Sustainability in Nederland

CO2 Prestatieladder

Footprint

Atos’ CO2 footprint (directe en indirecte emmissies (scope 1 en 2) bestaat uit een aantal belangrijke componenten waarvan de procentuele samenstelling jaarlijks geleidelijk verandert als gevolg van het toepassen van de Trias Energetica strategie. Voor 2016 was die samenstelling als volgt:

 

Sinds 2008 (referentiejaar Atos) wordt de CO2 footprint gemeten en vertoont zij een sterke reductie over de jaren heen.*

 

Voor de ketenemmissies (scope 3 volgens de CO2 Prestatieladder) is gekozen voor de twee meest materiële CO2-bronnen van Atos. Dit betreft woon werk verkeer en kapitaalgoederen in de vorm van de inrichting van de datacenters. De ketenanalyses zijn beschikbaar op de SKAO website.

(*) De getoonde emissie is conform de Nederlandse Elektriciteitswet. Volgens SKAO-norm, waarbij alleen groene stroom uit Nederlandse wind wordt geaccepteerd, is de emissie 20.295,3 ton hoger.

Thema’s, processen en resultaten

Thema’s

Atos hanteert vier milieu gerelateerde thema’s waarbinnen continue energie en CO2-efficiency projecten en acties worden uitgevoerd door de verantwoordelijke procesmanagers:

 • Green offices
 • Green datacenters
 • Green travel
 • Sustainable purchasing

Green offices concentreert zich op aanpassingen van kantoorgebouwen, efficiënter gebruik van vierkante meters en energie besparingen op verlichting en verwarming. Green datacenters richt zich vooral op sterke vermindering van elektriciteitsgebruik door toepassen van state-of-the-art energie-efficiëntie maatregelen. De ketenanalyse Ontwikkel en Test omgeving binnen Atos geeft hier meer inzicht in.

Green travel stimuleert het nieuwe werken en continue verdergaande besparingen op brandstof gebruik (onder andere door aanscherping van de norm voor CO2 uitstoot van het wagenpark). De ketenanalyse Radiuz Card gaat verder in op openbaar vervoer stimulatie.

Sustainable purchasing focust op duurzaam gedragsverandering bij onze key-leveranciers vooral met betrekking tot energie en CO2.

Omdat Atos, als ICT-bedrijf, geen infrastructurele projecten uitvoert, zijn de mogelijkheden om tijdens projecten CO2 te besparen beperkt tot het limiteren van vervoersbewegingen en energie-efficiënt inzetten van ICT-apparatuur en software. De resultaten van ICT en consultancy projecten, uitgevoerd voor klanten, kunnen echter voor grote besparingen zorgen.

Processen

Atos hanteert daarom een aantal processen om continue CO2-reductie te bereiken:

 • Het energiemanagement proces bestaat enerzijds uit het betrouwbaar verzamelen van energie data, valideren en rapporteren, waarna energie efficiëntie acties worden gepland, uitgevoerd en gecontroleerd op efficiëntie resultaat; anderzijds uit het verzamelen van efficiëntie ideeën buiten metingen om, zoals ervaringen en ideeën wereldwijd bij stakeholders en wetenschappelijke en technische ontwikkelingen. NEN –EN 16001, ISO 50001 en NEN-ISO 14064-1 vormen hiervoor de basis.
 • Het green project management proces zorgt ervoor dat projecten waarin en waarmee CO2, energie of materialen bespaard kunnen worden, ook daadwerkelijk op die aspecten worden gemanaged.
 • Het green project monitoring proces zorgt voor registratie van die projecten en het verbreiden van leerervaringen.
 • Diverse audit en benchmark processen met erkende experts in de markt op dat gebied toetsen voortdurend waar verder energie- en CO2-efficientie verbeterd kan worden. Dit vindt onder meer plaats in Atos’ datacenters.

Atos heeft een green project management methodiek ontwikkeld om projecten energie- en CO2-efficienter te maken. Bij projecten waarop Atos CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkrijgt, wordt gebruik gemaakt van deze green project management methodiek.

Resultaat

Tussen 2008 en 2016 heeft Atos haar totale CO2 footprint (op basis van de ladder conversiefactoren) met 80% verminderd.

