Zorgmarkt 2012: Samen winnen of alleen verliezen

Utrecht, 21 augustus 2012

In het huidige politieke klimaat is de grootste gemene deler de sterke nadruk op kostenbeheersing en de beoordeling op kwaliteit. Deze kwaliteit moet op een transparante manier meetbaar zijn. Zorginstellingen die geen kwaliteit leveren, hebben in 2020 geen bestaansrecht en dat geldt ook voor organisaties met een inefficiënte bedrijfsvoering. In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is e-health een belangrijk antwoord op de groeiende behoefte aan kostenbesparing. Zorgaanbieders die technologie weten om te zetten naar een kwalitatief en kosteneffectief zorgaanbod hebben in deze sector overlevingskansen. Dat concludeert Atos Consulting in een update van haar white papers “Scenario Planning: de Zorgmarkt in 2020” en “Scenario Planning: de GGZ-sector in 2020”, waarin zij een tussenbalans opmaakt van belangrijke trends en huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Hierin wijst zij op de noodzaak tot meer samenwerking in de zorgketen: het is samen winnen of alleen verliezen.

In de updates van de scenario analyses staat Atos Consulting stil bij de belangrijkste trends en huidige ontwikkelingen in de zorgmarkt. In 2012 geven een aantal early warning indicatoren aan naar welk scenario de sector beweegt. De scenario's komen voort uit gesprekken met 70 bestuurders in de zorgsector die de belangrijkste toekomstbeelden voor 2020 hebben geschetst.

De GGZ-sector in 2020: scenario ‘geleide economie' gunstig klimaat voor e-health ontwikkeling

Volgens Atos Consulting geeft technologie en effectieve e-health in de komende jaren een belangrijk antwoord op de vraag hoe zorgkosten ingetoomd kunnen worden. Waar twee jaar geleden werd gesteld dat e-health een onzekere toekomst tegemoet gaat, zien we nu dat e-health niet meer weg te denken is binnen de GGZ. Zo vindt de patiënt steeds meer via internet zijn weg naar zelfhulp en instrumenten om de eigen psychische gemoedstoestand te onderzoeken en te verbeteren. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om via apps op mobiele apparatuur of andere medische hulpmiddelen de monitoring en zelfredzaamheid van patiënten te vergroten.

Als gevolg van het huidige politieke klimaat en de economische situatie is in de zorg een sterke nadruk op kostenbeheersing en de beoordeling op kwaliteit. Voor de GGZ-sector betekent dit dat de gezondheidszorg zich beweegt naar een ‘geleide economie', waarbij de overheid probeert haar financiën op orde te krijgen en GGZ-instellingen een focus aanbrengen in hun zorgaanbod. “In feite zorgt het scenario ‘geleide economie' voor een gunstig klimaat waarin GGZ-instellingen beter kunnen innoveren om de kosten per cliënt en behandeling fors te beperken, met behoud van kwaliteit en effectiviteit”, stelt ir. Wilco Bothof, Executive Partner Health van Atos Consulting. De vergelijkbaarheid van zorgkosten per GGZ-instelling en behandeling wordt groter en kan door verzekeraars worden ingezet om zorgbudgetten toe te wijzen. “Dit betekent dat van zorgaanbieders verlangd wordt om te investeren in zorg die waar mogelijk wordt ondersteund door technologie: zorg op afstand, e-Health en domotica”, aldus ir. Sebastiaan ten Hove Senior Business Consultant van Atos Consulting.

Van concentratie naar concurrentie: scenario bi-polarisatie

De zorgmarkt die zich meer op ‘cure' richt, ontwikkelt zich steeds meer richting het scenario bi-polarisatie, waarbij de patiënt zich laat leiden en sprake is van een grote marktgerichtheid van zorgaanbieders en verzekeraars. De ‘volgzame patiënt' lijkt het te winnen van de ‘kiezende patiënt' die een bewuste keuze maakt voor welke zorg hij waar en wanneer gaat afnemen. Patiënten laten zich steeds meer leiden door verzekeraars en de overheid die keuzes voor hen maken. Zij beschikken echter over weinig alternatieven om deze keuze zélf te maken, wanneer uitsluitend gecontracteerde zorg wordt vergoed. De overheid lijkt de regie steeds meer naar zich toe te trekken en specialisatie van ziekenhuizen en transparantie van kwaliteit te stimuleren. De verkiezingen in september zullen uitsluitsel geven of deze lijn wordt doorgetrokken.

Specialistische zorg zal niet overal te krijgen zijn; alleen ziekenhuizen die kunnen aantonen specifieke specialistische zorg van hoge kwaliteit te kunnen leveren, mogen deze zorg aanbieden. Het doel is om op deze manier de kwaliteit van de zorg te verhogen. Deze nieuwe distributiestructuur leidt tot de opkomst van nieuwe zorgondernemers en meer concurrentie tussen zorginstellingen. Naar verwachting vormen zich steeds meer strategische allianties tussen verschillende typen zorg en zorginstellingen om het hele spectrum aan zorg te kunnen blijven aanbieden. Tegelijkertijd zorgt de nadruk op kwaliteit dat zorg van hoge kwaliteit in de toekomst steeds meer een ‘commodity' wordt en dat zorginstellingen zich daardoor moeten onderscheiden op een efficiënte bedrijfsvoering. Het is dus in de toekomst niet meer mogelijk om zonder samenwerking een hoge kwaliteit van “alle” zorg en tegelijkertijd efficiëntie en kosteneffectiviteit te bereiken. Dit vraagt om een omslag in denken en handelen die de zorg op korte termijn moet maken. “Ze staan hierbij voor een duidelijke keuze: samen winnen of alleen verliezen”, aldus dr. ir. Annemien Pullen Senior Business Consultant van Atos Consulting.