovení bodov 8.1 až 8.3 týchto VDP sa považuje za podstatné porušenie povinností odberateľa.

9. Ukončenie zmluvy

 • Zmluva môže byť ukončená nasledovnými spôsobmi:
  • dohodou účastníkov zmluvného vzťahu,
  • splnením zmluvných povinností,
  • uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená,
  • výpoveďou, podľa podmienok uvedených v zmluve,
  • odstúpením od zmluvy.
 • Ktorýkoľvek účastník zmluvného vzťahu má právo odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:
  • druhý účastník zmluvného vzťahu poruší podstatným spôsobom zákonné povinnosti alebo povinnosti ustanovené zmluvou alebo týmito VDP a napriek písomnému upozorneniu nevykoná nápravu v dodatočnej lehote v trvaní aspoň 30 dní,
  • ak sa začne konkurzné konanie a/alebo reštrukturalizácia na majetok druhého účastníka zmluvného vzťahu a/alebo návrh na začatie konkurzného konania a/alebo reštrukturalizačného konania sa zamietne v dôsledku nedostatku majetku,
  • výslovne definovaných v zmluve alebo v týchto VDP.
 • Spoločnosť Atos má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak:
  • vznikli pochybnosti ohľadom platobnej schopnosti odberateľa a tento na žiadosť spoločnosti Atos neplatí zálohové platby ani nezabezpečí pred dodávkou vhodnú zábezpeku, alebo
  • odberateľ porušil licenčné podmienky a obmedzenia podľa týchto VDP alebo zmluvy, alebo
  • odberateľ podstatným spôsobom porušil svoje povinnosti podľa týchto VDP alebo zmluvy, alebo
  • odberateľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže alebo svojim konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy spoločnosti Atos, alebo
  • odberateľ pri tom, keď uskutočnil dodávku pre spoločnosť Atos ako dodávateľ alebo subdodávateľ podľa inej platnej zmluvy, porušil platné právne predpisy a/alebo interné pravidlá spoločnosti Atos najmä pravidlá pre bezpečnosť a ochranu zdravia, požiarnu ochranu a ochranu životného prostredia takým spôsobom, ktorý podľa týchto VDP zakladá nárok spoločnosti Atos na odstúpenie od zmluvy.
 • V prípade, že spoločnosť Atos odstupuje od zmluvy v dôsledku nedodržania, obchádzania alebo porušenia platných právnych predpisov alebo interných pravidiel spoločnosti Atos odberateľom má spoločnosť Atos právo súčasne s odstúpením od tejto zmluvy odstúpiť aj od ktorejkoľvek inej platnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Atos a odberateľom, a to výlučne na základe rozhodnutia spoločnosti Atos, bez ohľadu na skutočnosť, či takým nedodržaním, obchádzaním alebo porušením bola spôsobená škoda spoločnosti Atos a/alebo tretej osobe, došlo k úrazu, resp. inému poškodeniu zdravia alebo smrti zamestnanca spoločnosti Atos a/alebo tretej osoby.
 • Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej strane.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spoločnosti Atos, z dôvodov na strane odberateľa, je spoločnosť Atos oprávnená zvoliť jeden z nasledovných postupov:
  • účastníci zmluvného vzťahu nebudú povinní vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhým účastníkom zmluvného vzťahu a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od zmluvy druhému účastníkovi zmluvného vzťahu. Nároky spoločnosti Atos na zaplatenie ceny za časti dodávky už odovzdané odberateľovi nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Zároveň je spoločnosť Atos oprávnená do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy odovzdať odberateľovi všetky tie ešte neodovzdané časti dodávky, ktoré ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy boli spoločnosťou Atos objednané, zhotovené resp. inak pripravené na odovzdanie odberateľovi a odberateľ je povinné takéto časti dodávky prevziať a riadne ich uhradiť, alebo
  • požadovať vrátenie už dodanej dodávky. Odberateľ je povinný poskytnúť spoločnosti Atos všetku súčinnosť požadovanú spoločnosťou Atos na znovunadobudnutie držby dodávky. Náklady znovunadobudnutia držby dodávky alebo reexportu dodávky pôjdu na účet odberateľa.

