Sustainability in Nederland

CO2 Prestatieladder

Footprint

Atos’ CO2 footprint (directe en indirecte emmissies (scope 1 en 2) bestaat uit een aantal belangrijke componenten waarvan de procentuele samenstelling jaarlijks geleidelijk verandert als gevolg van het toepassen van de Trias Energetica strategie. Voor 2016 was die samenstelling als volgt:

 

Sinds 2008 (referentiejaar Atos) wordt de CO2 footprint gemeten en vertoont zij een sterke reductie over de jaren heen.*

 

Voor de ketenemmissies (scope 3 volgens de CO2 Prestatieladder) is gekozen voor de twee meest materiële CO2-bronnen van Atos. Dit betreft woon werk verkeer en kapitaalgoederen in de vorm van de inrichting van de datacenters. De ketenanalyses zijn beschikbaar op de SKAO website.

(*) De getoonde emissie is conform de Nederlandse Elektriciteitswet. Volgens SKAO-norm, waarbij alleen groene stroom uit Nederlandse wind wordt geaccepteerd, is de emissie 20.295,3 ton hoger.

Thema’s, processen en resultaten

Thema’s

Atos hanteert vier milieu gerelateerde thema’s waarbinnen continue energie en CO2-efficiency projecten en acties worden uitgevoerd door de verantwoordelijke procesmanagers:

 • Green offices
 • Green datacenters
 • Green travel
 • Sustainable purchasing

Green offices concentreert zich op aanpassingen van kantoorgebouwen, efficiënter gebruik van vierkante meters en energie besparingen op verlichting en verwarming. Green datacenters richt zich vooral op sterke vermindering van elektriciteitsgebruik door toepassen van state-of-the-art energie-efficiëntie maatregelen. De ketenanalyse Ontwikkel en Test omgeving binnen Atos geeft hier meer inzicht in.

Green travel stimuleert het nieuwe werken en continue verdergaande besparingen op brandstof gebruik (onder andere door aanscherping van de norm voor CO2 uitstoot van het wagenpark). De ketenanalyse Radiuz Card gaat verder in op openbaar vervoer stimulatie.

Sustainable purchasing focust op duurzaam gedragsverandering bij onze key-leveranciers vooral met betrekking tot energie en CO2.

Omdat Atos, als ICT-bedrijf, geen infrastructurele projecten uitvoert, zijn de mogelijkheden om tijdens projecten CO2 te besparen beperkt tot het limiteren van vervoersbewegingen en energie-efficiënt inzetten van ICT-apparatuur en software. De resultaten van ICT en consultancy projecten, uitgevoerd voor klanten, kunnen echter voor grote besparingen zorgen.

Processen

Atos hanteert daarom een aantal processen om continue CO2-reductie te bereiken:

 • Het energiemanagement proces bestaat enerzijds uit het betrouwbaar verzamelen van energie data, valideren en rapporteren, waarna energie efficiëntie acties worden gepland, uitgevoerd en gecontroleerd op efficiëntie resultaat; anderzijds uit het verzamelen van efficiëntie ideeën buiten metingen om, zoals ervaringen en ideeën wereldwijd bij stakeholders en wetenschappelijke en technische ontwikkelingen. NEN –EN 16001, ISO 50001 en NEN-ISO 14064-1 vormen hiervoor de basis.
 • Het green project management proces zorgt ervoor dat projecten waarin en waarmee CO2, energie of materialen bespaard kunnen worden, ook daadwerkelijk op die aspecten worden gemanaged.
 • Het green project monitoring proces zorgt voor registratie van die projecten en het verbreiden van leerervaringen.
 • Diverse audit en benchmark processen met erkende experts in de markt op dat gebied toetsen voortdurend waar verder energie- en CO2-efficientie verbeterd kan worden. Dit vindt onder meer plaats in Atos’ datacenters.

Atos heeft een green project management methodiek ontwikkeld om projecten energie- en CO2-efficienter te maken. Bij projecten waarop Atos CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkrijgt, wordt gebruik gemaakt van deze green project management methodiek.

Resultaat

Tussen 2008 en 2016 heeft Atos haar totale CO2 footprint (op basis van de ladder conversiefactoren) met 80% verminderd.

 

Reductie

Atos CO2 reductie doelstellingen vormen integraal onderdeel van Atos milieubeleid, waardoor Atos de afgelopen jaren druk bezig is geweest met het behalen van deze duurzaamheidsdoelstellingen. Hierin hebben we flinke stappen gezet in vooral het verhogen van onze energie-efficiëntie en het verlagen van onze CO2-footprint. Mede door wisselende accenten binnen ons Global duurzaamheidsprogramma, vaak gedreven door ontwikkelingen in de sector, betekent dit dat doelstellingen soms bijgesteld zijn of veranderd zijn.

