Atos nabywa firmę Bull w celu stworzenia europejskiego lidera technologii Cloud, cyber-bezpieczeństwa i Big Data.

Paryż, 29 maja 2014 

Atos, międzynarodowa firma świadcząca usługi w zakresie technologii informatycznych oraz Bull, zaufany partner rozwiązań biznesowych, razem ogłosili zamiar przeprowadzenia gotówkowego wezwania przez Atos dla wszystkich wyemitowanych i wymagalnych akcji w kapitale firmy Bull.


Wezwanie firmy Atos wyceniono na 4,90 euro za akcję firmy Bull w gotówce, co stanowi 22% premię w stosunku do ceny zamknięcia akcji Bull (4,01 euro) w piątek, 23 maja 2014, ostatniego dnia notowań przed tym ogłoszeniem oraz 30% premię w stosunku do 3-miesięcznej średniej ważonej ceny akcji (3,77 euro). Wezwanie będzie również skierowane do obligatariuszy uprawnionych do objęcia udziałów w cenie 5,55 euro za akcję.


Oferta wycenia w pełni rozwodniony kapitał zakładowy Grupy Bull na około 620 milionów euro. Oferta zakłada osiągnięcie poziomu minimum 50% + 1 akcja kapitału zakładowego Bulla, a Atos zamierza ostatecznie wykluczyć z obrotu giełdowego akcje firmy Bull w drodze wykupu akcji lub późniejszego połączenia obu spółek.

25 maja 2014 r. zarząd firmy Bull wyraził swoje pełne i jednomyślne poparcie dla transakcji i wyznaczył na mocy rozporządzenia francuskiego Nadzoru Rynków Finansowych (AMF), niezależnego eksperta w celu zapewnienia rzetelności opinii w sprawie warunków oferty.


W piątek 23 maja 2014, Zarząd firmy Atos także wyraził swoje pełne i jednomyślne poparcie dla transakcji.


Akcjonariusze Crescendo Industries i Pothar Investments, reprezentujący łącznie 24,2% akcjonariatu firmy Bull, zobowiązali się do odpowiedzenia na wezwanie złożone przez Atos.


Thierry Breton, Prezes i Dyrektor Generalny firmy Atos, powiedział: „Z zadowoleniem przyjmuję to połączenie jako duży krok do wzmocnienia naszej pozycji europejskiego lidera w technologii Cloud, Big Data oraz cyber-bezpieczeństwa, w kierunku naszego planu „2016 Ambition”, by stać się preferowaną globalną marką IT. Uznane zespoły specjalistów firmy Bull, doświadczonych w zaawansowanych technologiach, takich jak wysokie moce obliczeniowe, zarządzanie i analiza danych, idealnie uzupełnią działalność firmy Atos na dużą skalę. Dzięki naszym możliwościom integracji i kulturze efektywności operacyjnej, transakcja ta będzie bardzo korzystna dla klientów, pracowników i akcjonariuszy firm Bull i Atos”.


Philippe Vannier, Prezes i Dyrektor Generalny Bull Group, powiedział: „Grupa Bull odniesie znaczne korzyści z połączenia się z firmą Atos, jedną z najlepszych, globalnych firm informatycznych, co ma na celu między innymi przyspieszenie realizacji planu strategicznego pod nazwą „One Bull”. Z niecierpliwością czekam na to nowe otwarcie w rozwoju firmy, gdzie każdy z pracowników będzie mógł wnieść wartość dodaną. Razem z firmą Atos dzielimy tę samą pasję do technologii biznesowych”.


Krok w kierunku zostania preferowaną globalną marką IT poziomu Tier 1

W ramach planu „Ambition 2016”, ta transakcja umocni pierwszą pozycję Atos w obszarze technologii Cloud w Europie, ugruntuje pozycję światowego lidera w usługach outsourcing'u i integracji systemów. Uzupełniające się technologie potwierdzą wpływ firmy Atos na biznes, co zapewni jej dalszy wzrost, wzmacniając ofertę firmy Atos jako przełomową i innowacyjną.


Tworząc numer 1 w Europie w zakresie operacji Cloud

Transakcja wzmocni pozycję firmy Atos jako lidera na europejskim rynku rozwiązań Cloud z przychodami na poziomie około 400 milionów euro, wliczając Canopy. Poprawi to z pewnością działalność w zakresie rozwiązań chmurowych całej grupy, jako że Bull wniesie nowe możliwości techniczne i technologie, które Canopy zamierzała rozwijać, przyspieszając w ten sposób czas potrzebny do wejścia na rynek poszczególnych segmentów związanych z technologią Cloud.


Powstanie lidera w zakresie Big Data i cyber-bezpieczeństwa

Atos zamierza stworzyć jednostkę biznesową odpowiedzialną za Big Data i cyber-bezpieczeństwo pod marką Bull z przychodami około 500 mln euro. Celem jest zwiększenie globalnego zasięgu firmy Atos wśród istniejących operacji w tych segmentach, w których Bull ma unikalne kompetencje, tj. w zakresie cyber-bezpieczeństwa i dużych mocy obliczeniowych (High Perfomance Computing - HPC).


Rynek Big Data rośnie szybko. Jego wzrost wynosi w przybliżeniu 40% rocznie i oczekuje się, że osiągnie poziom 12 miliardów euro w 2015 roku. Znaczna część operacji typu Big Data wymaga technologii HPC, a Bull jest europejskim liderem na tym rynku. Przekrojowa znajomość rynku firmy Atos, duża baza klientów i kompetencje w zakresie integracji systemów w połączeniu z kompetencjami firmy Bull w obszarze HPC, rozwiną ofertę firmy Atos i zwiększą zasięg biznesowy firmy Bull. Umożliwi to również dalszy rozwój rozwiązań analitycznych i zajęcie mocnej pozycji na rozwijającym się rynku Big Data.


Na wysoce rozproszonym rynku cyber-bezpieczeństwa, gdzie koegzystują niszowi gracze, połączenie kompetencji firm Bull i Atos tworzy czołowego, dużego dostawcę produktów i usług. Nowa Grupa będzie czerpała korzyści z własnego działu Badań i Rozwoju, opatentowanych technologii, produktów typu hardware i software o specyficznych cechach projektowych dla wybranych sektorów takich jak cyber-bezpieczeńswo i bezpieczeństwo w Chmurze. Wszystkie linie serwisowe Grupy skorzystają na tym unikalnym zestawieniu aktywów, aby skuteczniej pozyskiwać duże zamówienia, jako że bezpieczeństwo jest obecnie kluczowym elementem budowania zaufania w środowisku cyfrowym.


Kluczowe dziedziny firmy Atos wzmocnione w konkretnych regionach i pionach

Usługi Zarządzane świadczone przez firmę Atos zostaną uzupełnione przez około 500 mln euro dochodów pochodzących z firmy Bull. Pozwoli to na wzbogacenie aktualnej oferty firmy Atos poprzez skorzystanie z unikalnych kompetencji firmy Bull w zakresie usług Mission Critical Maintenance oraz Mainframe Migration, co umożliwi firmie Atos dotarcie do nowych branż na jeszcze większą skalę. Firma Bull wniesie nowe kompetencje w zakresie Mainframe Migration i ugruntuje dalsze strategiczne partnerstwo z firmą EMC.


W obszarze integracji systemów, wkład około 300 mln euro pochodzących z przychodów firmy Bull zwiększy skalę i rozszerzy bazę klientów, wzmacniając potencjał sprzedażowy firmy Atos, zwłaszcza w sektorach produkcyjnym, bankowości, obronnym i publicznym. Dostosowanie zakresu działań firmy Bull do najlepszych praktyk Atos poprzez zastosowanie operacyjnego programu doskonalenia ma generować wyższe marże zysku z projektu, zgodnie z trzyletnim planem firmy Atos.


Z geograficznego punktu widzenia, połączenie wzmocni europejskie przywództwo firmy Atos, zwłaszcza we Francji, gdzie po połączeniu przychody przekroczą 2 mld euro (pro forma 2013 r.), co znajdzie swoje odzwierciedlenie szczególnie w sektorach publicznym i bankowym.


Znaczny potencjał tworzenia wartości i atrakcyjny profil finansowy

Połączenie poprawi efektywność operacyjną poprzez redukcję kosztów sprzedaży, ogólnych i administracji włączając w to koszty związane z nieruchomościami oraz zmniejszy koszty zakupów dzięki wykorzystaniu efektu skali.


Potencjał synergii kosztowej szacowany na 80 mln euro rocznie, liczony w okresie 24 miesięcy, składa się z:
• Przyśpieszenia planu „One Bull” z estymacją oszczędności kosztowych na poziomie 30 milionów euro;
• Redukcji kosztów pośrednich o 30 milionów w połączonych operacjach międzynarodowych i funkcjach wsparcia;
• Dodatkowych oszczędności w wysokości 20 milionów euro na zakupach i nieruchomościach.


Te synergie kosztowe są poparte dobrze zaplanowaną strategią integracyjną w działalności firmy, w oparciu o przeprowadzone programy transformacji w poprzednich dużych transakcjach. Koszty wdrożenia szacowane są na 45 mln euro w okresie 24 miesięcy. Kwota ta jest dodatkiem do 50 lub 60 mln kosztów planu „One Bull” ogłoszonego w styczniu 2014 roku. W ramach trwającego planu „One Bull” kierownictwo firmy Bull zamierza stworzyć rezerwy księgowe na poczet tych kosztów dla Komitetu Audytu oraz Zarządu firmy Bull, zatwierdzających zamknięcie rozrachunków do dnia 30 czerwca 2014 roku.


Transakcja ma przyczynić się do wzrostu EPS firmy Atos o ponad 10% po 24 miesiącach integracji i utrzymania trwałej elastyczności finansowej firmy Atos, by w dalszym ciągu mogła wdrażać swoją strategię rozwoju.


Szczegóły wezwania

Warunki wezwania mogą być podsumowane następująco:
• Zaplanowane gotówkowe wezwanie firmy Atos dla wszystkich wyemitowanych i wymagalnych akcji w kapitale Grupy Bull
• 4,90 euro za akcję w gotówce, co daje 30% premię w stosunku do wartości 3-miesięcznej średniej ważonej ceny akcji (3,77 euro)
• Oferta obejmuje również obligacje zamienne firmy Bull w cenie 5,55 euro za akcję
• Celem jest osiągnięcie minimum 50% + 1 akcja kapitału firmy Bull
• Transakcja nie jest uwarunkowana zgodą urzędu antymonopolowego
• Crescendo Industries i Pothar Investments posiadający 24,2% kapitału Bulla, zobowiązali się odpowiedzieć na wezwanie
• Celem jest ostateczne wycofanie z obrotu akcji firmy Bull w drodze wykupu lub późniejszego połączenia
• Zaplanowane wezwanie zostało jednomyślnie zatwierdzone przez Zarządy firm Atos oraz Bull


Rozważany harmonogram

• Początek czerwca 2014 r.: Złożenie wezwania do francuskiego Nadzoru Rynków Finansowych (AMF)
• Początek lipca 2014 r.: Otwarcie wezwania
• Koniec lipca 2014 r.: Zamknięcie wezwania oraz ogłoszenie wyników
• Połowa sierpnia 2014 r.: Rozliczenie i dostarczenie akcji
• W dalszej kolejności, potencjalne wznowienie wezwania oraz potencjalny wykup lub realizacja fuzji


Tele-konferencja analityków i inwestorów

W dniu, 26 maja 2014, Thierry Breton prezes firmy Atos, razem z Phillipem Vannier prezesem Grupy Bull, podczas tele-konferencji odnieśli się do projektu i odpowiedzieli na pytania osób związanych z branżą finansową.


Konferencja oraz prezentacja będą dostępne na: atos.net w sekcji inwestorskiej.


Konferencja prasowa

W dniu 26 maja 2014, Thierry Breton, prezes firmy Atos, razem z Phillipem Vannier, prezesem Grupy Bull, wzięli udział w konferencji prasowej.
Prezentacja będzie dostępna na: atos.net w sekcji inwestorskiej.

O Atos

Atos SE (Societas Europaea) jest międzynarodową firmą zajmującą się usługami informatycznymi, której przychód w roku 2013 wyniósł 8.6 miliarda Euro, zatrudniającą 77 100 pracowników w 52 krajach. Obsługując globalną bazę klientów, dostarcza usługi IT w trzech obszarach: Usługi Konsultingowe i Technologiczne, Integracja Systemów i Usługi Zarządzane oraz Outsourcing Procesów Biznesowych. Firma jest ekspertem w zakresie technologii i znajomości branż: produkcja, handel detaliczny i usługi; sektor publiczny, opieka zdrowotna i transport; usługi finansowe; telekomunikacja i media.


Atos jest spółką notowaną na rynku NYSE Euronext w Paryżu. Działa pod markami Atos, Atos Consulting & Technology Services, Worldline oraz Atos Worldgrid. Jest Światowym Partnerem Informatycznym Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Będzie dostawcą technologii informatycznych dla MKOl do 2024 roku.
W Polsce Atos działa od 2000 roku. W oddziałach firmy w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku zatrudnia ponad 2700 osób.


Po więcej informacji zapraszamy na:

atos.net
pl.atos.net
facebook.com/atos.polska

Kontakt

Atos

Relacje inwestorskie:

Gilles Arditti Tel +33 (0) 1 73 26 00 66
gilles.arditti@atos.net

Prasa:

Sarah-Pearl Bokobza Tel +31 (0) 1086 0172
sarah-pearl.bokobza@atos.net
DGM Tel +33 (0) 1 40 70 11 89

Rothschild pełni rolę jedynego doradcy finansowego firmy Atos dla tej transakcji.


Bull


Relacje inwestorskie:

Vincent Biraud Tel +33 (0)1 58 04 04 23
vincent.biraud@bull.net

Prasa:

Aurélie Negro Tel +33 (0)1 58 04 05 02
aurelie.negro@bull.net