10. Zodpovednosť za škodu

 • Spoločnosť Atos zodpovedá za škody vtedy, len ak preukázateľne poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, pričom spoločnosť Atos nebude povinná uhradiť ušlý zisk ani iné nepriame škody (najmä náklady na obnovu stratených a/alebo poškodených dát) a celková výška náhrad škôd, vrátane dohodnutých zmluvných pokút, ktorú si odberateľ bude môcť nárokovať a ktorú spoločnosť Atos bude musieť nahradiť, nepresiahne v žiadnom prípade sumu 50 % z ceny dodávky, pri ktorej takáto škody vznikla a to aj v prípade spôsobenia viacerých škôd, bez ohľadu na ich počet.
 • Pri opakujúcich sa plneniach sa celková výška náhrad škôd určí vo výške 100 % z ceny dodávky za jeden kalendárny rok, v ktorom vznikla škoda a to aj v prípade spôsobenia viacerých škôd, bez ohľadu na ich počet.
 • Odberateľ uznáva, že v čase vzniku záväzkového vzťahu nemôže spoločnosť Atos ako možný dôsledok porušenia svojich povinností zo záväzkového vzťahu predvídať škodu vyššiu ako 50 % z ceny dodávky, pri ktorej takáto škody vznikla, resp. pri opakujúcich sa plneniach 100 % z ceny dodávky za jeden kalendárny rok, v ktorom vznikla škoda, a to ja v prípade spôsobenia viacerých škôd, bez ohľadu na ich počet.
 • Ak odberateľ nedodrží všeobecne platné podmienky pre montáž, uvedenie do prevádzky a používanie (ako je napr. uvedené v návode na obsluhu), je zodpovedný za takto vzniknuté škody.

11. Práva duševného vlastníctva a autorské práva

 • V prípade, že súčasne s dodávkou bude odberateľovi dodané aj autorské dielo definované podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), ktorého autorom je tretia osoba iná ako spoločnosť Atos, bude odberateľovi patriť právo použitia podľa odovzdaných licencií.
 • V prípade, že súčasne s dodávkou bude odberateľovi dodané aj autorské dielo, ktorého nositeľom autorských práv je spoločnosť Atos, je odberateľovi udelená nevýhradná časovo a územné obmedzená licencia oprávňujúca odberateľa použiť dielo pre svoju potrebu na účel uvedený v zmluve. Ak nie je dohodnuté inak, licenčným obdobím sú 3 roky od dátumu prevzatia dodávky odberateľom a licenčným územím je územie Slovenskej republiky. Spracovať autorské dielo môže odberateľ iba v rozsahu, ktorým v zmysle Autorského zákona nezasahuje do práva autora. Súhlas na používanie autorského diela treťou osobou bude môcť odberateľ udeliť len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Atos. Licenciu oprávňujúcu na použitie autorského diela bude môcť odberateľ postúpiť udeliť len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Atos. Odberateľovi nebudú odovzdané zdrojové kódy k autorskému dielu.
 • Oprávnenia z licencie k autorskému dielu vzniknú dňom uhradenia odmeny za licenciu, ak sa účastníci zmluvného vzťahu nedohodnú inak.
 • Oprávnenia z licencie k autorskému dielu zaniknú, ak odberateľ nezaplatí cenu dodávky a/alebo v prípade, že poruší akýmkoľvek spôsobom licenčné podmienky podľa týchto VDP.
 • Dokumentáciu (napr. plány, technické podklady, manuály, príručky) dodanú spoločnosťou Atos k autorskému dielu je odberateľ oprávnený používať spôsobom vyplývajúcim z účelu, na ktorý bola dokumentácia vytvorená. Všetky podklady použité pre vykonanie autorského diela zostávajú duševným vlastníctvom spoločnosti Atos.

12. Rozhodné právo, príslušnosť súdu, čiastočná neplatnosť a neúčinnosť VDP

 • Zmluva a záväzkový vzťah z nej vyplývajúci sa spravuje slovenským právnym poriadkom.
 • V prípade zahraničného odberateľa sa ustanovenia kolíznych noriem slovenského práva odkazujúce na použitie cudzieho práva sa nepoužijú.
 • Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, rozhodne s konečnou platnosťou príslušný súd Slovenskej republiky v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • V prípade, že niektoré z ustanovení týchto VDP je neplatné alebo neúčinné, neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VDP, ani samotnej zmluvy. Obdobne Predchádzajúce ustanovenie sa obdobne použije aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto VDP je nevykonateľné.

13. Reexport

 • Ak odberateľ tovar dodaný spoločnosťou Atos (hardvér a/alebo softvér a/alebo technológia, ako aj príslušná dokumentácia bez ohľadu na postup a spôsob obstarania) alebo diela a služby poskytnuté spoločnosťou Atos (vrátane všetkých druhov technickej podpory) ďalej dodáva tretej osobe, je povinný dodržiavať všetky platné predpisy národného a medzinárodného práva kontroly (re-) exportu. Pri každom ďalšom dodaní takýchto tovarov alebo diel a služieb tretej osobe musí odberateľ dbať na predpisy kontroly (re-) exportu Nemeckej spolkovej republiky, Európskej únie a Spojených štátov amerických.
 • Odberateľ pred ďalším dodaním tovarov, diel alebo služieb spoločnosti Atos tretej osobe preverí a pomocou vhodných opatrení zabezpečí, aby:
  • pri takomto ďalšom dodaní tovarov alebo diel a služieb na tretiu osobu, počas uzatvárania a sprostredkovania zmlúv týkajúcich sa týchto tovarov, diel a služieb, alebo pri poskytovaní iných hospodárskych prostriedkov/zdrojov v súvislosti s takýmito tovarmi, dielami a službami, neporušil embargo Európskej únie, Spojených štátov amerických a/alebo Organizácie Spojených národov, a to s prihliadnutím na prípadné obmedzenia domáceho obchodu;
  • tieto tovary, diela a služby neboli určené na použitie v spojení so zbrojením, jadrovou technológiou alebo zbraňami, ktoré je zakázané alebo vyžaduje povolenie, ibaže by takéto povolenie bolo predložené;
  • sa dodržiavali predpisy všetkých príslušných sankčných zoznamov Európskej únie a Spojených štátov amerických týkajúce sa obchodného styku so spoločnosťami, osobami a organizáciami uvedenými v týchto zoznamoch.
 • Ak je to potrebné pre výkon revízie exportnej kontroly zo strany úradov alebo spoločnosti Atos, poskytne kupujúci spoločnosti Atos na základe jej výzvy bezodkladne všetky informácie o koncovom zákazníkovi, mieste konečného dodania a o účele použitia dodaného tovaru alebo diel a služieb poskytnutých zo strany spoločnosti Atos, a taktiež platné obmedzenia vyplývajúce z exportnej kontroly.
 • Odberateľ vysporiada v celom rozsahu všetky nároky, ktoré si budú úrady alebo iné tretie osoby uplatňovať voči Atos z dôvodu nerešpektovania právnych povinností vyplývajúcich z exportnej kontroly zo strany odberateľa a zaväzuje sa nahradiť Atos všetky v tejto súvislosti vzniknuté škody a náklady.

14. Mlčanlivosť, ochrana údajov

 • Za „dôverné informácie“ pre účely týchto VDP sa považujú všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, poznatky, dokumenty alebo akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia, (i) ktoré sa týkajú zmluvy a jej plnenia (najmä zmluva, informácie o právach a povinnostiach zmluvných strán ako i informácie o cene), (ii) ktoré sa týkajú účastníka zmluvného vzťahu (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o účastníkovi zmluvného vzťahu), (iii) ktoré sa týkajú zákazníkov spoločnosti Atos, (iv) pre ktoré je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, daňové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti), (v) ktoré boli poskytnuté účastníkovi zmluvného vzťahu pred nadobudnutím platnosti a účinnosti zmluvy, pokiaľ sa týkajú jej predmetu a/alebo obsahu (najmä žiadosť o cenovú ponuku, cenová ponuka) a/alebo (vi) ktoré sú výslovne označené ako „dôverné“, „confidential“, „proprietary“ alebo iným obdobným označením.
 • Odberateľ sa zaväzuje udržiavať v prísnej tajnosti, zachovávať mlčanlivosť a chrániť dôverné informácie pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením, a to i po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy.
 • Dôverné informácie môžu byť použité výhradne na účely plnenia predmetu zmluvy.
 • Dôverné informácie môžu byť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Atos poskytnuté a/alebo sprístupnené iba v prípade:
  • ak to bude potrebné pre plnenie jej povinností zo záväzkového vzťahu zo zmluvy alebo zo záväzkového vzťahu vzniknutého v súvislosti so zmluvou,
  • ak to bude potrebné pre výkon jej práv zo záväzkového vzťahu zo zmluvy alebo zo záväzkového vzťahu vzniknutého v súvislosti so zmluvou,
  • ak na to bude povinný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu alebo podľa vykonateľného rozhodnutia, opatrenia alebo výzvy príslušného orgánu,
  • ak to bude potrebné v súdnych, rozhodcovských, správnych a iných obdobných konaniach,
  • ak treťou osobou bude osoba, ktoré vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciám bude mať zákonom uloženú povinnosť zachovávania mlčanlivosti,
  • ak treťou osobou bude osoba, ktorej plnenia spoločnosť Atos použije na plnenie povinností zo záväzkového vzťahu zo zmluvy alebo zo záväzkového vzťahu vzniknutého v súvislosti so zmluvou (subdodávatelia a partnerské spoločnosti),
  • ak treťou osobou bude spoločnosť patriaca do koncernu (skupiny) Atos,
  • ak pôjde o možnosť spojenia sa s kontaktnou osobou účastníka zmluvné vzťahu a tieto informácie budú tretím osobám poskytované alebo sprístupňované na účely referencií, propagácie alebo informovania verejnosti.
 • Údaje odberateľa (údaje zapisované do obchodného registra, telefónne a faxové čísla ako aj iné údaje, ktoré sú potrebné na doručovanie, ktoré sa vyskytujú v súvislosti s modernými komunikačnými technikami, pracovné miesta, kontaktné osoby, objednané tovary, dodávané množstvá) z každého obchodného prípadu budú spracovávané výlučne na účely plnenia zmluvy, predovšetkým na účely správy a zúčtovanie s automatickou podporou.
 • Odberateľ týmto dáva svoj výslovný súhlas, aby údaje z jednotlivých obchodných prípadov podľa bodu 14.5 týchto VDP boli poskytnuté akýmkoľvek iným spoločnostiam v rámci koncernu Atos, predovšetkým Atos SE, za účelom poskytnutia informácií a v rámci koncernovo predpísaných informačných povinností pre štatistické účely a risk management.
 • V prípade, že pri plnení povinností spoločnosti Atos zo zmluvy bude nevyhnutné, aby mala spoločnosť Atos prístup k osobným údajom chráneným podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, odberateľ je povinný na svoje náklady vopred zabezpečiť pre spoločnosť Atos súhlas dotknutých osôb na každé nakladanie s osobnými údajmi.
 • Odberateľ je zároveň povinný na požiadanie spoločnosti Atos ako aj z vlastnej iniciatívy včas a riadne poskytovať všetku súčinnosť potrebnú na to, aby spoločnosť Atos pri plnení záväzkov zo zmluvy týkajúcich sa osobných údajov mohla riadne plniť zákonné a zmluvné povinnosti pri ich ochrane.

15. Rôzne

 • Bez predchádzajúceho písomného súhlasu nie je odberateľ oprávnený jeho pohľadávky voči spoločnosti Atos postúpiť na tretie osoby, založiť alebo ich použiť akýmkoľvek iným spôsobom ako predmet právneho úkonu. Odberateľ zároveň nie je oprávnený pohľadávky voči spoločnosti Atos započítať so svojimi záväzkami. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie povinností odberateľa.
 • Pre doručovanie písomností medzi účastníkmi zmluvného vzťahu súvisiacich so zmluvou platí, že písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej faktického doručenia druhému účastníkovi zmluvného vzťahu. Písomnosť sa tiež považuje za doručenú dňom, keď márne uplynie lehota na prevzatie si zásielky na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade úmyselného konania adresáta majúceho za následok neúspešné doručenie písomnosti.

V Bratislave dňa 1. júna 2016