 

In november 2016 is onze wereldwijde Ambition 2020 gepresenteerd aan aandeelhouders en medewerkers. Hierin zijn ook een aantal niet-financiële KPIs opgenomen waar we de komende jaren de focus op gaan leggen. Binnen Atos Nederland zijn we druk bezig met het vertalen van deze doelstellingen naar een lokaal plan.

 

In de Sustainability Policy Statement van Atos worden concrete doelstellingen toegelicht. De huidige doelstellingen zijn als volgt:

 • ISO14001 certificeren van alle strategische datacenters en locaties met meer dan 500 medewerkers in 2018 (BTN)
 • Verminderen van onze CO2 uitstoot/omzet (tCO2/miljoen Euro) van 5-15% tussen 2016 en 2020 (BTN)
 • Gemiddelde PUE in strategische datacenters lager dan 1.45 einde 2020 (BTN)
 • Gemiddelde PUE in strategische datacenters lager dan 1.36 einde 2020 (NL)
 • Verbeteren van energie efficiëntie (GJ/FTE) met 30% tussen 2008 en 2020 (NL)
 • Ten minste 95% van onze elektriciteit moet duurzaam zijn opgewekt (NL)
 • Verminderen van onze CO2 footprint binnen vervoer met 2% per jaar (NL)

Om deze doelstellingen te bereiken dienden de volgende targets per jaar behaald te worden:

 

 

 

 

 

Onderstaand is te zien hoe de gestelde doelen zijn behaald.

 

 

 

 

 

 

 

In het verleden gestelde doelen en daarop behaalde performance zijn te bekijken onder Historie doelstellingen en performance

Initiatieven

Om de CO2 uitstoot verder terug te dringen participeert Atos passief (2.D.1), actief (3.D.1) en initiatiefnemend (4.D.1) in diverse relevante initiatieven met stakeholders.

Zo is Atos lid van:

Internationale lidmaatschappen: Atos is wereldwijd actief lid van de toonaagevende instanties op gebied van (onder andere) CO2-reductie in de wereld zoals:

 • Consortium Green IT Amsterdam: Atos is actief in dit platform dat zich ten doel stelt in 2025 de CO2-emissie met 40% teruggedrongen te hebben t.o.v. 1990.

Actief neemt Atos deel aan:

 • MJA-convenant: Atos NL heeft in 2009 het MJA3-convenant ondertekend waarin zij zich verbindt om tussen 2008 en 2020 haar energie efficiency met minimaal 30% te verhogen. Via planning, realisatie en monitoring moet minimaal 2.5%/jaar energie efficiency worden gerealiseerd.

Atos heeft een aantal eigen duurzame initiatieven tot portfolio elementen verheven om klanten te helpen energie te besparen en daarmee de CO2 uitstoot verder terug te dringen. De belangrijkste is (4.D.1):

 • PRiSM: Sustainable project management, welke zich op economische duurzaamheid, milieu technische duurzaamheid en sociale duurzaamheid.

Historie – doelstellingen en performance

De doelstellingen opgesteld in 2011 / 2012 zijn als volgt:

 • Verbeteren van energie efficiëntie (GJ/FTE) tussen 2008 en 2020 met 30%
 • Additioneel verlagen van de CO2-footprint (ton CO2) tussen 2012 en 2015 met 30%
 • Verminderen van de hoeveelheid brandstof per medewerker (Liter/FTE) voor bedrijfsvervoer tussen 2012 en 2015 met 30%
 • Absolute virtualisatiegraad Atos datacenters naar 66% in 2014
 • Actief gebruik van openbaar vervoer business card verhogen tot 40% in 2014
 • Minimaal 95% van de gebruikte elektriciteit afkomstig van duurzame energiebronnen

De doelen van 2015 zijn gehaald met uitzondering van de doelstelling voor het openbaar vervoer. Dat komt voornamelijk omdat we door het nieuwe werken minder zijn gaan reizen. We hebben destijds een nieuw target opgesteld in de Milieubeleidsverklaring 2015 en nu de huidige Sustainability Policy Statement. Zie voor verdere analyse de Ketenanalyse Radiuz Card en Ketenanalyse Ontwikkel en Test omgeving. Dit heeft mede geleid tot een aangepaste doelstelling om de hoeveelheid brandstof per FTE voor werkgerelateerd reizen met 20% te beperken. Bij energie-efficientie is gekozen voor de persoon gerelateerde efficiëntie (gerelateerd aan offices, vervoer en datacenters).

De geplande realisatie van de gestelde doelen tot 2020 is als volgt:

Atos rapporteert halfjaarlijks intern en extern de voortgang ten opzichte van de CO2-gerelateerde doelstellingen. De gerealiseerde performance is: