Atos legt fundament voor totstandkoming centrale Registratie Niet-Ingezetenen

Utrecht, 14 februari 2012

De ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU) - die overheden ondersteunt om innovatieve ICT-toepassingen te ontwikkelen, introduceren en implementeren - doet een beroep op Atos voor de ontwikkeling van een applicatie die ervoor zorgt dat gegevens van niet-ingezetenen worden gebundeld en eenduidig worden vastgelegd in één registratie. Nu houden verschillende overheden elk hun eigen registratie bij van niet-ingezetenen - grensarbeiders, buitenlandse studenten of ‘pensionado's' - van wie Nederland er ruim twee miljoen telt. De Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) legt in de toekomst de basisgegevens van niet-ingezetenen centraal en gestandaardiseerd vast en vormt samen met de Gemeentelijke Basisadministratie de Basisregistratie Personen.

Niet-ingezetenen zijn personen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben. Of het nu gaat om een Poolse schilder die steeds voor twee maanden in Nederland werkt, maar niet in ons land woont of een grensarbeider die dagelijks in Nederland werkt, maar in België of Duitsland woonachtig is. Daarnaast telt een Nederland een groeiend aantal buitenlandse studenten en behoren Nederlanders die aan de Spaanse kust van hun AOW genieten tot deze groep. Deze personen hebben met elkaar gemeen dat  zij vaak een relatie hebben met verschillende Nederlandse overheden, zoals het UWV, de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Doordat zij niet in Nederland wonen, worden hun gegevens niet bijgehouden in de Gemeentelijke Basisadministratie.

Bundeling in één centrale registratie
De RNI zal uit een aantal bouwstenen bestaan, zoals inschrijfvoorzieningen waarmee de registratie van niet-ingezetenen in Nederland plaatsvindt en een voorziening voor de verwerking van verzoeken van deelnemers. Ook bevat het registratiesysteem straks één centrale gegevensverzameling met relevante data van niet-ingezetenen, evenals een koppeling met andere systemen voor de controle hiervan. Atos is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een applicatie die het mogelijk maakt gegevens van niet-ingezetenen in één geheel te bundelen. Het is de bedoeling dat de RNI straks de basisgegevens van niet-ingezetenen bevat die zijn ontleend aan de registraties van overheidsorganen en inschrijvingen aan het RNI-loket. Voor elke ingeschreven persoon wordt een persoonslijst aangelegd met een burgerservicenummer, identificerende gegevens en het buitenlands adres.

Eenvoudiger, efficiënter en sneller
“Eén van de belangrijkste taken van ICTU is het verbeteren van de werkprocessen binnen de overheid en de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Hieraan geven we invulling door samenwerking tussen overheden op het gebied van IT te stimuleren en faciliteren. De totstandkoming van RNI, waarvoor Atos de basis legt, maakt duidelijk hoe dit in de praktijk gestalte krijgt en welke efficiencywinst mogelijk is”, vertelt Egbert Verweij, projectleider van ICTU. “Atos heeft een uitstekende staat van dienst in de publieke sector. Zo heeft zij eerder een toevoeging gebouwd voor GBA Verstrekkingen: de centrale component van het GBA-stelsel. Ook heeft Atos aangetoond projecten met een vergelijkbare maatschappelijke impact- zoals de succesvolle realisatie van Mijnpensioenoverzicht.nl - tot een goed einde te brengen.”

“De RNI zorgt ervoor dat informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van verschillende overheidstaken straks eenvoudiger en sneller verloopt. Deze gegevens hoeven voortaan maar één keer door één overheidsorganisatie te worden verzameld, geregistreerd  en kunnen vervolgens - waar dit is toegestaan - door andere overheden worden gebruikt. Zij hoeven dus niet langer ieder voor zich wijzigingen bij te houden en niet-ingezetenen hoeven niet aan elke overheidsinstelling mutaties door te geven. Dit verhoogt de kwaliteit van de gegevens en verbetert de dienstverlening”, aldus Rob Pols, CEO van Atos Benelux. “Atos beschouwt het programma Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie als een belangrijke voorwaarde voor het efficiënter en effectiever ontsluiten van gegevens. Met de ontwikkeling van deze RNI-applicatie, die de ruggengraat vormt van de RNI, leveren we een bijdrage aan de totstandkoming van een belangrijk onderdeel van de Basisregistratie Personen.”


###