 

Reductie

Atos CO2 reductie doelstellingen vormen integraal onderdeel van Atos milieubeleid, waardoor Atos de afgelopen jaren druk bezig is geweest met het behalen van deze duurzaamheidsdoelstellingen. Hierin hebben we flinke stappen gezet in vooral het verhogen van onze energie-efficiëntie en het verlagen van onze CO2-footprint. Mede door wisselende accenten binnen ons Global duurzaamheidsprogramma, vaak gedreven door ontwikkelingen in de sector, betekent dit dat doelstellingen soms bijgesteld zijn of veranderd zijn.

 

In november 2016 is onze wereldwijde Ambition 2020 gepresenteerd aan aandeelhouders en medewerkers. Hierin zijn ook een aantal niet-financiële KPIs opgenomen waar we de komende jaren de focus op gaan leggen. Binnen Atos Nederland zijn we druk bezig met het vertalen van deze doelstellingen naar een lokaal plan. De nieuwe doelstellingen verwachten wij in januari 2017 te kunnen presenteren op deze website.

 

In de Milieubeleidsverklaring van Atos worden concrete doelstellingen toegelicht. De doelstellingen in de Milieubeleidsverklaring van 2015 waren als volgt:

 • Alle strategische datacenters en locaties met meer dan 500 medewerkers, ISO14001 gecertificeerd per december 2016
 • Verbeter energie-intensiteit per omzet met 5% (2014 à 2015)
 • Verbeter energie-efficiëntie met 30% tussen 2008 en 2020 (MJA-convenant)
 • Beperk de hoeveelheid brandstof per FTE voor werkgerelateerd reizen tussen 2015 en 2017 met 20%
 • Minimaal 95% van de gebruikte elektriciteit afkomstig van duurzame energiebronnen
 • Gemiddelde PUE in strategische datacenters teruggebracht tot max. 1.45 in 2016 en later

Om deze doelstellingen te bereiken dienden de volgende targets per jaar behaald te worden.

Onderstaand is te zien hoe de gestelde doelen zijn behaald.

In het verleden gestelde doelen en daarop behaalde performance zijn te bekijken onder Historie doelstellingen en performance

Initiatieven

Om de CO2 uitstoot verder terug te dringen participeert Atos passief (2.D.1), actief (3.D.1) en initiatiefnemend (4.D.1) in diverse relevante initiatieven met stakeholders.

Zo is Atos lid van:

Internationale lidmaatschappen: Atos is wereldwijd actief lid van de toonaagevende instanties op gebied van (onder andere) CO2-reductie in de wereld zoals:

 • Consortium Green IT Amsterdam: Atos is actief in dit platform dat zich ten doel stelt in 2025 de CO2-emissie met 40% teruggedrongen te hebben t.o.v. 1990.
 • U15: Atos participeert in dit initiatief van de provincie Utrecht om drukke regio’s in Nederland beter en vooral duurzamer bereikbaar te maken als onder deel van het overheidsinitiatief “Beter benutten”.
 • Utrecht Sustainability Institute (USI): USI is een toonaangevend netwerk instituut op het gebied van duurzaamheid. De kern van de missie van het USI is het bijdragen aan de transitie naar duurzame urbane regio’s, zowel nationaal als internationaal. Atos neemt actief deel aan dit initiatief als bedrijven partner en daarnaast sponsort Atos dit instituut voor 15.000 Euro per jaar. Het bedrijventeam komt 4 keer per jaar bij elkaar voor overleg naast overleg voor eventuele werkgroepen.  Atos is actief in de werkgroep Greening by ICT waarbinnen het EnergieKompas wordt ontwikkeld in samenwerking met Eneco, Stedin, Gemeente Utrecht, Portaal Wonen en USI/ Universiteit van Utrecht.

 

Actief neemt Atos deel aan:

 • MJA-convenant: Atos NL heeft in 2009 het MJA3-convenant ondertekend waarin zij zich verbindt om tussen 2008 en 2020 haar energie efficiency met minimaal 30% te verhogen. Via planning, realisatie en monitoring moet minimaal 2.5%/jaar energie efficiency worden gerealiseerd.
 • ICT-routekaart: Atos is actief in verschillende werkgroepen van de ICT-routekaart: een initiatief van agentschapNL om, binnen de ICT-sector in Nederland, visie en actieplan te ontwikkelen om in 2030 te komen tot 50% energie reductie in de sector en CO2-neutraliteit.
 • BERL-project: Bio-diesel creatie uit de best van de “Jatropha Curcas” boom, waarbij Atos pro deo de software ontwikkeling en introductie bij lokale boeren en bedrijven verzorgt (Bangladesh en Malawi).
 • Predictive Maintenance: Op basis van Big Data technieken wordt onderhoud niet meer in vaste schema’s uitgevoerd, maar wanneer het echt nodig is. Hierdoor wordt de levensduur van productie middelen vergroot, wat leidt tot minder vervanging en daarmee minder CO2 uitstoot.
 • Slimmer boren naar olie: Op basis van Big Data technieken wordt met duidelijk meer kans op resultaat geboord naar olie. Hierdoor zijn minder proefboringen nodig wat leidt tot minder CO2 uitstoot.

 • Sensor City Assen: Gemeente Assen heeft een open lucht laboratorium voor sensoren gemaakt. Atos helpt mee aan het ontsluiten van de data door gebruik making van Big Data tool Hadoop. M.b.v. sensoren kunnen bijvoorbeeld lantarens slimmer aan en uit gedaan worden, wat leidt tot minder CO2 uitstoot.

Atos heeft een aantal eigen duurzame initiatieven tot portfolio elementen verheven om klanten te helpen energie te besparen en daarmee de CO2 uitstoot verder terug te dringen. De belangrijkste zijn die ten behoeve van klanten met Data Centra (DCIM) en Productiebedrijven (WAVE) (4.D.1):

 • DCIM: Atos heeft een DCIM applicatie suite gebouwd op basis van Siemens 3D CAD software en PLM software en OSISoft software. Hiervoor zijn modelleer-methodieken en analyse functies ontwikkeld waarmee bestaande en nieuwe server centra energie zuiniger ingericht kunnen worden. Er is gebruik gemaakt van Atos’ kennis over de warmtehuishouding en Atos’ kennis over het inrichten en exploiteren van een server centrum.
 • WAVE: Atos levert een Cloud-dienst op basis van WonderWare software, die klanten in staat stelt om hun verbruik te monitoren en deze te relateren aan de karakteristieken van hun productieproces. WAVE ondersteunt het energie (reductie) management proces voor middelgrote productiebedrijven door meten en monitoring, analyse en alarmering. Bij WAVE+ worden de business processen ingericht voor continue verbetering, is er advies voor verbeteringen in het proces en de monitoring en is er ruimte voor technisch advies.

Historie – doelstellingen en performance

De doelstellingen opgesteld in 2011 / 2012 zijn als volgt:

 • Verbeteren van energie efficiëntie (GJ/FTE) tussen 2008 en 2020 met 30%
 • Additioneel verlagen van de CO2-footprint (ton CO2) tussen 2012 en 2015 met 30%
 • Verminderen van de hoeveelheid brandstof per medewerker (Liter/FTE) voor bedrijfsvervoer tussen 2012 en 2015 met 30%
 • Absolute virtualisatiegraad Atos datacenters naar 66% in 2014
 • Actief gebruik van openbaar vervoer business card verhogen tot 40% in 2014
 • Minimaal 95% van de gebruikte elektriciteit afkomstig van duurzame energiebronnen

De doelen van 2015 zijn gehaald met uitzondering van de doelstelling voor het openbaar vervoer. Dat komt voornamelijk omdat we door het nieuwe werken minder zijn gaan reizen. We hebben een nieuwe target opgesteld in de Milieubeleidsverklaring. Zie voor verdere analyse de Ketenanalyse Radiuz Card. Dit heeft mede geleid tot een aangepaste doelstelling om de hoeveelheid brandstof per FTE voor werkgerelateerd reizen met 20% te beperken. Bij energie-efficientie is gekozen voor de persoon gerelateerde efficiëntie (gerelateerd aan offices, vervoer en datacenters).

De geplande realisatie van de gestelde doelen tot 2020 is als volgt:

Atos rapporteert halfjaarlijks intern en extern de voortgang ten opzichte van de CO2-gerelateerde doelstellingen. De gerealiseerde performance is: